Dołącz do czytelników
Brak wyników

Porady prawne

7 lutego 2020

NR 100 (Luty 2020)

Porad prawnych udziela radca prawny Joanna Lesińska

133

Czy uczeń technikum zawodowego o profilu budowlanym ma możliwość wcześniejszego ukończenia szkoły? Uczeń chciałby zrobić w jeden rok dwa lub trzy lata szkoły i sam zaliczyć materiał. Wiem, że może przejść na indywidualny tok nauki, ale jak wygląda kwestia realizacji przedmiotów zawodowych oraz zaliczenia praktyk zawodowych?
Na podstawie § 5 ust. 4 w zw. z ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1569), w przypadku, gdy uczeń ma realizować indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki, nie można wobec niego stosować obniżenia wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego w szkole. Uczeń mógłby wcześniej ukończyć szkołę, jeżeli zaliczy wszystkie przedmioty teoretyczne, zawodowe oraz odbędzie i zaliczy praktyki zawodowe. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki nie jest zwolniony z pełnej realizacji podstawy programowej.

POLECAMY

Uczeń posiada orzeczenie wydane ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły. Czy dyrektor może takiemu uczniowi zapewnić kontakt z rówieśnikami, czy forma orzeczenia to wyklucza? Czy uczeń może brać udział w uroczystościach, konkursach, spotkaniach klasowych w celu utrzymania relacji z klasą, rówieśnikami? W art. 10 pkt 2 jest zapis, że „Dyrektor szkoły, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo z pełnoletnim uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym”. W tym samym artykule pkt 3 już mówi o tym, że jest to możliwe tylko wtedy, jeśli stan zdrowia ucznia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. W jaki sposób zapewnić uczniowi, którego stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły możliwość podtrzymywania relacji, uczestnictwa w konkursach albo uroczystościach?
Należy łącznie odczytywać przepisy § 10 ust. 1−3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616). Wynika z nich, że w celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym. W przypadku uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor, w ramach działań dotyczących umożliwiania kontaktu z innymi uczniami z oddziału, organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. Dyrektor w szczególności (a więc nie wyłącznie) umożliwia uczniowi udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Jeśli więc uczeń objęty nauczaniem indywidualnym z uwagi na stan zdrowia nie uczęszcza do szkoły na obowiązkowe zajęcia, ale jego stan zdrowia na to pozwala (co potwierdzają także rodzice i wnioski nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne), dyrektor może umożliwiać uczniowi kontakt z innymi uczniami np. poprzez informowanie rodziców o terminach i możliwości brania udziału w konkursach lub uroczystościach szkolnych.

Czy w dzienniku zajęć, jeśli nauczyciel jest na L4 powinien widnieć jego podpis? Dziennik jest dokumentem, w którym potwierdza się realizację zajęć w danym dniu, w tym poniekąd obecność nauczyciela w tym dniu w pracy (poza ewidencją czasu pracy i obecności). Nie można ich realizować, jeśli nauczyciel pozostaje na L4, zatem czy w tym dniu powinien widnieć podpis? 
Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1646 ze zm.) przewidują, że nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku przeprowadzenie zajęć. Natomiast ww. rozporządzenie nie wymaga złożenia przez nauczyciela podpisu w dniu, w którym nie poprowadził zajęć z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Sposób dokonywania ewentualnych adnotacji o nieobecności nauczyciela w pracy nie jest uregulowany przepisami powszechnie obowiązującymi, a więc zasady dokonywania ewentualnych wpisów w takich sytuacjach powinien określać statut danej szkoły lub dyrektor, np. poprzez wskazanie przyczyny nieobecności bez podpisu nauczyciela, który nie zrealizował zajęć (art. 68 ust. 5, art. 98 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

Nauczyciel został zatrudniony 1 września 2019 r. We wrześniu przebywał na urlopie bezpłatnym przez 6 dni. Czy nabywa prawo do trzynastki?
Zatrudnienie od 1 września, czyli zgodnie z organizacją pracy szkoły datą rozumianą jako początek roku szkolnego, uprawnia nauczyciela do trzynastki za 2019 r. w wysokości proporcjonalnej do efektywnie przepracowanego okresu do 31 grudnia, od którego odlicza się okres urlopu bezpłatnego (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej, Dz. U. z 2018 r., poz. 1872).

Czy nauczyciel może czy powinien podpisać deklarację o odpowiedzialności za powierzone mu sprzęty, np. multimedialne. Czy nau...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy