Dołącz do czytelników
Brak wyników

Porady prawne

9 października 2019

NR 96 (Październik 2019)

Porad prawnych udziela radca prawny Joanna Lesińska

0 527

W klasach IV−VI szkoły podstawowej wprowadzony został dodatkowy język rosyjski w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Godziny te zostały wprowadzone decyzją organu prowadzącego (godziny OP). Nie mamy tu do czynienia z oddziałami dwujęzycznymi. Czy rodzice mogą zrezygnować z uczęszczania dziecka na język w następnym roku szkolnym?
Przepisy nie regulują takiej sytuacji. Jeżeli w szkole jest więcej dodatkowych języków obcych do wyboru, nauczanych jako drugi obowiązkowy język zgodnie z ramowym planem nauczania, np. w grupie międzyoddziałowej, rodzice według zasad określonych w statucie szkoły (lub w razie ich braku – na podstawie uznaniowej decyzji dyrektora) będą mogli zmienić język rosyjski na inny (art. 98 pkt 17, art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). 
 

POLECAMY

Nauczycielka przyniosła orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, dyrektor udzielił pozytywnej decyzji. Urlop ten przypada na okres od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r. Czy w związku z tym w 2020 r. dyrektor – po powrocie tego nauczyciela do świetlicy szkoły podstawowej – ma obowiązek udzielenia temu nauczycielowi 56 dni urlopu uzupełniającego?
Termin urlopu uzupełniającego ustala dyrektor z uwzględnieniem organizacji pracy w szkole oraz propozycji nauczyciela (art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z dnia 22 maja 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), Barański Andrzej, Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria, Karta Nauczyciela. Komentarz, wyd. X, WKP 2018). Wynika z tego, że po urlopie dla poratowania zdrowia urlop uzupełniający nie musi zostać udzielony bezpośrednio, czyli od 1 września 2020 r., może być wykorzystywany w częściach, co może być podyktowane organizacją pracy danej szkoły. Roszczenie nauczyciela o urlop uzupełniający przedawni się po 3 latach, a w związku z tym urlop może być udzielany w częściach w kolejnych latach (art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 


Dyrektor dostał powiadomienie o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko nauczycielowi podejrzanemu o czyn z art. 178a k.k., który kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. Jakie czynności powinien podjąć dyrektor?
Na podstawie art. 85t ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) dyrektor może (ale nie musi) zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nau...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy