Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

11 maja 2018

NR 79 (Styczeń 2018)

Nowe zasady realizacji indywidualnego programu lub toku nauki

0 373

Szkoły każdego typu umożliwiają wybitnie zdolnym uczniom pobieranie nauki w nieco odmienny sposób, oferując indywidualny program lub tok nauki, albo obie możliwości naraz. Wprowadzając zmiany prawne, ustawodawca zachował dotychczasowe rozwiązania dotyczące udzielania i organizowania indywidualnego programu i toku nauki, dokonując modyfikacji w zakresie czasu, na jaki udziela się zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

Indywidualny program nauki zakłada kształcenie się ucznia w zakresie jednego lub kilku zajęć edukacyjnych na podstawie programu, który – realizując w całości podstawę programową – w maksymalnym stopniu uwzględnia zainteresowania, potrzeby i możliwości intelektualne ucznia.

Indywidualny tok nauki jest modyfikacją systemu klasowo-lekcyjnego; zakłada ukończenie nauki w skróconym czasie dzięki możliwości klasyfikowania i promowania ucznia w ciągu całego roku szkolnego. Uczeń w indywidualnym toku może realizować indywidualny program nauki.

W dniu 1 września 2017 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1569). Nowe regulacje prawne są następstwem wprowadzenia od roku szkolnego 2017/2018 nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

W tabeli wskazano różnice i wspólne przepisy wynikające z rozporządzeń dotyczących indywidualnego programu lub toku nauki.

Szkoła publiczna (powszechna) Szkoła artystyczna

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1569) – obowiązuje od 1 września 2017 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2058) – obowiązuje z dniem ogłoszenia

Indywidualny program nauki Indywidualny tok nauki Indywidualny program lub tok nauki Indywidualny program nauki Indywidualny tok nauki Indywidualny program lub tok nauki

Uczeń kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych (§ 1)

Uczeń kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy (§ 2 ust. 1)

Może być realizowany na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły (§ 3)

Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich

obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych (§ 1)

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych artystycznych zajęciach edukacyjnych w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy (§ 2 ust. 1)

Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne (§ 3)

-

Uczeń może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego (§ 2 ust. 2)

W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty (§ 7 ust. 4)

-

Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego (§ 2 ust. 2)

W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty (§ 7 ust. 4)

-

Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki (§ 2 ust. 3)

Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie (§ 9)

-

Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki (§ 2 ust. 3)

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej w tej lub innej szkole albo na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie (§ 8)

- -

Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

 1. uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców,
 2. rodzice niepełnoletniego ucznia,
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia (§ 4 ust. 2)
- -

Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

 1. uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców,
 2. rodzice niepełnoletniego ucznia,
 3. nauczyciel prowadzący ar tystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia (§ 4 ust. 2)
- -

Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia.

Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia (§ 4 ust. 3 i 4)

- -

Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia.

Do wniosku nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, dołącza opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia.

Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia. W przypadku gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, nie jest nauczyciel przedmiotu głównego, opinię potwierdza nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek (§ 4 ust. 3–5)

-

Dyrektor szkoły po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki wyznacza uczniowi nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego obowiązków (§ 8)

- - - -

W celu dookreślenia reguł postępowania w procesie ubiegania się o indywidualny tok lub program nauki szkoła może opracować stosowną procedurę. Jedną z najskuteczniejszych form procedur jest lista kontrol-
na, zwana check-listą. Łączy ona „3 w 1”:

 • procedurę, bo zawiera opisy działań z sekwencj...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy