Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

11 maja 2018

NR 79 (Styczeń 2018)

Nowe zasady realizacji indywidualnego programu lub toku nauki

756

Szkoły każdego typu umożliwiają wybitnie zdolnym uczniom pobieranie nauki w nieco odmienny sposób, oferując indywidualny program lub tok nauki, albo obie możliwości naraz. Wprowadzając zmiany prawne, ustawodawca zachował dotychczasowe rozwiązania dotyczące udzielania i organizowania indywidualnego programu i toku nauki, dokonując modyfikacji w zakresie czasu, na jaki udziela się zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

Indywidualny program nauki zakłada kształcenie się ucznia w zakresie jednego lub kilku zajęć edukacyjnych na podstawie programu, który – realizując w całości podstawę programową – w maksymalnym stopniu uwzględnia zainteresowania, potrzeby i możliwości intelektualne ucznia.

POLECAMY

Indywidualny tok nauki jest modyfikacją systemu klasowo-lekcyjnego; zakłada ukończenie nauki w skróconym czasie dzięki możliwości klasyfikowania i promowania ucznia w ciągu całego roku szkolnego. Uczeń w indywidualnym toku może realizować indywidualny program nauki.

W dniu 1 września 2017 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1569). Nowe regulacje prawne są następstwem wprowadzenia od roku szkolnego 2017/2018 nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

W tabeli wskazano różnice i wspólne przepisy wynikające z rozporządzeń dotyczących indywidualnego programu lub toku nauki.

Szkoła publiczna (powszechna) Szkoła artystyczna

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1569) – obowiązuje od 1 września 2017 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2058) – obowiązuje z dniem ogłoszenia

Indywidualny program nauki Indywidualny tok nauki Indywidualny program lub tok nauki Indywidualny program nauki Indywidualny tok nauki Indywidualny program lub tok nauki

Uczeń kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych (§ 1)

Uczeń kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy (§ 2 ust. 1)

Może być realizowany na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły (§ 3)

Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich

obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych (§ 1)

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych artystycznych zajęciach edukacyjnych w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy (§ 2 ust. 1)

Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne (§ 3)

-

Uczeń może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego (§ 2 ust. 2)

W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty (§ 7 ust. 4)

-

Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego (§ 2 ust. 2)

W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty (§ 7 ust. 4)

-

Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki (§ 2 ust. 3)

Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie (§ 9)

-

Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki (§ 2 ust. 3)

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej w tej lub innej szkole albo na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie (§ 8)

- -

Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

  1. uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców,
  2. rodzice niepełnoletniego ucznia,
  3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia (§ 4 ust. 2)
- -

Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

  1. uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców,
  2. rodzice niepełnoletniego ucznia,
  3. nauczyciel prowadzący ar tystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia (§ 4 ust. 2)
- -

Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia.

Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia (§ 4 ust. 3 i 4)

- -

Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia.

Do wniosku nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, dołącza opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia.

Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia. W przypadku gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, nie jest nauczyciel przedmiotu głównego, opinię potwierdza nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek (§ 4 ust. 3–5)

-

Dyrektor szkoły po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki wyznacza uczniowi nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego obowiązków (§ 8)

- - - -

W celu dookreślenia reguł postępowania w procesie ubiegania się o indywidualny tok lub program nauki szkoła może opracować stosowną procedurę. Jedną z najskuteczniejszych form procedur jest lista kontrol-
na, zwana check-listą. Łączy ona „3 w 1”:

  • procedurę, bo zawiera opisy działań z sekwencją,
  • formularz, bo po wydrukowaniu nanosi się na niej adnotacje o wykonaniu,

  • dowód wykonania, który po zakończeniu staje się „zapisem”.

Zarówno w szkole powszechnej, jak i szkole artystycznej indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. Nauczyciel szkoły publicznej prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania ustalonego dla danej klasy. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego s...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy