Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki szkolnej

13 czerwca 2018

NR 67 (Listopad 2016)

Nowatorskie rozwiązania w szkole

0 181

Ciągłe, dynamiczne zmiany w polskiej edukacji powodują konieczność poszukiwania nowych, niestandardowych metod czy form pracy. Twórcze podejście, kreatywność i nieszablonowy sposób myślenia nauczyciela to cechy, dzięki którym może on zaplanować i realizować innowację pedagogiczną.

Innowacje pedagogiczne wdrażane w szkole nie mogą naruszać:

 • uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • uprawnień ucznia w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły, opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 977),
 • warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, ustalonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Podstawa prawna wprowadzania innowacji:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – art. 22 ust. 2 pkt 6, art. 41 ust. 1 pkt 3,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).
Programowe Organizacyjne Technologiczne Metodyczne
 • Wzbogacenie programów o nowe treści bez naruszania podstawy programowej.
 • Interdyscyplinarność przedmiotów szkolnych.
 • Modyfikacja programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.
 • Określenie wewnątrz-szkolnych zasad oceniania uczniów.
 • Realizacja własnego programu nauczania
Obejmują działania pedagogiczne, polegające na: 
 • zmianie liczby uczniów w klasie,
 • zmianie czasu trwania lekcji,
 • powoływaniu zespołów problemowych w klasie,
 • zaproszeniu do współpracy specjalisty, instytucji dydaktyczno--wychowawczych działających na rzecz wspierania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dotyczą wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno -komunikacyjnych w zakresie kształcenia, wychowania, 
opieki i terapii
Wykorzystywanie nowoczesnych metod w zakresie nauczania − uczenia się (w tym technik przyspieszenia tego procesu), sposobu p...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy