Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki szkolnej

13 czerwca 2018

NR 67 (Listopad 2016)

Nowatorskie rozwiązania w szkole

789

Ciągłe, dynamiczne zmiany w polskiej edukacji powodują konieczność poszukiwania nowych, niestandardowych metod czy form pracy. Twórcze podejście, kreatywność i nieszablonowy sposób myślenia nauczyciela to cechy, dzięki którym może on zaplanować i realizować innowację pedagogiczną.

Innowacje pedagogiczne wdrażane w szkole nie mogą naruszać:

POLECAMY

 • uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • uprawnień ucznia w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły, opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 977),
 • warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, ustalonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Podstawa prawna wprowadzania innowacji:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – art. 22 ust. 2 pkt 6, art. 41 ust. 1 pkt 3,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).
Programowe Organizacyjne Technologiczne Metodyczne
 • Wzbogacenie programów o nowe treści bez naruszania podstawy programowej.
 • Interdyscyplinarność przedmiotów szkolnych.
 • Modyfikacja programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.
 • Określenie wewnątrz-szkolnych zasad oceniania uczniów.
 • Realizacja własnego programu nauczania
Obejmują działania pedagogiczne, polegające na: 
 • zmianie liczby uczniów w klasie,
 • zmianie czasu trwania lekcji,
 • powoływaniu zespołów problemowych w klasie,
 • zaproszeniu do współpracy specjalisty, instytucji dydaktyczno--wychowawczych działających na rzecz wspierania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dotyczą wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno -komunikacyjnych w zakresie kształcenia, wychowania, 
opieki i terapii
Wykorzystywanie nowoczesnych metod w zakresie nauczania − uczenia się (w tym technik przyspieszenia tego procesu), sposobu przekazywania wiadomości oraz
form pracy i w monitorowaniu postępów ucznia

Jak wprowadzić innowację krok po kroku

Istnieją dwie możliwości inicjowania innowacji. Inicjatywa może wychodzić od dyrektora lub nauczycieli (bezpośrednio autor innowacji przedstawia pomysł). Dążenie do wprowadzania zmian wynika głównie z trudności na różnych obszarach funkcjonowania placówki, chęci sprostania stawianym oczekiwaniom i wymaganiom oraz dążenia do odniesienia sukcesu zawodowego.

 1. Pomysł: w wielu szkołach funkcjonuje karta innowacji, która jest podstawą do pisemnego zgłoszenia pomysłu dyrektorowi.

  Aby karta innowacji była czytelna, powinna zawierać następujące informacje:

  • nazwa innowacji pedagogicznej,
  • rodzaj rozwiązań, jakich innowacja dotyczy (programowe, metodyczne, organizacyjne),
  • planowany termin jej realizacji,
  • nformacja, czy wdrożenie działania wymaga dodatkowych nakładów budżetowych,
  • docelowa grupa odbiorców działań innowacyjnych,
  • opis zasad innowacji,
  • cel,
  • sposoby ewaluacji podejmowanych działań innowacyjnych.

   

 2. Rozmowa nauczycieli z dyrektorem na temat możliwości zapewnienia przez szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych do realizacji innowacji.
 3. Szczegółowe opracowanie innowacji pedagogicznej.
 4. Dokonanie przez dyrektora analizy innowacji pod kątem merytorycznym.
 5. Zwołanie zebrania Rady Pedagogicznej w celu przedstawienia ostatecznego opracowania innowacji oraz pozyskania niezbędnych dokumentów.

  Konieczne dokumenty, które należy dołączyć do innowacji:

  •  zgoda nauczyciela/zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji pedagogicznej,
  • zgoda autora lub zespołu autorskiego na wprowadzenie innowacji pedagogicznej w szkole/ placówce, 
  • opinia Rady Szkoły/Rady Peda...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy