Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora , Otwarty dostęp

12 grudnia 2018

NR 88 (Grudzień 2018)

Nowa rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego

0 343

Z formalnego punktu widzenia dopiero nauczyciel mianowany znajduje się na etapie rozwoju profesjonalnego, określanego mianem dojrzałości zawodowej, czyli osiąga poziom pełnej samodzielności zawodowej jako nauczyciel. Z tego też powodu każdy awansujący wcześniej nauczyciel powinien posiadać osobistego przewodnika zawodowego – taką rolę ma do spełnienia specjalnie przydzielony każdemu nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu przez dyrektora szkoły osobisty opiekun stażu. O jego znaczeniu piszemy w niniejszym tekście.

Należy pamiętać, że skoro opiekun stażu jest przydzielany zarówno nauczycielowi stażyście, jak i kontraktowemu (w dalszej części dla uproszczenia będę ich określał mianem podopiecznych), a każdy z nich znajduje się przecież na innym etapie rozwoju zawodowego, to i rola, jaką ma odgrywać taki opiekun stażu wobec każdego z nich, będzie odmienna. W przypadku nauczyciela stażysty opiekun winien przyjąć postawę mentora dla nowego adepta zawodu nauczycielskiego, którego należy dokładnie przeprowadzić po zawiłościach zawodowych – a jest ich niemało. Natomiast w przypadku nauczyciela kontraktowego powinien on przyjąć formułę coacha1. W tym przypadku jego zadaniem jest prawidłowe kierowanie rozwojem zawodowym młodego, ale już wdrożonego w rzeczywistość przedszkolną nauczyciela i wspomaganie go w tym bardzo zindywidualizowanym rozwoju. Opiekunem stażu może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany wyznaczony spośród nauczycieli danego przedszkola. W wyjątkowych przypadkach może to być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w placówce. Zmienione ustawą o finansowaniu zadań oświatowych2 zasady awansu zawodowego wymusiły dokonanie zmian w zadaniach i obowiązkach opiekuna stażu, które zostały na nowo sformułowane w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli3.
Zgodnie z nową treścią art. 9c ust. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu. Opiekun stażu nie przygotowuje już projektu oceny dorobku zawodowego, gdyż ta została zniesiona i zastąpiona nową oceną pracy. W myśl nowych regulacji nastąpiło bowiem powiązanie ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli w nowej formule4 oraz uzależnienie jej długości od jakości pracy nauczyciela.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym w ramach podstawowych nowych zadań opiekun stażu obowiązkowo5

 • współpracuje z nauczycielem odbywającym staż i wspiera go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty zapoznaje z dokumentami obowiązującymi w danym przedszkolu, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
 • współpracuje z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udziela mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego; 
 • wspiera nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;
 • umożliwia nauczycielowi odbywającemu staż obserwowanie prowadzonych przez siebie zajęć; 
 • obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela odbywającego staż (w tym przypadku musi każdą obserwację udokumentować odpowiednim arkuszem obserwacyjnym zawierającym konkretne spostrzeżenia wnioski do dalszej pracy); 
 • dzieli się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawia z nauczycielem zajęcia prowadzone przez siebie oraz przez niego;
 • inspiruje i zachęca nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych;
 • doskonali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji opiekuna stażu; 
 • przedstawia dyrektorowi przedszkola opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela (właśnie na podstawie arkuszy obserwacyjnych z całego okresu stażu) oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego (czyli w praktyce rzetelnej realizacji zadań przyjętych w planie rozwoju zawodowego), w terminie 7 dni (było: 14) od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

Wspomniane wsparcie powinno polegać na:

 • ułatwianiu nauczycielowi odnalezienia się w nowym miejscu pracy, adaptacji do nowego środowiska zawodowego i aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola;
 • wspomaganiu w budowaniu i doskonaleniu własnego warsztatu pracy wychowawczej i edukacyjnej (dydaktycznej, metodycznej), opiekuńczej, diagnostyczno-terapeutycznej lub innej wynikającej ze specyfiki przedszkola;
 • budowaniu współpracy z innymi nauczycielami, m.in. w zakresie realizacji zestawu programów wychowania przedszkolnego, zasad dokonywania diagnozy gotowości szkolnej dziecka przedszkolnego;
 • stymulowaniu kształtowania się tożsamości zawodowej nauczyciela i jego postawy pedagogicznej.

Do typowych form pomocy udzielanej, które opiekun stażu powinien opanować w stopniu bardzo dobrym, zaliczane są na ogół:

 • obserwacja reakcji zwrotnej;
 • pomoc przy określaniu celów;
 • informacja na temat postępów w określaniu celów;
 • kontakt ze specjalistami;
 • pomoc w efektywnym planowaniu zajęć, stały monitoring;
 • drukowane materiały źródłowe i wskazywanie właściwych źródeł;
 • sugestie na temat poprawy atmosfery w grupie;
 • sesje odgrywania ról w celu zilustrowania pozytywnych interakcji;
 • możliwości obserwacji zajęć innych nauczycieli;
 • aranżowanie nagrywania przebiegu zajęć na wideo lub audio, ich obserwacja i omówienie;
 • sugestie na temat pomocnych warsztatów, programów pomocowych i kursów doskonalących.

Ze wskazanych form pomocy wynika jednoznacznie, iż opiekun musi przyjmować co najmniej kilka istotnych ról, takich jak: osoba wspierająca emocjonalnie, doradca i osoba wspomagająca podopiecznego w pokonywaniu wszelkich trudności zawodowych, osoba oceniająca praktykę nauczyciela oraz członek komisji egzaminacyjnej (dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego). Aby role te mogły być właściwie wypełniane, opiekun stażu powinien bardzo umiejętnie dobierać odpowiednie metody do pracy ze swoim podopiecznym. Z tego względu w ramach doskonalenia swojej wiedzy opiekun stażu powinien nauczyć się realizować w praktyce następujące metody pracy:

 • spotkania informacyjne, np. na temat procedury awansu, regulaminu i statutu przedszkola, pr...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy