Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse

28 czerwca 2018

NR 81 (Marzec 2018)

Likwidacja dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

0 153

Od nowego roku nauczyciele stracili prawo do jednego z uprawnień socjalnych. Dodatek mieszkaniowy nie powinien już być im wypłacany w samorządowych szkołach.

Uszczuplenie uprawnień socjalnych

Przy okazji nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm. na mocy art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), MEN dokonał weryfikacji uprawnień socjalnych nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach, które obowiązywały od prawie 36 lat. Resort edukacji doszedł do przekonania, że niektóre z nich utraciły swój pierwotny cel lub zostały objęte innymi narzędziami polityki socjalnej państwa, dostępnymi dla wszystkich obywateli, co zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu ustawy uchwalonej w dniu 27 października 2017 r. W związku z tym przygotowano szereg zmian.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylone zostały regulacje KN dotyczące prawa do:

  • lokalu mieszkalnego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców (art. 54 ust. 1 i 2 KN);
  • dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającego kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, a którego wysokość była uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela i mogła być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony (w praktyce dodatki zazwyczaj nie przekraczały kwoty kilkudziesięciu złotych miesięcznie); dodatek ten przysługiwał także w razie zbiegu z uprawnieniem do dodatku przysługującego na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (art. 54 ust. 3 i 6 KN);
  • zajmowania mieszkania po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przez nauczyciela, które przysługiwało także małżonkowi nauczyciela emeryta (rencisty, pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu i prowadzącym z nim wspólne gospodarstwo domowe (art. 54 ust. 4 KN);
  • otrzymania do osobistego użytkowania przez nauczyciela zatrudnionego na terenie wsi (i jego rodziny) działki gruntu szkolnego o powierzchni nie większej niż 0,25 ha, przydzielanej przez organ prowadzący, a którą nauczyciel mógł również użytkować po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (art. 56 i art. 60 KN);
  • mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły, które mogły być zajmowane tylko przez nauczycieli i pracowników zatrudnionych w szkołach, zaś nauczyciele mogli również użytkować je po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (art. 58 i art. 60 KN).

Dodatkowo z dniem 1 września 2018 r. zostaną także uchylone przepisy art. 61 KN o zasiłku na zagospodarowanie.

Zgodnie z art. 54 ust. 5 KN, obok możliwości korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nadal nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców przysługuje odrębny dodatek socjalny (tzw. wiejski) w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

Skutki uchylenia regulacji o dodatku mieszkaniowym

Zmiana pragmatyki służbowej, która nie przewiduje już możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego, niestety skutkuje utratą prawa do dodatku socjalnego od dnia 1 stycznia 2018 r., który w bieżącym roku nie powinien już być wypłacany nauczycielom zatrudnionym w samorządowych jednostkach oświatowych. Wniosek taki wypływa z analizy przepisu przejściowego, który jest zawarty w art. 135 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Stanowi on jedynie, że nauczyciel oraz nauczyciel będący emerytem, rencistą lub nauczycielem pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który do 1 stycznia 20...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy