Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

22 maja 2018

NR 75 (Wrzesień 2017)

Istota przeniesienia służbowego w oświacie

693

Przeniesienie służbowe jest szczególną, wręcz specyficzną formą decyzji kadrowej, podejmowaną w bardzo konkretnych sytuacjach. Sytuacje te są w szczegółowy sposób opisane w obowiązujących przepisach oświatowych. Możliwości przeniesienia służbowego nauczyciela są precyzyjnie usankcjonowane w art. 18 i 19 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60). 

Karta Nauczyciela w swoich regulacjach prawnych opisuje możliwość zmiany warunków pracy nauczyciela, która polega na zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela lub jego stanowiska bez konieczności odwoływania się do wypowiedzenia zmieniającego czy też wystąpienia skutków tzw. przejęcia zakładu pracy (w rozumieniu ustawy Kodeks pracy). Należy zauważyć, że instytucja przeniesienia jest specyficzna i występuje jedynie na gruncie pragmatyki zawodowej nauczycieli i w takiej formie nie występuje nigdzie indziej. Otóż pragmatyka ta przewiduje dwa różne sposoby zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela: za jego zgodą lub bez takiej zgody.

POLECAMY

Pierwszy przypadek został uregulowany w art. 18 Karty Nauczyciela, natomiast kwestie związane z prze-
niesieniem nauczyciela bez jego zgody określa art. 19 Karty Nauczyciela. Przeniesienia w trybie art. 19 ustawy Karta Nauczyciela do innej szkoły dokonuje organ prowadzący. Zmiany stanowiska nauczyciela w tej samej szkole nie można zatem dokonać w trybie art. 19 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 KN nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę (przeniesienie na wniosek nauczyciela) lub z urzędu za jego zgodą (przeniesienie z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. W tym trybie nauczyciel w drodze zmiany miejsca świadczenia pracy może nie tylko zająć inne stanowisko w tej samej szkole, ale również takie samo lub inne stanowisko w innej szkole, która może znajdować się w miejscowości będącej dotychczasowym miejscem pracy nauczyciela lub też w innej miejscowości.

Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na fakt, że po przeniesieniu służbowym nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy również na podstawie mianowania. Zatem jeżeli przeniesienie służbowe jest w istocie rzeczy zmianą warunków pracy dotyczących miejsca świadczenia pracy lub stanowiska, to konsekwencją takiego założenia jest, że zmianie nie mogą ulegać inne elementy odnoszące się do samego stosunku pracy (pozostałe warunki pracy i płacy) – zwłaszcza dotyczy to wynagrodzenia. Przeniesienie nie może zatem zmieniać na niekorzyść nauczyciela warunków wynagradzania, gdyż wykonywanie pracy w ramach przeniesienia jest kontynuacją tego samego stosunku pracy, który wiązał nauczyciela ze szkołą poprzednią (poprzednim stanowiskiem pracy). Dlatego też nauczyciel zachowuje nie tylko wszystkie uprawnienia pracownicze związane z ogólnym stażem pracy, ale i te, które związane są z zakładowym stażem pracy. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2004 r. (sygn. akt III PZP 14/2003) stwierdzono: przeniesienie mianowanego nauczyciela bez jego zgody do innej szkoły przez organ prowadzący szkołę w trybie art. 19 ust. 1 Karty Nauczyciela nie powoduje nawiązania nowego stosunku pracy. Przeniesienie nauczyciela mianowanego do pracy w innej placówce stanowi modyfikację treści stosunku pracy. Polega ona na czasowej zmianie miejsca świadczenia pracy, np. nie dłużej niż 3 lata (art. 19 ust. 1 KN). Do zmiany warunków pracy dochodzi z urzędu, bez zgody nauczyciela.

Przeniesienie na inne stanowisko

Samo pojęcie „stanowisko pracy”, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela, należy interpretować zgodnie z zapisami art. 42 tej ustawy. Przepis ten co prawda dotyczy tygodniowego wymiaru zajęć, ale w swojej istocie odnosi się do poszczególnych stanowisk pracy. Zostały w nim wyróżnione konkretne stanowiska nauczycielskie w różnych typach (rodzajach) szkół, dla przykładu: nauczyciele szkół podstawowych, kolegiów nauczycielskich, nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych itp. Przeniesienie z jednej do drugiej z kategorii stanowisk wymienionych w tym przepisie jest przeniesieniem na inne stanowisko pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Na uwagę zasługuje fakt, że przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko niż dotychczas zajmowane w określonych sytuacjach może prowadzić do zmiany obowiązkowego wymiaru zajęć w tygodniu pracy. Niejednokrotnie może to wiązać się z koniecznością zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 KN) lub też, poza zmianą samego wymiaru, także zmianą zasad jego określania (np. w uchwale przez organ prowadzący w przypadku pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy). Dokonując jednak analizy zapisów art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela, należy zwrócić uwagę na brzmienie zapisów samego art. 42, w którym wyraźnie odróżnia się stanowisko nauczyciela szkoły, np. nauczyciela języka polskiego (art. 42 ust. 2 pkt 3 KN), od stanowiska pedagoga szkolnego (właściwa uchwala JST na mocy art. 42 ust. 7 pkt 3 KN), a co za tym idzie – przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na pełnym etacie jako pedagog szkolny wymaga zmiany również warunków pracy. W tym zakresie nie może być mowy o swobodzie w dysponowaniu osobą nauczyciela.

W związku z powyższym samo przeniesienie na inne stanowisko, nawet wiążące się ze zmianą tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie może w żadnym wypadku wiązać się ze zmianą samego rodzaju nawiązanego stosunku pracy. Dlatego też przeniesienie powinno koniecznie uwzględniać posiadane przez nauczyciela kwalifikacje odpowiednie do wykonywania pracy na stanowisku, na które jest przenoszony. Tylko bowiem praca zgodna z kwalifikacjami umożliwia zatrudnienie (lub też jego kontynuację) na podstawie mianowania, jak też w ogóle co do zasady zatrudnienie nauczyciela w szkole.

I Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko w tej samej szkole

W przypadku przenoszenia nauczyciela na inne stanowisko w tej samej szkole sporządza się pismo w tej sprawie zwane dekretem, w którym wskazuje się m.in.:

  • tryb przeniesienia, tj. czy następuje ono na wniosek nauczyciela, czy też z urzędu za jego zgodą,
  • miejsce i stanowisko pracy, na które jest przenoszony nauczyciel,
  • okres przeniesienia, jeżeli nauczyciel jest przenoszony na czas określony, lub wskazanie daty, od której nauczyciel będzie świadczył pracę na innym stanowisku.

 II Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko do innej miejscowości

W ra...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy