Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

22 maja 2018

NR 75 (Wrzesień 2017)

Istota przeniesienia służbowego w oświacie

0 158

Przeniesienie służbowe jest szczególną, wręcz specyficzną formą decyzji kadrowej, podejmowaną w bardzo konkretnych sytuacjach. Sytuacje te są w szczegółowy sposób opisane w obowiązujących przepisach oświatowych. Możliwości przeniesienia służbowego nauczyciela są precyzyjnie usankcjonowane w art. 18 i 19 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60). 

Karta Nauczyciela w swoich regulacjach prawnych opisuje możliwość zmiany warunków pracy nauczyciela, która polega na zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela lub jego stanowiska bez konieczności odwoływania się do wypowiedzenia zmieniającego czy też wystąpienia skutków tzw. przejęcia zakładu pracy (w rozumieniu ustawy Kodeks pracy). Należy zauważyć, że instytucja przeniesienia jest specyficzna i występuje jedynie na gruncie pragmatyki zawodowej nauczycieli i w takiej formie nie występuje nigdzie indziej. Otóż pragmatyka ta przewiduje dwa różne sposoby zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela: za jego zgodą lub bez takiej zgody.

Pierwszy przypadek został uregulowany w art. 18 Karty Nauczyciela, natomiast kwestie związane z prze-
niesieniem nauczyciela bez jego zgody określa art. 19 Karty Nauczyciela. Przeniesienia w trybie art. 19 ustawy Karta Nauczyciela do innej szkoły dokonuje organ prowadzący. Zmiany stanowiska nauczyciela w tej samej szkole nie można zatem dokonać w trybie art. 19 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 KN nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę (przeniesienie na wniosek nauczyciela) lub z urzędu za jego zgodą (przeniesienie z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. W tym trybie nauczyciel w drodze zmiany miejsca świadczenia pracy może nie tylko zająć inne stanowisko w tej samej szkole, ale również takie samo lub inne stanowisko w innej szkole, która może znajdować się w miejscowości będącej dotychczasowym miejscem pracy nauczyciela lub też w innej miejscowości.

Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na fakt, że po przeniesieniu służbowym nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy również na podstawie mianowania. Zatem jeżeli przeniesienie służbowe jest w istocie rzeczy zmianą warunków pracy dotyczących miejsca świadczenia pracy lub stanowiska, to konsekwencją takiego założenia jest, że zmianie nie mogą ulegać inne elementy odnoszące się do samego stosunku pracy (pozostałe warunki pracy i płacy) – zwłaszcza dotyczy to wynagrodzenia. Przeniesienie nie może zatem zmieniać na niekorzyść nauczyciela warunków wynagradzania, gdyż wykonywanie pracy w ramach przeniesienia jest kontynuacją tego samego stosunku pracy, który wiązał nauczyciela ze szkołą poprzednią (poprzednim stanowiskiem pracy). Dlatego też nauczyciel zachowuje nie tylko wszystkie uprawnienia pracownicze związane z ogólnym stażem pracy, ale i te, które związane są z zakładowym stażem pracy. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2004 r. (sygn. akt III PZP 14/2003) stwierdzono: przeniesienie mianowanego nauczyciela bez jego zgody do innej szkoły przez organ prowadzący szkołę w trybie art. 19 ust. 1 Karty Nauczyciela nie powoduje nawiązania nowego stosunku pracy. Przeniesienie nauczyciela mianowanego do pracy w innej placówce stanowi modyfikację treści stosunku pracy. Polega ona na czasowej zmianie miejsca świadczenia pracy, np. nie dłużej niż 3 lata (art. 19 ust. 1 KN). Do zmiany warunków pracy dochodzi z urzędu, bez zgody nauczyciela.

Przeniesienie na inne stanowisko

Samo pojęcie „stanowisko pracy”, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela, należy interpretować zgodnie z zapisami art. 4...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy