Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z życia szkoły

28 stycznia 2021

NR 108 (Styczeń 2021)

Informowanie rodziców o rozwoju ucznia

37

Rozwój uczniów jest dla oświaty najistotniejszym zagadnieniem, a wiedza o jego przebiegu – kluczowa dla ich rodziców. Informowanie rodziców o tym, jakie są możliwości szkoły w zakresie wspierania rozwoju jej uczniów, odbywa się na kilku poziomach: od opinii o placówce poczynając, a na informowaniu o procesie rozwoju konkretnych wychowanków kończąc.

Celowa, systematyczna i konsekwentna praca mająca na celu wspieranie rozwoju każdego dziecka jest jednym z kluczowych zadań, jakie stoją przed szkołą i nauczycielami. Mówi o tym wprost art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, informując, że każdy nauczyciel obowiązany jest wspierać każdego ucznia w jego rozwoju. Wspomina też o tym rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek: „Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów”. Z kolei podstawy programowe kształcenia ogólnego zakładają, że najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
Rozwój ucznia jest dla oświaty zagadnieniem kluczowym. Rodzice w sposób oczywisty są zainteresowani tym, w jaki sposób placówka, do której oddają swoje dzieci, sprzyja rozwojowi ich pociech i gwarantuje im możliwość osiągania kolejnych etapów edukacji szkolnej. To właśnie treści, które są szczególnie istotne w sytuacji budowania pozycji promującej szkołę. Wiąże się to przede wszystkim z kwestiami wyboru odpowiedniej placówki dla danego dziecka, ale też z budowaniem opinii, jaką chcielibyśmy, by miała nasza placówka. Osobną kwestią, łączącą się z obowiązkiem powiadamiania o poziomie osiągnięć reprezentowanych przez uczniów, jest też informowanie rodziców o tym, w jaki sposób przebiega rozwój edukacyjny ich dzieci. 

POLECAMY

Ścieżki wspierania rozwoju uczniów

Odpowiedzialność placówek oświatowych za efektywne wspieranie rozwoju każdego dziecka można rozpatrywać na trzech poziomach:

  • organizacji pracy szkoły,
  • zapewnienia właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • indywidualnej odpowiedzialności każdego nauczyciela za pracę z poszczególnymi uczniami.

Możemy więc zwracać się do rodziców naszych poszczególnych wychowanków na kilku różnych poziomach. 
Pierwszy z nich to materiały promocyjne placówki, których celem jest dostarczenie informacji o tym, jakie założenia rozwojowe skierowane do swoich wychowanków reprezentuje dana placówka. 

Szanowni Państwo, 
w związku z tym, że doceniamy udział rodziców we wspólnej pracy nad rozwojem naszych wychowanków, jesteśmy bardzo zainteresowani dostarczeniem Państwu informacji na temat celów oraz form działania, jakie praktykują nauczyciele w pracy z Waszymi dziećmi. W sposób oczywisty dotyczy to organizacji poszczególnych zajęć, ale również specyficznych form pracy oraz systemu wartości, którymi kierujemy się w ramach naszych działań edukacyjnych. Najważniejsze dla naszej szkoły jest… (i tu warto zapisać to, co w danej organizacji uznajemy za kluczowe; kiedyś zapisy takie wiązaliśmy z misją oraz wizją placówki, w wielu zapewne sformułowania te nadal są wykorzystywane, dziś możemy odnieść się do zapisanych w statucie bądź programie profilaktyczno-wychowawczym sformułowaniach ideowych, które powinny wyróżniać naszą placówkę spośród wielu innych). 
Działania, które podejmujemy, by zapisane wyżej rezultaty osiągnąć, to… (i tu warto zaprezentować nie tylko kwestie oczywiste, jak zestaw poszczególnych zajęć, ale ofertę propozycji dodatkowych, zarówno tych, które poszerzają zestaw zajęć – tu zajęcia dodatkowe, praca z określonymi specjalistami itd., ale też i tych, które różnią naszą ofertę poprzez formę pracy – działania w ramach określonych projektów firmowanych bądź finansowanych przez podmioty zewnętrzne, współpraca z atrakcyjnymi placówkami, w tym uczelniami, a także prowadzenie zajęć w sposób wyróżniający na tle innych szkół, jak stosowanie oceniania kształtującego, praca metodą projektu czy wykorzystywanie metody odwróconych zajęć).
Potwierdzeniem korzyści, jakie przynoszą proponowane przez nas rozwiązania, których beneficjentami są nasi wychowankowie, jest… (i tu wymieniamy najbardziej spektakularne osiągnięcia, jakie były udziałem uczniów, ale też konkretnych nauczycieli czy szkoły). 

Dokument nie może być szczególnie długi, powinien natomiast być nasycony dużą liczbą faktów. Jeśli zdecydujemy się umieścić go na swojej stronie internetowej, to warto podlinkować wybrane wydarzenia, na które się powołujemy, odsyłając w ten sposób do stron, gdzie można więcej o tym przeczytać, można też przekierować odbiorców do galerii, w której zamieścimy ilustracje bądź filmy potwierdzające opisywane rezultaty pracy naszej placówki.
Druga strona informowania o procesie rozwoju konkretnych wychowanków to instrukcja dotycząca tego, w jaki sposób wiedzę na ten temat rodzice mogą uzyskać od konkretnych pracowników danej placówki. 

Szanowni Państwo, 
zależy nam bardzo na tym, byście otrzymywali na bieżąco informacje o procesie rozwoju i skali osiągnięć reprezentowanych przez Wasze dzieci. Podstawowym dostawcą tego typu informacji są wychowawcy. Ich zadaniem jest bieżące gromadzenie danych na temat rozwoju Waszych dzieci i reagowanie w każdej sytuacji, kiedy niezbędna będzie interwencja konkretnych nauczycieli lub specjalistów. Każdy nauczycie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy