Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

6 grudnia 2018

NR 57 (Listopad 2015)

Fundusze UE dla szkół publicznych – programy centralne

242

Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej otworzyły się nowe możliwości finansowania potrzeb polskiego systemu oświaty. Przyzwyczailiśmy się już do możliwości pozyskiwania dodatkowych środków i coraz umiejętniej z niej korzystamy. W obecnej perspektywie finansowej, tj. w latach 2014−2020, powstało kilka krajowych/centralnych programów operacyjnych, np. Infrastruktura i Środowisko czy Wiedza Edukacja Rozwój, Erasmus+, w ramach których szkoły publiczne mogą bezpośrednio
lub pośrednio stać się beneficjentami środków unijnych i wspomóc realizację potrzebnych inwestycji z różnego zakresu działalności.

Dla każdego województwa zostały także opracowane programy regionalne. W niektórych programach, a następnie działaniach, szkoły mogą samodzielnie ubiegać się o środki fi nansowe, w innych muszą zawiązać konsorcjum lub partnerstwo bądź pozyskiwać fundusze w sposób pośredni, za pomocą innego podmiotu, który będzie głównym benefi cjentem. W tym artykule wskazane zostaną najważniejsze możliwości ubiegania się o środki z programów Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój, a także Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Kolejne części publikowane w następnych numerach Monitora będą poświęcone odpowiednio programowi Erasmus+ oraz programom regionalnym.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ)

Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ w kilku działaniach wskazuje na możliwości pozyskiwania środków finansowych również przez szkoły. Pierwszym działaniem, w ramach którego szkoły mogą starać się o dofi nansowanie, jest Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” w ramach I Osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Celem tego działania jest m.in. wsparcie tzw. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna może obejmować ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne, w tym w zakresie związanym z wymianą okien, drzwi zewnętrznych, modernizacj wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz części wspólnych oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych Nr 57 listopad 2015 6 (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne, albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej lub modernizacją takiego przyłącza w przypadku, gdy właścicielem ww. infrastruktury jest wnioskodawca projektu), budową/przebudową systemów wentylacji mechanicznej, przebudową systemów chłodzących i budową/przebudową klimatyzacji, pod warunkiem że w wyniku tego działania nastąpi optymalizacja zużycia energii, prowadząca do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, w tym również w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii, instalacją odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach, wprowadzenie systemów zarządzania energią. W budynkach mogą być także stosowane instalacje OZE (o ile konieczność ich zastosowania wynika z uprzednio przygotowanego audytu energetycznego), które będą zapewniały przynajmniej częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię w tych budynkach, pełniąc jednocześnie rolę demonstracyjną i edukacyjną. W ramach realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/ przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.
Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Wyniki audytu energetycznego powinny zostać uwzględnione w pełnym zakresie w ramach realizacji projektu inwestycyjnego.

Uwaga!

Zakres przedsięwzięcia nie musi obejmować wszystkich ww. elementów modernizacji energetycznej budynku. Projekt może obejmować wybrany element, np. ocieplenie ścian budynku.

Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby m.in. oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki społecznej i socjalnej. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą mieć na uwadze fakt, iż projekty dotyczące modernizacji energetycznej budynków muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać  z przeprowadzonego audytu energetycznego. Wyniki audytu energetycznego powinny zostać uwzględnione w pełnym zakresie w ramach realizacji projektu inwestycyjnego.

Wsparciem mogą zostać także objęte działania związane z przygotowaniem audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej, a także prace projektowe stanowiące integralną część projektu inwestycyjnego dotyczącego modernizacji energetycznej budynków.
Bezpośrednim efektem realizacji projektów w ramach tego działania ma być zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Dodatkowym rezultatem, w wyniku ograniczania emisji CO2, ma być poprawa stanu środowiska w skali lokalnej, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.
Beneficjentem środków w ramach tego działania są państwowe jednostki budżetowe (zgodnie z ustawą o finansach publicznych − art. 11a), czyli także prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i artystyczne).

Uwaga!

Podmioty z terenu konurbacji śląsko-dąbrowskiej mogą ubiegać się o środki unijne na ww. cele w ramach Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”.

Kolejnym działaniem, w ramach którego POIiŚ umożliwia szkołom publicznym staranie się o środki finansowe, jest np. Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” w ramach VIII Osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Przedsięwzięcia realizowane w ramach VII Osi priorytetowej POIiŚ muszą sprzyjać realizacji jej celów, którymi są m.in.: zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski, stworzenie i poprawienie warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury.
Wsparcie w ramach tej osi i działania ukierunkowane są na zachowanie dziedzictwa poprzez prace związane z renowacją, konserwacją, rewaloryzacją i restauracją obiektów zabytkowych (i ich zespołów), jak również przebudową i rozbudową obiektów zabytkowych. Dofinansowanie będą mogły otrzymać także projekty związane z konserwacją i restauracją
zabytków ruchomych (w tym ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji). Zakres wsparcia w ramach VIII Osi priorytetowej obejmuje także działania infrastrukturalne mające na celu ochronę i zachowanie otoczenia zabytkowych obiektów, jak również zabytkowych parków i ogrodów. W zakresie rozwoju zasobów kultury dofinansowanie będzie mogło dotyczyć przedsięwzięć polegających na rozbudowie, przebudowie i remoncie niezabytkowej infrastruktury kultury i edukacji artystycznej z przeznaczeniem na cele kulturalne jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo, w ramach działania możliwe będzie wsparcie zakupu wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. W ramach działania finansowany będzie także zakup aparatury specjalistycznej na cele działalności związanej z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i rozwojem zasobów kultury. W odniesieniu do projekniezbędtów szkół artystycznych możliwe będzie wsparcie w zakresie związanym z prowadzoną działalnością kulturalną i artystyczną, przy czym wsparcie nie obejmuje działalności stricte dydaktycznej.

Uwaga!

W przypadku projektów realizowanych w ramach VIII Osi priorytetowej warunki udzielania wsparcia uzależnione są od miejsca realizacji inwestycji, a nie od miejsca lokalizacji siedziby beneficjanta projektu.

Wśród typów projektów, jakie mogą realizować potencjalni beneficjenci (np. szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), wymienić należy m.in. następujące: rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów; zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich.

Uwaga!

Wyłączone ze wsparcia ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014−2020 są m.in. instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), szkoły artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, chyba że wsparcie to wynika wprost z zapisów poszczególnych Kontraktów Terytorialnych.

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POWER w swoich zapisach mówi o kilku osiach priorytetowych, a w ich ramach − działaniach, w ramach których szkoły mogą rozważać wnioskowanie o środki finansowe na swoje projekty.
Zacząć należy od II Osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” i jej działania 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.
 

Głównym celem działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie” jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całoęyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach tego działania realizowane projekty powinny być nastawione na osiągniecie takich celów, jak:

 • poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno- przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
 • zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach tego działania szansę na uzyskanie dofinansowania mają beneficjenci (np. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego), którzy będą chcieli zrealizować m.in. takie projekty, które będą nakierowane na:
1 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym:

 • przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń,
 • przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia;

2 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno- przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia;

3 Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno- pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego.

4 Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego, oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.
Kolejnym działaniem w zakresie tej osi priorytetowej, w ramach którego beneficjenci (np. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego) mogą ubiegać się o dofinansowanie, jest Działanie 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”. Głównym celem tego działania jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Beneficjenci (np. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego) mogą w ramach tego działania realizować projekty m.in. z zakresu:

 • przygotowania szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych oraz rozwoju metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych;
 • przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych rozwiązań, w tym:
  • opracowanie narzędzi i instrumentów diagnozowania lokalnego rynku pracy i rynku kwalifikacji dla doradców edukacyjno- zawodowych, uwzględniających współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami rynku pracy, w tym publicznymi służbami zatrudnienia,
  • przygotowanie programów szkoleniowych, w tym e-learningowych, dla doradców edukacyjno-zawodowych (w związku z uruchomieniem nowych instrumentów i narzędzi związanych z gromadzeniem i udostępnianiem informacji o możliwych do uzyskania kwalifikacjach),
  • przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach;
 • przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu d...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy