Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

21 stycznia 2019

NR 89 (Styczeń 2019)

Ferie szkolne a organizacja pracy szkoły

0 49

Styczeń każdego roku – to praktycznie początek sezonu feryjnego w polskich szkołach i placówkach oświatowych. Szczegółowy terminarz tej przerwy w nauce szkolnej każdorazowo jest ustalany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawę prawną do ustalania terminarza ferii stanowią art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe1, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli2 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego3

§ 3 tego ostatniego aktu prawnego stanowi, że w szkołach: 

  • zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek;
  • ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe;
  • wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach;
  • ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

Ferie szkolne są czasem wyczekiwanym przez uczniów, ale i przez nauczycieli. Jednak należy się w tym momencie kilka wyjaśnień i słów komentarza, jeśli chodzi o aktywność zawodową nauczycieli w tym szczególnym okresie roku szkolnego. Pojawiają się głosy niektórych dyrektorów świadczące o planowaniu w tym okresie pracy szkół z uwzględnieniem obowiązkowego i bezpłatnego zaangażowania w tę pracę nauczycieli. 
I w takiej sytuacji pojawiają się problemy zarówno organizacyjne, jak i formalnoprawne. Najpierw jednak przypomnijmy kalendarz zimowych ferii szkolnych, a wygląda on w bieżącym roku szkolnym w sposób następujący: w dniach 14–27 stycznia 2019 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie; w dniach 21 stycznia do 3 lutego 2019 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie; w dniach 28 stycznia do 10 lutego 2019 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie; w dniach 11–24 lutego 2019 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie. 
Szkoła, jako placówka oświatowa, nie ma ustawowego obowiązku prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie ferii zimowych lub ferii letnich. Jednak może zorganizować dzieciom określoną formę wypoczynku na terenie placówki, w tym w postaci kolonii, półkolonii czy obozów. Nie ma najmniejszych przeciwwskazań dotyczących organizowania tego typu aktywności szkolnej. Może to jednak być odpowiedź szkoły na zapotrzebowanie społeczności lokalnej. W takiej sytuacji, wychodząc niejako naprzeciw oczekiwaniom pracujących rodziców czy opiekunów prawnych, a dodatkowo chcąc zapewnić nie tylko opiekę, ale też stworzyć bezpieczne warunki do aktywnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, szkoła może podjąć się organizacji takiego wypoczynku. Co do zasady wypoczynek dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych mogą organizować samorządy, np. w ramach akcji pod nazwą „Zima w mieście”. Przy planowaniu takich działań samorządy w budżetach miasta/gminy rezerwują odpowiednie środki finansowe na organizację zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji. Takie podejście do potrzeb społeczeństwa jest jak najbardziej zrozumiale i jak najbardziej oczekiwane i prawidłowe. Ale przecież to nie urzędnicy samorządowi będą w praktyce realizowali to bardzo istotne wychowawczo zadanie. Samorząd, jako organ prowadzący, może (i ma do tego pełne prawo) zlecić realizację tego zadania jednej z prowadzonych przez siebie jednostek oświatowych. Jest tylko jedno ale – samorząd musi zabezpieczyć na ten cel niezbędne środki finansowe i przekazać je placówce realizującej to zadanie w praktyce. Zgodnie z obowiązującym prawem zadanie to muszą wykonywać osoby, które mają do tego odpowiednie przygotowanie i uprawnienia. Takimi osobami z reguły są nauczyciele, również ci zatrudnieni na etacie w szkole, która de facto może być organizatorem takich zajęć feryjnych, a jednocześnie jest ona zakładem pracy zatrudniającym danego nauczyciela. Pojawia s...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy