Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem , Otwarty dostęp

11 maja 2018

NR 79 (Styczeń 2018)

Działalność świetlicy w zreformowanych szkołach

0 3284

O obowiązku utworzenia świetlicy w szkole mówi art. 103 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opieką świetlicy należy objąć wszystkich uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: czas pracy rodziców (na wniosek rodziców), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. Najczęściej z opieki świetlicowej korzystają uczniowie klas I–III szkół podstawowych, a godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb rodziców i możliwości szkoły.

Nauczyciel zatrudniony w świetlicy

Świetlica musi być prowadzona przez zatrudnionego w szkole nauczyciela, który ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy świetlicy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dla wychowawców świetlic szkolnych wynosi 26 godzin, a dla wychowawców świetlic w szkołach specjalnych – 24 godziny tygodniowo. Wychowawcę świetlicy może wspierać zatrudniony przez dyrektora szkoły asystent. Przepisy zezwalają ponadto na utworzenie stanowiska kierownika świetlicy. Nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownika świetlicy w szkole dyrektor obniża tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć świetlicowych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale rady gminy (miasta). Do zniżki pensum kierownik świetlicy otrzymuje dodatek funkcyjny, którego wysokość określana jest w regulaminie wynagradzania obowiązującym w danej gminie (mieście).

Współczesna świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, zapewnia również dzieciom bezpieczeństwo przez stałą obecność wychowawcy. Przepisy nie określają założeń programowych dotyczących zajęć w świetlicy szkolnej, nauczyciele mają więc dużą swobodę w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, wychowania i opieki. Ustawodawca nakłada jedynie na szkołę obowiązek uwzględnienia przy planowaniu zajęć świetlicowych potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, ich możliwości psychofizycznych i zainteresowań oraz czasu na zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny i odrabianie lekcji. W art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe znajduje się zapis, że plany pracy szkoły przyjmowane są uchwałą rady pedagogicznej po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki. Oznacza to, że roczny plan działań świetlicy szkolnej musi być przedstawiony radzie pedagogicznej do zatwierdzenia na początku danego roku szkolnego.

Warunki lokalowe

Powodzenie pracy świetlicy szkolnej jest uzależnione od możliwości zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych. Nie ma ustawowo ustalonych standardów wyposażenia poszczególnych pomieszczeń do realizacji zadań szkoły. W rozporządzeniu MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 23) widnieje zapis mówiący o tym, że obiekt szkolny powinien posiadać pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które spełniają wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i spełniają także odpowiednie warunki techniczne i lokalizacyjne. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt, które umożliwiają realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym realizację szkolnego zestawu programów nauczania. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków, stosownie do...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy