Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Pedagogiczny niezbędnik dyrektora

15 kwietnia 2022

NR 120 (Kwiecień 2022)

Dokumentacja obowiązkowa z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

0 17139

Organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej w szkole jest jednym z jej zadań statutowych, precyzyjnie określonych ustawą Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi, czyli rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej.

Wszelkie kwestie związane z dokumentowaniem tejże pomocy także regulują przepisy prawa oświatowego, w szczególności: 

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, wskazujące w § 22, że: „nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi przez MEN na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe”,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, które w § 26 stanowi, że: „dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie wymaganej dokumentacji”. Rozporządzenie to wskazuje również, jak obowiązkowo należy dokumentować pomoc psychologiczno-pedagogiczną i co się na tę dokumentację składa.

 

Dokumentowanie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną


Reguluje je między innymi §19, nakładając obowiązek założenia indywidualnej teczki ucznia: „Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalis...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy