Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

16 marca 2020

NR 101 (Marzec 2020)

Arkusz organizacyjny w aktualnej rzeczywistości szkolnej

316

Marzec – to miesiąc, w którym dyrektorzy szkół i przedszkoli podejmują działania analityczno-planistyczne związane z organizacją kolejnego roku szkolnego. Takim działaniem jest opracowanie projektu, czy też propozycji, arkusza organizacji placówki.

Arkusz organizacyjny szkoły jest jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych szkoły. Dlatego do pracy nad nim należy przystępować z wyjątkową rozwagą i jednocześnie z uwagą. Podstawowymi źródłami planistycznymi są obecnie obowiązujące akty prawne w oświacie.

POLECAMY

Niezbędne dane do sporządzenia arkusza organizacyjnego 

W praktyce przy sporządzaniu arkusza organizacyjnego szkoły na nowy rok szkolny dyrektor placówki bezwzględnie musi dysponować określonymi danymi niezbędnymi do podjęcia właściwych decyzji dotyczących określonych struktur szkolnych, takich jak:

 • uczniowska – składającą się z klas, oddziałów klasowych, grup ćwiczeniowych, grup wychowawczych itp.,
 • godzinowa – w układzie tygodniowym, pozwalająca na realizację zadań szkoły w obszarze pedagogiczno-opiekuńczym (czyli plan nauczania lub ewentualnie siatka godzin),
 • pracownicza – obsługa kadrowa wszystkich zadań wynikających z programu szkoły i planu nauczania.

Zmiany parametrów organizacyjnych szkoły

Każdy dyrektor powinien pamiętać również, że do charakterystycznych zmian parametrów organizacyjnych szkoły, mających niezwykle istotny wpływ na dokonywane w arkuszu organizacyjnym szkoły zapisy, bezwzględnie zalicza się:

 • nowy skład osobowy roczników uczniów,
 • zmiany kadrowe,
 • zmiany w planach nauczania i w programach nauczania,
 • decyzje organu prowadzącego o ewentualnym przekształceniu szkoły.

Liczebność klas

Wszelkie działania planistyczne należy rozpocząć od ustalenia liczebności uczniów szkoły w nowym roku szkolnym, co z kolei zadecyduje o liczbie klas i ich liczebności. Jedną z najtrudniejszych danych do określenia jest liczba uczniów przychodzących do klas pierwszych. W przypadku szkół, w których funkcjonuje „obowiązek szkolny”, często nazywanych obwodowymi, dane te można uzyskać z bazy zgromadzonej w organie prowadzącym szkołę. Natomiast w przypadku szkół ponadpodstawowych może to być przewidywany nabór do szkoły, czyli tzw. dane sondażowe. Z reguły jest jednak tak, że liczba klas pierwszych jest uzgadniana z organem prowadzącym. W związku z takimi uwarunkowaniami dyrektor szkoły powinien przeprowadzić symulację określającą, w jaki sposób liczebność uczniów wpływa na skutki „godzinowe” i dopiero wówczas wybrać najbardziej optymalne rozwiązania. 
Należy przy tym pamiętać, że istnieje możliwość podziału na grupy w oddziałach liczących poniżej ustalonego w przepisach limitu, wymaga to jednak uzyskania zgody organu prowadzącego. Należy zauważyć, że:

 • klasy liczące powyżej 24 uczniów dzielimy na grupy na zajęcia komputerowe, z technologii komputerowej, informatyki, jednak grupa nie może liczyć więcej uczniów niż stanowisk komputerowych;
 • klasy liczące powyżej 24 uczniów dzielimy na grupy na zajęcia z języków obcych, jednak należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;
 • klasy liczące powyżej 30 uczniów dzielimy na grupy na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w formie ćwiczeń/laboratorium (na połowie godzin);
 • klasy liczące powyżej 26 uczniów dzielimy na grupy na zajęcia z wychowania fizycznego, jednak liczebność grupy na wf w klasach integracyjnych i specjalnych jest tożsama z liczebnością tych oddziałów.

Trzeba mieć na względzie również tzw. odziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim i obcym nowożytnym na co najmniej dwóch zajęciach (z wyłączeniem historii Polski i geografii Polski), w tym co najmniej jedno zajęcie musi być z biologii, chemii, matematyki, historii powszechnej lub geografii ogólnej1

Co zawiera perfekcyjnie przygotowany arkusz organizacyjny?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu z dnia 4 kwietnia 2018 r.2 arkusz organizacji szkoły określa: 

 • liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
 • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć,
 • liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego,
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

Natomiast poza tymi informacjami, arkusz szkoły określa w szczególności: 

 • liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 • liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 • dla poszczególnych oddziałów:
  • tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć prowadzonych w grupach,
  • tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia są w szkole prowadzone,
  • tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
  • wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
  • wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
 • liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie;
 • liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;
 • liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

Należy jednak zauważyć, że w sytuacji gdy w szkole podstawowej zorganizowany został oddział przedszkolny, arkusz organizacji tej szkoły określa także szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w tym oddziale, w tym:

 • liczbę nauczycieli ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
 • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli,
 • liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego,
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników,
 • liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników.

Ponadto arkusz organizacji tak zorganizowanej szkoły określa w szczególności: 

 • liczbę oddziałów przedszkolnych,
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych,
 • tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym,
 • czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W tym aspekcie niezwykle istotne jest określenie form takiej pomocy, które generują liczbę godzin do zrealizowania w nowym roku szkolnym, a co jest z tym związane – również liczbę etatów nauczycielskich. Obecnie pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być realizowana w następujących formach:

 • klasy terapeutyczne (do 15 uczniów),
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia (do 8 uczniów w grupie),
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (do 8 uczniów w grupie),
 • zajęcia specjalistyczne, takie jak np. korekcyjno-kompensacyjne (do 5 uczniów), logopedyczne (do 4 uczniów), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (do 10 uczniów, chyba że zwiększenie tej liczby jest uzasadnione potrzebami uczniów) oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (do 10 uczniów),
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia – tylko w szkołach. 

Należy przy tym pamiętać, że klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych. Należy mieć na uwadze, że klasy terapeutyczne powinny być organizowane z początkiem roku szkolnego, na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej diagnoz. Istotne jest, że do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę oraz oczywiście w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły lub placówki. 

Nowością jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia, którą organizuje się dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

Pensum nauczyciela

Ponadto podczas pracy nad arkuszem organizacyjnym pamiętać należy, że:

 • pensum szkolnych pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych wynosi nie więcej niż 22 godz.,
 • od 1 września 2018 r. dodany został w Karcie Nauczyciela art. 42 ust. 5c, który wprowadza tzw. etat łączony. 
  • Etat łączony – z praktycznego punktu widzenia – to iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części realizowanych etatów: 
  • Etat łączony = liczba godzin/(cz. E1 + cz. E2 + cz. E3)

przy czym uzyskany wynik zaokrągla się do pełnych godzin w taki sposób, że do 0,5 godz. pomija się, a powyżej 0,5 zaokrągla się „w górę”. 

Przykładowe sytuacje obliczania tzw. pensum łączonego

Przykład 1: 
Wymiar etatu nauczyciela, któremu przydzielono 9 godz. j. polskiego i 15 godz. biblioteki.
E.ł. = (9 + 15) : (9/...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy