Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

25 marca 2019

NR 91 (Marzec 2019)

Aktualna dokumentacja postępowania końcowego w procedurze awansu zawodowego nauczyciela w 2019 rok

0 104

Każdy nauczyciel jest indywidualistą i dlatego jego droga rozwoju zawodowego jest spersonalizowana również pod względem formalnym.

A względy formalne wymagają właściwego opracowania odpowiedniej dokumentacji. Jakie regulacje obowiązują w tym obszarze?

Poza procedurami, wymaganiami i kryteriami, jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt awansu zawodowego. Wynika on z faktu, że obowiązująca formuła awansu zawodowego nauczycieli proceduralnie oparta jest na Kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a.)1, który zobowiązuje do dokładnego przygotowania właściwej dokumentacji. Zmienione ustawą o finansowaniu zadań oświatowych2 zasady awansu zawodowego wymusiły dokonanie zmian również w sposobie dokumentowania dorobku zawodowego oraz w wykazie dokumentacji, jaką należy przygotować podczas ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego, które to zmiany zostały na nowo sformułowane w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli3.

Wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu

Pierwszym wymaganym dokumentem jest wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu kierowany do dyrektora szkoły. Musi to nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych i tylko w przypadku, gdy nauczyciel posiada pełne (w tym pedagogiczne – stażysta może je uzupełnić w trakcie stażu) kwalifikacje do nauczania określonego przedmiotu lub prowadzenia danego rodzaju zajęć w danym typie szkoły lub placówki. Wymogiem formalnym jest również zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Należy wspomnieć, że nauczyciel musi posiadać wspomniane kwalifikacje już w momencie rozpoczęcia stażu i nie chodzi tutaj o uznanie dyrektora, a o jednoznaczne stwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji na podstawie
odpowiednich dokumentów. Do wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciel (kontraktowy i mianowany) obowiązkowo dołącza projekt planu rozwoju zawodowego – nauczyciel stażysta ma na to 20 dni.
Uwaga: Wniosek powinien mieć datę wpływu i być zarejestrowany w księdze korespondencji wpływającej do szkoły lub w aktach. Należy przy tym pamiętać, że takiemu wnioskowi nadaje się numer sprawy, który musi być zgodny z obowiązującą w szkole instrukcją kancelaryjną i respektować wymogi narzucone przez JRWA4. Dyrektor szkoły zatwierdza przedłożony przez nauczyciela projekt planu rozwoju zawodowego w ciągu 30 dni od rozpoczęcia zajęć szkolnych albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Wówczas nauczyciel jest obowiązany poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora, nie krótszym niż 3 dni. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia. Już zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego jest drugim, bardzo ważnym, dokumentem w procedurze awansu zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego

W obowiązującym stanie prawnym praktycznie nie istnieje żaden obligatoryjny wzór takiego planu. Właściwie to dyrektor szkoły lub placówki powinien zasugerować nauczycielowi jego strukturę, aby była przejrzysta i konkretna. Plan rozwoju jest szczególnym harmonogramem realizacji zadań zaplanowanych w okresie stażu, a nie harmonogramem spełnienia przez nauczyciela wymagań kwalifikacyjnych na dany stopień awansu zawodowego. Zadania zaplanowane przez nauczyciela mają być jednoznaczne, precyzyjne i muszą być powiązane ze stanowiskiem zajmowanym przez nauczyciela w danej szkole lub placówce (w konsekwencji muszą uwzględniać jej specyfikę). Dyrektor powinien to ocenić jeszcze przed zatwierdzeniem planu. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli nauczyciel zaplanuje sobie jakąś zewnętrzną formę doskonalenia, a dyrektor taki plan zatwierdzi, to z praktycznego punktu widzenia oznacza to zgodę na doskonalenie i zobowiązuje dyrektora do zapewnienia niezbędnych warunków umożliwiających nauczycielowi realizację tego doskonalenia (z zastępstwami i delegacją włącznie). Należy przy tym pamiętać, że zatwierdzony plan rozwoju jest dokumentem obowiązującym i wiążącym zarówno nauczyciela, jak i dyrektora.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbywanego stażu, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji tak dla nauczyciela, jak i szkoły. Na sprawozdaniu umieszcza się datę jego wpływu. Dyrektor powinien zwrócić szczególną uwagę na formę składanego przez nauczyciela sprawozdania. Powinna być ona skorelowana z formą planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego wcześniej przez dyrektora na początku stażu. W przeciwnym wypadku dyrektorowi trudno będzie dokonać prawidłowego porównania i nie popełnić przy tym błędu, który może zaważyć na wartości oceny dorobku zawodowego, a w konsekwencji na ocenie pracy danego nauczyciela dokonywanej po zakończeniu stażu. Doskonałym pomysłem jest wprowadzenie zasady składania sprawozdań okresowych. Zgodnie z tą zasadą nauczyciel powinien zostać zobowiązany przez dyrektora szkoły lub placówki do przygotowania częściowego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z zatwierdzonego wcześniej planu rozwoju zawodowego w okresie od września do stycznia lub od stycznia do czerwca danego roku szkolnego (taka analiza powinna się odbywać co pół roku). Do takiego cząstkowego sprawozdania należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki stanowiące potwierdzenie realizacji poszczególnych zadań awansowych. Jednak w tym działaniu kontrolnym nie chodzi tylko o przegląd samych „suchych” dokumentów. Po analizie przedłożonych przez nauczyciela dokumentów powinna odbyć się merytoryczna rozmowa dyrektora z awansującym nauczycielem, w trakcie której dyrektor odnosi się szczeg...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy