Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

13 maja 2018

NR 78 (Grudzień 2017)

Zmienione zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

0 278

Zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy Prawo oświatowe, podstawową działalnością szkoły jest realizowanie zadań związanych z jej głównymi funkcjami – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Dlatego też wszelkie działania związane z realizacją działań szkolnych muszą być odpowiednio zaewidencjonowane, czyli inaczej mówiąc, udokumentowane.

Kwestie prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej są dokładnie unormowane i ujednolicone w konkretnej regulacji prawnej. Jedynym mankamentem jest to, że w ostatnich latach w tym względzie wprowadzano wiele zmian. Ostatnie zmiany pochodzą z sierpnia 2017 roku. W tym ostatnim przypadku konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian systemowych wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe1 oraz samą ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe2. Zgodnie z powyższym, w obecnym stanie prawnym kwestie dotyczące dokumentów szkolnych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji3 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych4. Wspomniane rozporządzenie reguluje sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji przez ww. publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także przez publiczne przedszkola i publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–8 ustawy Prawo oświatowe.

W stosunku do wcześniej obowiązującego w kwestiach dokumentacyjnych rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.5 dokonano następujących zmian:

 • uwzględniono nowy ustrój szkolny,
 • wprowadzono przepisy odnoszące się do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej części tego egzaminu,
 • określono procedurę postępowania w przypadku zniszczenia protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu maturalnego z danych przedmiotów oraz protokołów dotychczasowych egzaminów dojrzałości,
 • zgodnie z brzmieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół6, określenie „tygodniowy plan zajęć edukacyjnych” zastąpiono określeniem „tygodniowy rozkład zajęć”, a „semestralny plan zajęć edukacyjnych” zastąpiono określeniem „semestralny rozkład zajęć”,
 • określenie „forma elektroniczna dziennika” zastąpiono określeniem „postać elektroniczna dziennika”,
 • uzupełniono katalog dokumentów gromadzonych w indywidualnych teczkach dzieci, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchaczy i wychowanków.

Jak wynika z zapisów art. 363 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, w odniesieniu do dotychczasowych szkół, tj. gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia będą nadal stosowane przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. Należy również zwrócić uwagę na to, że wraz ze zmianą ustroju szkolnego (z dniem 1 września 2017 r.) niezbędne stało się powołanie podstawy prawnej do prowadzenia przez dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe, szkoły podstawowe dla dorosłych oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – odpowiednio księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

W odróżnieniu od dokumentacji czysto ewidencyjnej, w szkole jest prowadzona dokumentacja odwzorowująca przebieg procesu edukacyjnego. Do tej grupy dokumentów szkolnych  zaliczane są dzienniki.

i obowiązkowi szkolnemu, księgi uczniów, księgi słuchaczy oraz księgi wychowanków. W przepisie przejściowym7 doprecyzowano, iż z dniem 1 września 2017 r. dokumentacja ta stanie się dokumentacją w rozumieniu przepisów projektowanego rozporządzenia.

W obecnym stanie prawnym dokumentację przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej stanowią:

 • księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 • księga uczniów,
 • dziennik lekcyjny (również w postaci elektronicznej),
 • dziennik zajęć w świetlicy,
 • dziennik pedagoga (psychologa, logopedy, doradcy zawodowego…),
 • dziennik innych zajęć,
 • dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • dziennik zajęć indywidualnych,
 • indywidualna teczka ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub inną formą pomocy,
 • arkusz ocen ucznia,
 • księgi arkuszy ocen,
 • uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, spełnianie obowiązku poza szkołą itp.

ierwszym dokumentem jest księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły. Do tej księgi obecnie wpisuje się (według roku urodzenia): imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka (ucznia), a także imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka.

Ponadto w księdze ewidencji umieszcza się informacje o:

 1. odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze wskazaniem decyzji dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie której nastąpiło odroczenie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – również ze wskazaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2. szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedtawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a, w którym dziecko spełnia obowiązek szkolny,

 3. pełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny w tej formie.

Natomiast już zupełnie innym dokumentem szkolnym, bardzo często mylonym z księgą ewidencji, jest księga uczniów. Do tej księgi wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia danej szkoły, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, pod warunkiem, że są różne od adresu zamieszkania ucznia, a także datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się ponadto datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły pr...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy