Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

23 maja 2018

NR 74 (Czerwiec 2017)

Zasady planowania nadzoru pedagogicznego w okresie zmian

0 123

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w swojej istocie zakłada poprawę efektywności systemu oświaty poprzez ukierunkowanie wszelkich czynności z nim związanych na działania mające na celu ocenę jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek w dążeniu do uzyskania pożądanej (możliwie najwyższej) jakości. Jak go planować, aby spełnić te założenia?

Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że filozofia obecnego nadzoru pedagogicznego zakłada, iż istotą zmiany wprowadzanej w szkole w ramach realizowanego nadzoru jest doprowadzenie do sytuacji, w której zarówno dyrektor, jak i nauczyciele będą podporządkowywać wszystkie podejmowane w szkole działania jej jakościowemu progresowi, w sposób szczególny ukierunkowanemu na rozwój ucznia. Jednak wszelkie działania prowadzone w szkołach i placówkach publicznych muszą być zawsze oparte na bazie jednoznacznych regulacji prawnych.

W obecnej rzeczywistości oświatowej podstawę prawną nadzoru pedagogicznego stanowią: 

 • Konstytucja RP − art. 70 ust. 3,
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwłaszcza po zmianach z dnia 20 lutego 2015 r. oraz 29 grudnia 2015 r.X (ostatniej nowelizacji dokonano w dniu 14 grudnia 2016 r.)X,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznegoX,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówekX.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. w zakresie nadzoru pedagogicznego1 wprowadziła zmiany w definiowaniu samego nadzoru pedagogicznego (art. 33 ust. 1), uprawnień osób zatrudnionych w organach nadzoru pedagogicznego (art. 33 ust. 3 pkt 2, art. 33 ust. 4–6) oraz poziomów wymagań (art. 21a ust. 3 pkt 1 i 2).

Zgodnie z brzmieniem art. 33 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nadanym nowelizacją, nadzór pedagogiczny sprawowany w szkole lub placówce polega na:

 1. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli,
 2. analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 3. udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

Natomiast w szczególności nadzorowi pedagogicznemu podlega:

 • zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
 • realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 • przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów oraz przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • przestrzeganie statutu szkoły lub placówki,
 • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
 • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Uwaga! Przepisy te obowiązują tylko do 31 sierpnia 2017 r. Natomiast od 1 września 2017 r. obowiązywać będą przepisy: 

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatoweX,
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatoweX.

Nowe regulacje

W nowej ustawie Prawo oświatowe kwestie istoty nadzoru pedagogicznego uregulowane są już nie w art. 33, ale w art. 55, który stanowi, że nadzór pedagogiczny polega teraz na:

 1. obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 2. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 3. udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom, w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

Natomiast, w myśl tych samych przepisów, nadzorowi pedagogicznemu podlega w szczególności:

 1. posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć,
 2. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 3. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 4. przestrzeganie statutu szkoły lub placówki,
 5. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
 6. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Powyższe zapisy w sposób jednoznaczny wytyczają zadania dyrektorów w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Powstaje natomiast istotne pytanie − którymi przepisami należy się kierować przy planowaniu nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny, bo w okresie planowania nadzoru obowiązują dotychczasowe regulacje prawne, natomiast w okresie jego realizacji będą obowiązywały regulacje ustalone już w nowych przepisach. W tym momencie pomocna okazuje się lektura ustawy wprowadzającej3. Otóż art. 307 wspomnianej ustawy zakłada, że wszelkie czynności podjęte przed dniem 1 wrześ-
nia 2017 r. pozostają w mocy, natomiast przy planowaniu nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny należy się kierować regulacjami zawartymi już w nowych przepisach prawnych.

Zadania dyrektora placówki w ramach nadzoru pedagogicznego

Każdy dyrektor placówki oświatowej w ramach swoich podstawowych obowiązków służbowych:

 • organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki,
 • kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli oraz innej działalności statutowej,
 • wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań,
 • obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły,
 • opracowuje na każdy rok szkolny plan Nadzoru Pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej do 15 września,
 • przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (przed zakończeniem każdego roku szkolnego).

Należy pamiętać o tym, że plan nadzoru pedagogicznego dyrektora jest opracowywany zawsze z uwzględnieniem wniosków wynikających z nadzoru

Konstruując plan nadzoru, dyrektor powinien określić, czego oczekuje po j...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy