Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

17 maja 2018

NR 76 (Październik 2017)

Wolontariat w szkole od 1 września 2017 r.

346

Wraz z reformą oświaty poszerzeniu ulegną obowiązujące regulacje dotyczące działalności wolontariuszy w jednostkach oświatowych.  Ich dodatkowe uszczegółowienie powinno nastąpić w statucie publicznej szkoły.

Nowe zasady dotyczące wolontariatu w jednostkach oświatowych

W porównaniu do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),
dalej: UoSO, która dość ogólnikowo, zaledwie w dwóch przepisach określała zasady funkcjonowania wolontariatu w publicznych szkołach (art. 39 ust. 1 pkt 9, art. 64 ust. 3 UoSO), nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), dalej: PO, powiela te przepisy (art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 109 ust. 5 PO) oraz rozbudowuje (art. 1 pkt 12, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21 PO).

POLECAMY

W szczególności wśród nowych zadań systemu oświaty ustawodawca przewidział kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

Do podstawowych zadań dyrektora publicznej szkoły nadal należy stwarzanie warunków do działania w placówce wolontariuszy, którzy mogą brać udział w następujących dodatkowych zajęciach (nie mogą natomiast zastępować nauczycieli w prowadzeniu zajęć):

  • rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
  • prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.

Pon...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy