Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

6 czerwca 2018

NR 71 (Marzec 2017)

Sytuacja dyrektorów i wicedyrektorów szkół w związku z reforma oświaty − kluczowe aspekty

467

W obliczu reformy oświaty − w związku z przekształceniami szkół − większość dyrektorów i wicedyrektorów zachowa swoje stanowiska. W najgorszej sytuacji będą osoby kierujące gimnazjami wygaszanymi lub włączanymi do innych szkół.

Ogólne zasad

Założeniem MEN, wyrażonym w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), jest zajmowanie najważniejszych stanowisk w reformowanych szkołach przez kadrę doświadczoną w oświacie. Podstawową zasadą będzie w związku z tym kontynuacja wykonywania kierowniczych funkcji do wygaśnięcia kadencji, z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska w niektórych przypadkach i na zasadach szczegółowo określonych w przepisach wprowadzających reformę oświaty. Natomiast w gimnazjach, które będą nadal prowadziły swoją działalność jako odrębne, stopniowo wygaszane szkoły, dyrektorzy i wicedyrektorzy nie będą mogli kierować placówkami dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Od dnia 26 stycznia 2017 r. nie obowiązują już zasady przedłużania kadencji dyrektorów, którym powierzono stanowisko po wygranym konkursie, określone w dotychczasowym przepisie art. 36a ust. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.). Instytucja taka nie będzie znana ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).


Szkoły podstawowe

W związku z przekształceniem z dniem 1 września 2017 r. szkół podstawowych z sześcioklasowych w ośmioklasowe w tym samym terminie aktualny dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stanie się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i będzie zajmował to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej. Kontynuacja pełnienia funkcji będzie miała miejsce bez względu na okoliczność, czy dyrektor jest nauczycielem, czy nie. W tej samej sytuacji znajdą się wicedyrektorzy i nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. (art. 235 PWuPO).

Wygaszane gimnazja

Dyrektor publicznego gimnazjum dla młodzieży lub dla dorosłych, które nie zostanie ani włączone do innej szkoły, ani przekształcone w szkołę innego typu, a w związku z tym będzie podlegało stopniowej likwidacji, będzie zajmował stanowisko dyrektora gimnazjum do końca okresu, na jaki zostało mu powierzone, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. Organ prowadzący jest uprawniony do przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora gimnazjum na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. Zarówno kontynuacja funkcji, jak i przedłużenie powierzenia stanowiska po upływie kadencji dotyczą zarówno dyrektorów będących, jak i niebędących nauczycielami.

Wyjątkowym rozwiązaniem, stosowanym tylko w dotychczasowych wygaszanych gimnazjach, jest możliwość powierzenia pełnienia obowiązków (nie zaś powierzenia stanowiska) dyrektora – wicedyrektorowi (będącemu nauczycielem lub nie), a w szkole, w której nie ma wicedyrektora − nauczycielowi tego gimnazjum. Powierzenie pełnienia stanowiska nastąpi na okres ustalony przez organ prowadzący, nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. Jeżeli obowiązki dyrektora będzie pełnił wicedyrektor niebędący nauczycielem, sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego musi zostać powierzone nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze w gimnazjum (art. 231 PWuPO).

Gimnazja przekształcane i włączane do szkół podstawowych

Z dniem przekształcenia samorządowego gimnazjum w szkołę podstawową, co może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r., dotychczasowy dyrektor stanie się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i będzie zajmował to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum. Kontynuacja kierowania szkołą obejmie zarówno nauczycieli, jak i dyrektorów niebędących nauczycielami. Na stanowiskach kierowniczych pozostaną również wicedyrektorzy i nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze przez okres powierzenia w gimnazjum. 

Odmiennie ukształtuje się sytuacja osób zajmujących stanowiska kierownicze (będących i niebędących nauczycielami) w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej w dniu 1 września 2017 r., w dniu 1 września 2018 r. albo w dniu 1 września 2019 r. Mianowicie, dyrektor samorządowej szkoły podstawowej z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej stanie się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, w której będą prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, i będzie zajmował to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej. Natomiast dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem włączenia jego szkoły do ośmioletniej szkoły podstawowej z mocy prawa zostanie wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i będzie zajmował to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. Ewentualnie w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący będzie mógł zdecydować o przedłużeniu powierzenia stanwowiska dyrektorowi ośmioletniej szkoły podstawowej, a dyrektor tej szkoły będzie miał kompetencję do przedłużenia powierzenia stanowiska wicedyrektorowi (wcześniejszemu dyrektorowi gimnazjum) − na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Stanowiska kierownicze niestety stracą pozostałe osoby. Wicedyrektorzy i nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zostaną odwołani ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 238 ust. 1–5 PWuPO).

Konkurs na stanowisko dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, do której ma być włączone gimnazjum, przeprowadzany przed dniem połączenia, wymaga uwzględnienia modyfikacji składu komisji konkursowej zgodnie z art. 238 ust. 6 PWuPO − po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców jest wyłanianych odpowiednio spośród przedstawicieli rad pedagogicznych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedstawicieli rad rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum, czyli każda szkoła posiada jednego przedstawiciela każdego 
z organów.

Gimnazja przekształcane i włączane do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Dyrektor dotychczasowego samorządowego gimnazjum, który posiada poziom wykształcenia wymagany do zajmowania stanowiska dyrektora liceum ogólnokształcącego lub technikum, lub branżowej szkoły I stopnia, z dniem przekształcenia w jedną z tych szkół (co może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.) stanie się dyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia i będzie zajmował to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. Tak samo kształtuje się sytuacja wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorów na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Kontynuacja i przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora dotyczą również osoby niebędącej nauczycielem (art. 240 PWuPO).

Natomiast dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego (lub czteroletniego) liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego (lub pięcioletniego) technikum albo branżowej szkoły I stopnia, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do jego szkoły pozostanie dyrektorem tej szkoły z klasami dotychczasowego gimnazjum i będzie zajmował to stanowisko do końca ok...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy