Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

12 czerwca 2018

NR 68 (Grudzień 2016)

Rola opiekuna stażu

0 232

Wyjaśniamy, komu  można powierzyć funkcję opiekuna stażu nauczyciela, jaki jest zakres tej opieki, a także o jakich zadaniach decydują obowiązujące regulacje prawne.

Zapewnienie nauczycielowi prawidłowego przebiegu stażu jest obowiązkiem dyrektora placówki. Wiąże się to w szczególności z przydzieleniem nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu, zgodnie z przepisem art. 9c ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela1. Opiekunem może być tylko nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w tej samej placówce. Opiekuna stażu nie wyznacza się nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wśród innych zadań dyrektora związanych ze stażem nauczyciela znajduje się: tworzenie warunków do obserwowania zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, zapewnienie możliwości udziału w formach kształcenia ustawicznego (o ile zostało to przewidziane w planie rozwoju zawodowego), zapewnienie warunków do korzystania z pomocy merytorycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek czy instytucji oświatowych.

Wyznaczenie opiekuna stażu

Zasady i procedura przydzielania opiekuna stażu nie są określone prawem. Ustala je dyrektor placówki. Jak wynika z dotychczasowej praktyki, istotne znaczenie ma wybór odpowiedniej osoby do pełnienia funkcji opiekuna stażu. Poza wymogami formalnymi ważne są także inne kryteria, w tym: wysokie kompetencje zawodowe, doświadczenie w pracy dydaktycznej i wychowawczej, znajomość specyfiki pracy placówki, zdolność do współpracy, dyspozycyjność. Nie musi to być nauczyciel prowadzący ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel odbywający staż. Podjęcie się roli opiekuna wymaga od nauczyciela świadomej decyzji, osobistego zaangażowania, czasu i odpowiedniej organizacji pracy. Wskazane jest również, aby decyzję o przydzieleniu opiekuna dyrektor przedszkola/szkoły konsultował z zainteresowanym nauczycielem. W razie zaistnienia takiej potrzeby opiekunowi stażu można przydzielić więcej niż jednego podopiecznego stażu.

Zgodnie z zasadą ogólną postępowania administracyjnego2 wyznaczenie opiekuna stażu wymaga formy pisemnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

Nauczycielowi, któremu dyrektor powierzył sprawowanie funkcji opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny na podstawie § 5 pkt 2, lit. c rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli3

Wysokość wymienionego dodatku dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego ustalają organy stanowiące tych jednostek, na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Zadania opiekuna stażu

Zakres zadań opiekuna stażu jest regulowany przepisami ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli4:

  1. Zadania opiekuna stażu wynikające z ustawy Karta Nauczyciela (art. 9c ust. 5):
    - udzielanie nauczycielow...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy