Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczny niezbędnik dyrektora

4 kwietnia 2022

NR 119 (Marzec 2022)

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- -pedagogicznej

0 2568

W prawie oświatowym nie ma przepisu, który zobowiązywałby szkoły do tworzenia, a tym bardziej uchwalania procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

POLECAMY

Działania związane z tym obszarem zadań statutowych placówki regulują:

  • ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378, i z 2021 r., poz. 4)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1280). 

Mimo to w prawie każdej szkole funkcjonuje przedmiotowa procedura. W większości przypadków jest to dokument dość obszerny, będący najczęściej kopią rozporządzenia i mający niewiele wspólnego z prawdziwą procedurą. 

Czym jest procedura?

Najprościej mówiąc, procedura to przyjęty sposób postępowania, ciąg czynności/kroków w jakiejś sprawie, który jest znany adresatom i systematycznie przez nich przestrzegany. 

Ważne

  • Procedury szkolne są przykładem prawa wewnątrzszkolnego, które nie może być sprzeczne z prawem zewnętrznym. 
  • Procedury zawierają zapisane sposoby postępowania w określonych sytuacjach, ułatwiają podejmowanie decyzji – dzięki nim wiadomo, jak należy postąpić w danej sytuacji. 
  • Procedury uszczegółowiają zapisy rozporządzeń i ustaw – przekłada się w nich język prawny na język prosty i zrozumiały dla społeczności szkolnej. 

W przypadku organizacji i udzielania...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy