Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

29 maja 2018

NR 73 (Maj 2017)

Odpowiedzialność cywilna uczniów

741

Uczeń, który swoim zachowaniem wyrządza szkodę, w zależności od wieku i podstawy prawnej odpowiedzialności, może być zobowiązany do jej naprawienia lub obowiązek ten przechodzi na inne podmioty.

Sytuacja prawna ucznia, który nie ukończył 13 lat

1. Zagadnienie odpowiedzialności ucznia za szkodę

Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) stawiają dzieci do ukończenia trzynastego roku życia w dość korzystnej sytuacji prawnej. Z jednej strony osoby takie nie mają zdolności do czynności prawnych, ale wyjątkowo mogą zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (art. 12 i art. 14 § 2 k.c.).

POLECAMY

Wyłączenie odpowiedzialności dziecka

Z drugiej zaś małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (art. 426 k.c.). Wyłączenie odpowiedzialności dziecka skutkuje tym, że w ewentualnych sprawach sądowych, w których przedmiotem badania jest, czy małoletni z winy swej wyrządził komuś szkodę (art. 415 k.c.), sąd w ogóle nie będzie badał stopnia rozwoju psychofizycznego małoletniego1, który nie ukończył 13 lat, ponieważ ustawodawca wyraźnie określił, że nie będzie można przypisać mu winy. Powołany przepis określa wiek 13 lat jako ustawową granicę dojrzałości psychofizycznej, czyli zdolności do rozpoznania znaczenia i kierowania swoim postępowaniem przez małoletniego. Nawet gdyby poziom sprawności intelektualnej dziecka poniżej 13 lat pozwalał na postawienie mu zarzutu jako sprawcy, nie odpowiada za własny czyn.

Przykład

W czasie przerwy międzylekcyjnej 10-letni uczeń rzucał kamieniami z boiska szkolnego w kierunku sąsiedniego bloku, co widział właściciel mieszkania, którego szyba została w ten sposób wybita. Mieszkaniec zwrócił się do dyrektora szkoły o podanie personaliów i adresu zamieszkania ucznia, wskazując, że są mu potrzebne do wysłania do ucznia wezwania do zapłaty za wymianę okna, ponieważ dziecko chodzące do szkoły podstawowej wie, jakie są skutki rzucania kamieniem w szyby i powinno ponieść koszty. Dziecko w wieku poniżej 13 lat nie odpowiada za szkodę wyrządzoną ze swej winy.

Pełnoletniość w chwili wyrokowania
Brak odpowiedzialności małoletniego, który nie ukończył 13 lat, dotyczy daty wyrządzenia szkody. Uczeń w tym wieku nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę także wówczas, gdy w chwili wyrokowania jest już pełnoletni2.

Przykład

Sąsiad, którego okno zostało wybite przez ucznia w wieku 10 lat, dowiedział się, że dziecko jest zbyt młode, by mogło odpowiadać za swoje zachowanie. W związku z tym pokrzywdzony postanowił poczekać, aż uczeń skończy 18 lat, żeby go pozwać o zapłatę kosztów wymiany okna. Sąd nie uwzględni żądania skierowanego przeciwko osobie, która wyrządziła szkodę w wieku poniżej 13 lat.

2. Kiedy uczeń poniżej 13 lat wyjątkowo odpowiada za szkodę

Wyłączenie odpowiedzialności dziecka w wieku do ukończenia 13 lat na zasadzie winy nie uchyla odpowiedzialności tej osoby na innej podstawie prawnej, choć takie przypadki mają wyjątkowy charakter i są rzadko spotykane. W szczególności, zgodnie z art. 428 k.c., gdy sprawca z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody od samego sprawcy, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Z powołanego przepisu wynika, że ustawodawca nie uzależnia odpowiedzialności na zasadzie słuszności od możliwości zrozumienia przez dziecko znaczenia swojego postępowania.

Przykład

W drodze do szkoły 7-letni uczeń bawił się otrzymaną od starszego kolegi petardą, która wybuchła i spowodowała pożar magazynu z produktami żywnościowymi. Właściciel nie posiada środków finansowych na wyremontowanie magazynu ani kontynuowanie działalności z powodu utraty zapasów. Ucznia wychowuje samotnie matka, która otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę oraz nie posiada oszczędności, co oznacza, że właściciel nie wyegzekwuje od niej ewentualnie zasądzonego odszkodowania (art. 881 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2016 r., poz. 822 w zw. z art. 871 § 1
pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Dziecko ma stały dochód z czynszu najmu dwóch mieszkań otrzymanych w darowiźnie od krewnych. Zasady współżycia społecznego przemawiają za przyznaniem odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego bezpośrednio od dziecka.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

Również rzadkie są przypadki, w których małoletni poniżej 13 lat odpowiada na zasadzie ryzyka w oparciu o przepisy art. 433–436 k.c.3.

Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec (art. 433 k.c.).

Przykład

Uczeń w wieku 8 lat mieszka wraz z rodzicami dwa piętra nad szkołą podstawową. Pod ich nieobecność wyrzucał przez okno worki na śmieci wypełnione wodą zabarwioną atramentem i sprawdzał, jakie ślady pozostawią na ziemi. Jeden z nich rozerwał się na skutek upadku koło nauczycielki wchodzącej do szkoły oraz zabarwił jej płaszcz, którego nie udało się doczyścić. Ponieważ nie zachodzi żadna z ustawowych okoliczności wyłączających odpowiedzialność ucznia, poszkodowana może dochodzić od niego roszczeń.

Odpowiedzialność w przypadku zawalenia się budowli
Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie (art. 434 k.c.).

Przykład

Siedmioletni uczeń odziedziczył po dziadkach budynek, w którym są wynajmowane pomieszczenia szkole. Ponieważ budynek nie był remontowany od wielu lat, w czasie wietrznej pogody oderwał się kawałek gzymsu, który już wcześniej był ruchomy, oraz uszkodził zaparkowany pod budynkiem samochód używany przez szkołę do dowożenia uczniów na i z zajęć. W związku z brakiem utrzymania budynku w należytym stanie, bezpośrednio od dziecka może być dochodzone odszkodowanie obejmujące koszty naprawy samochodu oraz wynajęcia innego pojazdu na czas naprawy.

Szkoda wyrządzona przez ruch przedsiębiorstwa
Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności (art. 435 § 1 k.c.). Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami (art. 435 § 2 k.c.).

Przykład

Uczeń w wieku 11 lat odziedziczył po dziadkach myjnię samochodową, którą po ich śmierci prowadzą zatrudnieni przez nich pracownicy. W wyniku awarii, z zakładu wylała się duża ilość wody wraz z substancjami chemicznymi, która spłynęła na pobliskie boisko należące do szkoły, częściowo niszcząc jego nawierzchnię. Konserwator szkolny, który zamierzał zbadać rozmiary szkody, poślizgnął się i upadł, co skutkowało złamaniem nogi. Naprawienia szkód można dochodzić od ucznia jako prowadzącego zakład na własny rachunek.

3. Osoba odpowiedzialna w sytuacji wyłączenia odpowiedzialności cywilnej ucznia

Okoliczność, że na podstawie art. 426 k.c. uczeń poniżej 13. roku życia nie może zostać zobowiązany do naprawienia szkody, którą wyrządził swym zachowaniem, nie oznacza, że odpowiedzialność nie spadnie na inny podmiot. Jest ona także dopuszczalna jednocześnie z dzieckiem. Na podstawie art. 427 k.c. kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku (np. w przypadku dziecka poniżej 13 lat) winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonujących bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można.

Obowiązek pieczy i nadzoru nad dzieckiem
Ustawowy obowiązek pieczy i nadzoru nad dzieckiem spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach w ramach władzy rodzicielskiej (art. 95 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2015 r., poz. 2082). Umowa o sprawowanie opieki nad dzieckiem, w tym w drodze do i ze szkoły lub przedszkola, może zostać zawarta z nianią. Bez umowy oraz obowiązku ustawowego opiekę nad uczniem może sprawować np. członek rodziny – rodzeństwo, dziadkowie, macocha/ojczym, partner jednego z rodziców itp.

Przykład

Uczeń w wieku 10 lat pod opieką siostry w wieku 11 lat wchodził na teren szkoły, który był właśnie opuszczany przez koleżankę z równoległej klasy. Uczeń naśmiewał się z koleżanki, a następnie popchnął ją w taki sposób, że upadła na ziemię, zwichnęła kostkę i zniszczyła ubranie. Ponieważ z powodu wieku nie można przypisać winy ani uczniowi, ani siostrze ucznia, odpowiedzialność odszkodowawczą poniosą rodzice dzieci, którzy nienależycie wpoili synowi zasady zachowania wobec innych osób oraz nie zapewnili nadzoru nad nim osoby, która byłaby w stanie wyegzekwować od niego prawidłowe postępowanie.

4. Odpowiedzialność organu prowadzącego za zachowania ucznia

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 organ prowadzący jednostkę oświatową odpowiada za jego działalność. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W związku z tym organ prowadzący jest odpowiedzialny za zdarzenia związane w wychowaniem i edukacją oraz wynikłą z nich szkodę, wyrządzoną m.in. przez uczniów, których zachowanie jest sprzeczne z porządkiem prawnym oraz wynika z winy w nadzorze (art. 427 k.c.).

Obowiązki nauczyciela
W oparciu o art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) i przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) nauczyciele są zobowiązani: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami placówki: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub przedszkole, systematycznie kontrolować miejsca, gdzie prowadzone są zajęcia – w budynku i na terenie placówki, powiadamiać o uszkodzonych sprzętach dyrektora, nieustannie kontrolować obecność uczniów i ich nadzorować, a także nie pozostawiać ich bez odpowiedniego nadzoru upoważnionej osoby.

Zwolnienie z odpowiedzialności
Zobowiązany do nadzoru (zazwyczaj nauczyciel), aby zwolnić organ prowadzący z odpowiedzialności za wypadek, musi obalić domniemanie winy w nadzorze, czyli wykazać jej brak. W takich przypadkach konieczne jest ustalenie zakresu nadzoru oraz prawidłowości jego wykonywania, gdyż wina w nadzorze polega najczęściej na zaniechaniu. Ponieważ domniemywa się winę nauczyciela w nadzorze, nie wystarczy powołanie się na fakt, że nadzór nad dziećmi nie może polegać na pilnowaniu bez przerwy każdego z uczniów. W jednostkach oświatowych często zdarza się, że zarówno poszkodowany, jak i sprawca szkody poddani są nadzorowi tej samej osoby sprawującej pieczę.

Przykład

Nauczyciel wyszedł ze stołówki w czasie obiadu uczniów, pozostawiając otwarte drzwi, ponieważ został wezwany do odebrania telefonu. W tym czasie dwóch uczniów zaczęło się kłócić i jeden uderzył drugiego sztućcem w ucho, co skutkowało dwutygodniowym leczeniem, bólami i przejściowymi problemami ze słuchem. W takim przypadku wyjaśnienia wymaga, czy gdyby nauczyciel znajdował się w stołówce, możliwe byłoby uniknięcie wypadku, biorąc pod uwagę dynamikę sytuacji, czy nauczyciel rzeczywiście pełnił swe obowiązki prawidłowo – np. zostawił uczniów pod opieką innego pracownika, czy uczniowie byli wcześniej zdyscyplinowani na stołówce, czy organ prowadzący zapewnił właściwe warunki spożywania posiłków przez uczniów, jeśli chodzi o odpowiednią ilość miejsca lub czy ewentualny brak komfortu sprzyjał sytuacjom konfliktowym (wyrok SN z dnia 19 kwietnia 1968 r., I CR 111/68, LEX nr 6317; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r., I ACa 333/08, Biul. SA Ka 2008, nr 4, poz. 29).

Obowiązek przestrzegania niezbędnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa uczniów w jednostce oświatowej nie ogranicza się do wydania konkretnych nakazów czy zakazów, lecz na stosowaniu przez

Ustawowy obowiązek pieczy i nadzoru nad dzieckiem spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach w ramach władzy rodzicielskiej (art. 95 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2015 r., poz. 2082). 

nauczycieli wobec powierzonych ich pieczy uczniów wszelkiego rodzaju środków ochrony, wynikających chociażby z doświadczenia życiowego. Nauczyciele mają obowiązek zrobić wszystko, by nie dochodziło do nieszczęśliwych wypadków. Pomimo dopuszczenia danej aktywności, np. zabawy lub gry w ramach zajęć wychowania fizycznego, nauczyciel powinien reagować, gdy którykolwiek z uczniów nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i gdy można przewidywać realną możliwość zaistnienia wypadku (wyrok SN z dnia 2 lutego 2011 r., II CSK 392/10, OSNC-ZD 2011, nr 4, poz. 87).

Przykład

W trakcie zabawy w sali jeden z chłopców z I klasy uderzał inne dzieci kijkiem przyniesionym ze spaceru. Wychowawca kilkakrotnie polecił chłopcu zatrzymanie się i odłożenie kijka, dziecko jednak nie reagowało i uderzyło koleżankę w okolice oka. Nauczyciel powinien nawet przerwać zabawę w razie stwierdzenia, że wywołała ona niestosowne czy wręcz agresywne zachowania ucznia. Obowiązkiem opiekuna jest uwzględnienie psychiki dziecka w zbiorowisku i mogące stąd wypłynąć niebezpieczeństwa dla niego samego lub rówieśników.

Wypadek w czasie zajęć
Wypadkiem w czasie zajęć jest zdarzenie, jakiemu ulega uczeń w każdym miejscu wyznaczonym przez jednostkę oświatową w związku z uczestniczeniem w zajęciach, podczas których jest realizowany program nauczania (podstawa programowa) pod nadzorem pedagogiczno-dydaktycznym, a więc także poza siedzibą placówki, również gdy sprawcą jest inny uczeń. Sprawowanie opieki i nadzoru oraz zapewnienie bezpieczeństwa ze strony szkoły dotyczy uczniów powierzonych jednostce oświatowej. Obowiązek ten zachodzi więc w sytuacji, gdy uczniowie danej placówki pozostają w dyspozycji nauczycieli lub administracji, podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych i innych zajęć zleconych przez szkołę (wyrok SN z dnia 3 stycznia 1974 r., II CR 643/73, OSP 1974, nr 10, poz. 202). Obowiązek należytego nadzoru obciąża jednostkę oświatową również w stosunku do uczniów, którzy nie korzystają z zajęć dodatkowych, ale w czasie, gdy placówka jest czynna, mają możność przebywania na terenie należącym do jednostki (wyrok SN z dnia 10 września 1971 r., I CR 260/71, OSNC 1972, nr 4, poz. 71).

Przykład

Mama dziecka z III klasy 1–2 razy w tygodniu musi zostać w pracy, jednak nie zapisała dziecka do świetlicy, gdyż uznała, że sytuacja taka nie zdarza się codziennie. Zawsze telefonicznie uprzedza wychowawczynię świetlicy, która pozwalała przebywać jej dziecku w świetlicy z innymi uczniami, że spóźni się z odebraniem dziecka. Dziecko uszkodziło meble, a także zraniło siebie. Powyższe zdarzenie jest wypadkiem dziecka pozostającego pod opieką szkoły, za który odpowiada organ prowadzący. Jednostka oświatowa nie może uchylać się od obowiązku nadzoru również względem dzieci niezapisanych do świetlicy, jeżeli korzystanie przez nie ze świetlicy jest akceptowane przez personel i nie ma charakteru sporadycznego (wyrok SN z dnia 5 listopada 1969 r., I CR 318/69, niepubl.).

5. Przyczynienie się ucznia do powstania wyrządzonej mu szkody

W sytuacji gdy obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej uczniowi spoczywa na organie prowadzącym lub osobie zobowiązanej do nadzoru nad dzieckiem, okoliczność, że pokrzywdzony sam się przyczynił do jej powstania w sposób zawiniony (np. sprowokował kolegę do bójki), może wpływać na zmniejszenie wysokości odszkodowania (art. 362 k.c.). Każdy taki przypadek jest badany indywidualnie, z uwzględnieniem świadomości i rozeznania dziecka poniżej 13 lat, bierze się też pod uwagę jego wiek (wyrok SN z dnia 29 października 2008 r., IV CSK 228/2008, OSNC-ZD 2009, nr C, poz. 66).

Osoba co najmniej 13-letnia, która nie ma jeszcze dostatecznego rozeznania i odbiega od normy rozwoju umysłowego, powinna być traktowana jak osoba niepoczytalna, czyli tak samo jak osoba poniżej 13 lat. 

Odpowiedzialność cywilna ucznia w wieku co najmniej 13 lat

1. Zawinione wyrządzenie szkody

Od momentu ukończenia trzynastego roku życia uczeń, który w sposób zawiniony wyrządza szkodę, musi się liczyć z tym, że może być zobowiązany do jej naprawienia. Jego sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie pod kątem stopnia winy, dojrzałości, oceny jego zachowania, tego, czy miał świadomość rozmiaru skutków czynu i własnej odpowiedzialności. Taka ocena będzie również dokonywana po osiągn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy