Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

14 czerwca 2018

NR 66 (Październik 2016)

Ochrona danych osobowych - zmiana 2016 r.

0 130

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która wymusiła konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującej już blisko 20 lat ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Na czym polegają te zmiany? O tym w dalszej części niniejszego opracowania. 

Przyjęta przez Sejm RP ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która stanowi narzędzie realizacji programu „Rodzina 500+”, wprowadziła do ustawy o ochronie danych osobowych istotne zmiany dotyczące administratora danych oraz instytucji powierzenia przetwarzania danych.

W art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

  • „2a. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, uważa się za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu”. 
    Z kolei w art. 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a: 
  • 2a. Nie wymaga zawarcia umowy między administratorem a podmiotem, o którym mowa w ust. 1, powierzenie przetwarzania danych, w tym przekazywanie danych, jeżeli ma miejsce między podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1”.

Przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, które regulują zakres zbieranych danych i dostęp organów administracji do tych danych, stoją w kolizji z zasadami ochrony danych osobowych funkcjonującymi w polskim systemie prawnym. Jak wynika z powyższego, ustawa wprowadziła nieliczne zmiany, bo jedynie w dwóch przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, niemniej jednak są to dosyć istotne zmiany. Polegają one na tym, że organy państwowe, organy samorządu terytorialnego, państwowe i komunalne jednostki organizacyjne mają być uważane za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie przez nie danych służy temu samemu interesowi publicznemu. W ustawie występuje nowa kategoria administratora. Niewątpliwie, nowe zapisy ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzają niemałe zamieszanie interpretacyjne. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment komunikatu wydanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w którym podniósł, iż „art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wyraźnie, iż organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zatem to z przepisów o charakterze szczególnym, w tym właściwych przepisów kompetencyjnych, powinien wynikać zakres i sposób wykonywania zadań przez administratorów danych. Również na podstawie takich przepisów oceniać należy zakres odpowiedzialności oraz dopuszczalnego przetwarzania danych przez poszczególnych administratorów danych i podmioty przetwarzające dane. Przyjęta w art. 38 pkt 1 ustawy o ...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy