Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

12 czerwca 2018

NR 68 (Grudzień 2016)

Nowy rok – nowelizacje Przepisów

268

Ledwie okrzepły zmiany w szkolnictwie wprowadzone z początkiem roku szkolnego 2016/2017, a tu od nowego 2017 roku wchodzą w życie kolejne zmiany przepisów. Pora zapoznać się z nimi, aby w nowym roku być na nie przygotowanym.

1   Minimalna stawka godzinowa dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która − oprócz wzrostu płacy minimalnej w ramach stosunku o pracę − wprowadza także pojęcie minimalnej stawki godzinowej jako minimalnej wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującej przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Zmiana przepisów w tym względzie ma znaczenie także dla sytuacji nauczycieli, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz placówek ich zatrudniających. Minimalna stawka godzinowa pracy na umowie zleceniu i umowie o dzieło od stycznia 2017 r. wynosić będzie 13 zł brutto. Nieprzestrzeganie minimalnej stawki godzinowej może skutkować nałożeniem kary grzywny na kwotę od 1000 do 30 000 zł.

2  Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem wraz z początkiem 2017 roku powołane zostanie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, którego skład wyznacza Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dla celów rozpatrzenia odwołań wniesionych od wyników egzaminów maturalnych. Rozpatrzenie odwołania polegać będzie na indywidualnym zapoznaniu się przez arbitrów z zadaniem lub zadaniami, których dotyczy odwołanie, oraz poddaniu ocenie zasadności odwołania. Rozstrzygnięcie co do oceny zadania końcowo podejmowane będzie kolegialnie, a decyzja opatrzona zostanie uzasadnieniem. Rozporządzenie określa również wynagrodzenie arbitrów i zasady zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania, a także warunki ubiegania się o wpis na listę arbitrów. Temu ostatniemu służy formularz wniosku, stanowiący załącznik do rozporządzenia, do którego załączyć należy dokumenty wskazane w § 6 rozporządzenia. Celem wyłonienia kolegium arbitrów jeszcze przed początkiem 2016 r., rzeczony § 6 rozporządzenia wszedł w życie z dniem 18 października 2016 r. W załączeniu formularz wniosku o wpis na listę arbitrów.

Z dniem 1 stycznia 2017 r.  wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy