Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

13 maja 2018

NR 78 (Grudzień 2017)

Nowe rozwiązania w przepisach wykonawczych o kształceniu specjalnym

0 114

Do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 należy podnoszenie jakości edukacji włączającej, zaś w ramach zewnętrznego nadzoru pedagogicznego będzie kontrolowana m.in. prawidłowość zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. W związku z tym kurator oświaty będzie w szczególności sprawdzał, czy jednostki oświatowe stosują nowe przepisy wykonawcze dotyczące kształcenia specjalnego

Równoległe obowiązywanie dwóch rozporządzeń

W związku z reformą oświaty, od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578), wydane na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), które stanowi podstawę niniejszego opracowania. W zreformowanych szkołach podstawowych uczniowie objęci regulacjami ww. przepisów wykonawczych będą mogli kształcić się do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończą 20. rok życia, zaś w ponadpodstawowych – w którym ukończą 24. rok życia.

Jednocześnie na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), dalej PWuPO, do czasu zakończenia kształcenia w szkołach niektórych typów (gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi; gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz integracyjnych; w klasach tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu) nadal będzie obowiązywało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113 z późn. zm.), które również zostało znowelizowane od dnia 1 września 2017 r. w sposób analogiczny do rozwiązań przyjętych w nowym rozporządzeniu. W tych szkołach obecni uczniowie będą mogli kształcić się w wygaszanych gimnazjach do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończą 21. rok życia oraz w szkołach ponadgimnazjalnych – w którym ukończą 24. rok życia.

MEN zapowiada, że będą prowadzone dalsze prace nad kolejnymi przepisami dotyczącymi kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dodatkowe treści w indywidualnych programach terapeutyczno-edukacyjnych

Do dnia 30 września 2017 r. szkoły powinny dostosować do zmienionych wymogów zeszłoroczne lub starsze indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla uczniów, dla których nie upłynął jeszcze okres, na jaki zostało wydane przed reformą oświaty orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 9 rozporządzenia). Programy, które w tym terminie nie zostały uzupełnione, straciły moc dnia 1 października 2017 r., co oznacza konieczność opracowania nowych IPET (art. 311 PWuPO). Warto również zweryfikować, czy tegoroczne programy dla uczniów z nowymi orzeczeniami posiadają pełną zawartość wymaganą przepisami § 6 rozporządzenia.

Nowe treści, które powinny zostać ujęte w IPET, obejmują:

  • wskazanie kierunku zintegrowanych oddziaływań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, które w konsekwencji mają wpłynąć na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na poprawę komunikowania się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, a także wzmocnienie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym – w przypadku ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym; praca z uczniem niepełnosprawnym ma być ukierunkowana na jego rozwój, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) na komunikację z otoczeniem;
  • uwzględnienie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla ucznia klasy VII (i od roku szkolnego 2018/2019 – klasy VIII) szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształc...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy