Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

13 maja 2018

NR 78 (Grudzień 2017)

Nowe rozwiązania w przepisach wykonawczych o kształceniu specjalnym

503

Do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 należy podnoszenie jakości edukacji włączającej, zaś w ramach zewnętrznego nadzoru pedagogicznego będzie kontrolowana m.in. prawidłowość zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. W związku z tym kurator oświaty będzie w szczególności sprawdzał, czy jednostki oświatowe stosują nowe przepisy wykonawcze dotyczące kształcenia specjalnego

Równoległe obowiązywanie dwóch rozporządzeń

W związku z reformą oświaty, od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578), wydane na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), które stanowi podstawę niniejszego opracowania. W zreformowanych szkołach podstawowych uczniowie objęci regulacjami ww. przepisów wykonawczych będą mogli kształcić się do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończą 20. rok życia, zaś w ponadpodstawowych – w którym ukończą 24. rok życia.

POLECAMY

Jednocześnie na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), dalej PWuPO, do czasu zakończenia kształcenia w szkołach niektórych typów (gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi; gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz integracyjnych; w klasach tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu) nadal będzie obowiązywało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113 z późn. zm.), które również zostało znowelizowane od dnia 1 września 2017 r. w sposób analogiczny do rozwiązań przyjętych w nowym rozporządzeniu. W tych szkołach obecni uczniowie będą mogli kształcić się w wygaszanych gimnazjach do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończą 21. rok życia oraz w szkołach ponadgimnazjalnych – w którym ukończą 24. rok życia.

MEN zapowiada, że będą prowadzone dalsze prace nad kolejnymi przepisami dotyczącymi kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dodatkowe treści w indywidualnych programach terapeutyczno-edukacyjnych

Do dnia 30 września 2017 r. szkoły powinny dostosować do zmienionych wymogów zeszłoroczne lub starsze indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla uczniów, dla których nie upłynął jeszcze okres, na jaki zostało wydane przed reformą oświaty orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 9 rozporządzenia). Programy, które w tym terminie nie zostały uzupełnione, straciły moc dnia 1 października 2017 r., co oznacza konieczność opracowania nowych IPET (art. 311 PWuPO). Warto również zweryfikować, czy tegoroczne programy dla uczniów z nowymi orzeczeniami posiadają pełną zawartość wymaganą przepisami § 6 rozporządzenia.

Nowe treści, które powinny zostać ujęte w IPET, obejmują:

  • wskazanie kierunku zintegrowanych oddziaływań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, które w konsekwencji mają wpłynąć na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na poprawę komunikowania się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, a także wzmocnienie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym – w przypadku ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym; praca z uczniem niepełnosprawnym ma być ukierunkowana na jego rozwój, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) na komunikację z otoczeniem;
  • uwzględnienie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla ucznia klasy VII (i od roku szkolnego 2018/2019 – klasy VIII) szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum;
  • uwzględnienie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół dla dorosłych;
  • określenie rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia specjalnego do rodzaju niepełnosprawności danego ucznia, z wykorzystaniem technologii wspomagających to kształcenie; według stanowiska MEN przedstawionego w uzasadnieniu projektu omawianego rozporządzenia, taki opis w IPET ma dotyczyć każdego rozwiązania, elementu wyposażenia czy produktu, które mogą być wykorzystywane do zwiększania, zachowania lub poprawy możliwości funkcjonalnych ucznia, np. urządzeń pomocniczych, adaptacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych;
  • uwzględnienie w programie nie tylko zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, ale również diagnozy i wniosków sformułowanych po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
  • zaplanowanie organizacji wybranych zajęć edukacyjnych prowadzonych indywidualnie z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub w grupie liczącej do 5 uczniów z takimi orzeczeniami, jeśli taka potrzeba wynika z indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
  • uwzględnienie w ramach zajęć rewalidacyjnych aktywności rozwijających umiejętności komunikacyjne uczniów niepełnosprawnych, z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – dotyczy uczniów niewidomych, z zaburzeniami mowy lub jej brakiem (a nie tylko niesłyszących lub z afazją – jak było poprzednio) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie opinii publicznej poradni, w IPET można przewidzieć dla ucznia, którego stan zdrowia umożliwia uczęszczanie do szkoły, ale powoduje trudności w funkcjonowaniu w danej placówce, nową formę pomocy – zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, w ramach której uczeń może uczęszczać na zajęcia z klasą lub realizować je indywidualnie (§ 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).

Zagadnienia dotyczące pracy zespołu

Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem objętym kształceniem specjalnym są zobowiązani do współpracy ze sobą przy tworzeniu IPET oraz także – w zależności od potrzeb – z innymi podmiotami, m.in. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w związku z dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Aby zapewnić skuteczność pomocy dla ucznia, w tym ewentualne modyfikowanie stosowanych działań, został wprowadzony wymóg co najmniej dwukrotnych spotkań zespołu w ciągu roku szkolnego. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania poruszanych na spotkaniu spraw, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu (§ 6 ust. 3–4, ust. 7 i 13 rozporządzen...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy