Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

21 maja 2018

NR 75 (Wrzesień 2017)

Nowa procedura przyznawania danych dostępowych do bazy SIO

351

W czasie wakacji weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące możliwości przekazywania lub pozyskiwania danych zgromadzonych w SIO. Rozporządzenie precyzuje procedurę przyznawania dostępu do bazy danych, m.in. zawiera szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków.

Wymóg wydania rozporządzenia

Od dnia 24 lipca 2017 r. obowiązuje obszerna nowelizacja ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1927 z późn. zm.), która objęła m.in. rozdział 5 zatytułowany „Dostęp do bazy danych SIO”. Zmiana upoważnienia ustawowego do wydania przepisów wykonawczych, przeniesionego z art. 76 do art. 75 UoSIO, w tym konieczność przygotowania ich treści w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, skutkowała wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1399).

Jednocześnie z dniem 24 lipca 2017 r. zostało uchylone dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 466).

Podmioty upoważnione do dostępu do bazy danych SIO na obszarze Polski:

 • kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO – w zakresie przekazywania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych do bazy danych SIO oraz pozyskiwania danych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO (dyrektorzy jednostek oświatowych); dane dostępowe przyznają dyrektorom szkół ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie  powiatów i marszałkowie województw lub osoby przez nich upoważnione;
 • prezesi regionalnych izb obrachunkowych – w zakresie danych objętych sprawozdaniami z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w samorządowych jednostkach oświatowych, na podstawie danych dostępowych przyznanych przez MEN;
 • rektorzy uczelni – do celów rekrutacji na studia wyższe w zakresie danych dziedzinowych dotyczących wyników egzaminu maturalnego absolwentów szkół oraz danych identyfikacyjnych szkół ponadgimnazjalnych ukończonych przez absolwentów, na podstawie danych dostępowych przyznanych przez MENi;
 • osoby upoważnione przez ww. podmioty z przyznanymi danymi dostępowymi (w tym m.in. pracownicy jednostek oświatowych), uzyskujące upoważnienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na czas określony nie dłuższy niż 5 lat.

Wniosek w sprawie uzyskania dostępu do bazy SIO

Każdy upoważniony użytkownik SIO musi posiadać własne dane dostępowe obejmujące login i hasło, którymi będzie się posługiwał przy logowaniu do systemu teleinformatycznego. Dane dostępowe są przyznawane na wniosek składany w elektronicznej formie za pomocą aplikacji internetowej SIO.
Jego szczegółową zawartość określa art. 71 ust. 2 UoSIO oraz § 3 rozporządzenia. I tak, wniosek zawiera m.in. następujące elementy:

 • imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i funkcję osoby, której mają być przyznane dane dostępowe,
 • określenie typu użytkownika SIO,
 • określenie rodzaju jednostki, której wniosek dotyczy, np. szkoła publiczna albo niepubliczna, placówka oświatowa publiczna albo niepubliczna, inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty,
 • nazwę użytkownika SIO,
 • okres, na jaki mają być przyznane dane dostępowe, nie dłuższy niż 5 lat,
 • w przypadku wniosku o przyznanie danych dostępowych dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowej – określenie rodzaju organu prowadzącego, nazwa organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową oraz jej numer RSPO, określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oświatowej, określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do RSPO,
 • w przypadku wniosku osoby upoważnionej przez podmiot mający przyznane dane dostępowe (np. przez dyrektora szkoły) – imię, nazwisko i funkcję osoby, która udzieliła upoważnienia oraz wskazanie zakresu dostępu do bazy danych SIO oraz zakresu udzielanego upoważnienia, określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową oraz jej numer RSPO,
 • klauzulę o zachowaniu w tajemnicy danych objętych zakresem dostępu do bazy danych SIO, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.

Tryb

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy