Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

21 maja 2018

NR 75 (Wrzesień 2017)

Nowa procedura przyznawania danych dostępowych do bazy SIO

0 137

W czasie wakacji weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące możliwości przekazywania lub pozyskiwania danych zgromadzonych w SIO. Rozporządzenie precyzuje procedurę przyznawania dostępu do bazy danych, m.in. zawiera szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków.

Wymóg wydania rozporządzenia

Od dnia 24 lipca 2017 r. obowiązuje obszerna nowelizacja ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1927 z późn. zm.), która objęła m.in. rozdział 5 zatytułowany „Dostęp do bazy danych SIO”. Zmiana upoważnienia ustawowego do wydania przepisów wykonawczych, przeniesionego z art. 76 do art. 75 UoSIO, w tym konieczność przygotowania ich treści w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, skutkowała wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1399).

Jednocześnie z dniem 24 lipca 2017 r. zostało uchylone dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 466).

Podmioty upoważnione do dostępu do bazy danych SIO na obszarze Polski:

  • kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO – w zakresie przekazywania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych do bazy danych SIO oraz pozyskiwania danych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO (dyrektorzy jednostek oświatowych); dane dostępowe przyznają dyrektorom szkół ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie  powiatów i marszałkowie województw lub osoby przez nich upoważnione;
  • prezesi regionalnych izb obrachunkowych – w zakresie danych objętych sprawozdaniami z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w samorządowych jednostkach oświatowych, na podstawie danych dostępowych przyznanych przez MEN;
  • rektorzy uczelni – do celów rekrutacji na studia wyższe w zakresie danych dziedzinowych dotyczących wyników egzaminu maturalnego absolwentów szkół oraz danych identyfikacyjnych szkół ponadgimnazjalnych ukończonych przez absolwentów, na podstawie danych dostępowych przyznanych przez MENi;
  • osoby upoważnione przez ww. podmioty z przyznanymi danymi dostępowymi (w tym m.in. pracownicy jednostek oświatowych), uzyskujące upoważnienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na czas określony nie dłuższy niż 5 lat.

Wniosek w sprawie uzyskania dostępu do bazy SIO

Każdy upoważniony użytkownik SIO musi posiadać własne dane dostępowe obejmujące login i hasło, którymi będzie się posługiwał przy logowaniu do systemu teleinformatycznego. Dane dostępowe są...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy