Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

12 grudnia 2018

NR 88 (Grudzień 2018)

Nadzór dyrektora szkoły nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno­-pedagogicznej

0 1506

Nadzór dyrektora szkoły nad jej statutową działalnością powinien przebiegać zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, w którym – poza wnioskami i rekomendacjami z roku ubiegłego – należy uwzględniać także kierunki polityki oświatowej państwa przyjęte przez MEN, jako priorytety. W tym roku szkolnym jednym z nich jest kontrola planowa kuratora oświaty dotycząca prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Od 1 października do 30 grudnia br. wizytatorzy skontrolują co trzecie przedszkole oraz co trzecią szkołę podstawową (jednostki publiczne i niepubliczne) w swoim województwie. Kontrola dotyczyć będzie okresu od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r., czyli ubiegłego roku szkolnego. Zanim jednak do szkoły zapuka przedstawiciel KO, warto przypomnieć sobie….

POLECAMY

Za co odpowiada dyrektor

Dyrektor odpowiada za wszystko, o czym jest mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591), gdyż to dyrektor:

  • planuje w arkuszu organizacji pracy szkoły godziny przeznaczone na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zatrudnia specjalistów, analizuje kwalifikacje i kompetencje zatrudnionych nauczycieli i przydziela im odpowiednie (zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami) zajęcia i zadania, biorąc pod uwagę rozpoznane potrzeby uczniów w zakresie objęcia ich poszczególnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • ustala formy, w jakich udzielana będzie pomoc psychologiczno-pedagogiczna, okres oraz wymiar godzin (adekwatny do potrzeb dzieci), w którym poszczególne formy będą realizowane oraz informuje o tych ustaleniach rodziców,
  • nadzoruje jakość i efektywność udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. w zakresie zadań 
  • wykonywanych przez: nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów, w tym m.in. wykorzystania przez nich na prowadzonych zajęciach aktywizujących metod pracy, przestrzegania ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu zajęć, p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy