Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora , Otwarty dostęp

21 maja 2021

NR 112 (Maj 2021)

Monitorowanie karier absolwentów, czyli wyzwania na przyszłość

0 994

Resort edukacji i nauki przygotował kolejną istotną zmianę w zapisach ustawy Prawo oświatowe1. Proponowane zmiany w zasadzie dotyczą głównie szkół ponadpodstawowych, ale w błędzie jest ten, kto nie zauważy, że zasady monitorowania karier absolwentów można wprowadzić praktycznie do wszystkich typów szkół, w tym również przedszkoli.

Przygotowane rozwiązania przypominają te, które obowiązywały nie tak dawno, a dotyczyły obowiązkowego badania losów absolwentów. Należy przyznać, że było to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż stanowiło istotny element tzw. ewaluacji odroczonej. 
Na bazie danych dotyczących analiz funkcjonowania systemu edukacyjnego stwierdzono, że w obecnych warunkach system kształcenia, a w szczególności szkolnictwo branżowe, powinien reagować na zmieniające się dynamicznie potrzeby rynku pracy, sprzyjać uczeniu się przez całe życie oraz umożliwiać absolwentom mobilność edukacyjną i zawodową, co okazuje się jedną z podstawowych umiejętności współczesnego człowieka2 Aby było to możliwe, konieczne okazało się zapewnienie dokładnej informacji zwrotnej na temat przebiegu karier absolwentów. Wiedza o karierach absolwentów umożliwi strategiczne reagowanie systemu edukacji oraz polityki rynku pracy na nieustannie zmieniającą się rzeczywistość społeczno-ekonomiczną. Informacje uzyskane z monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych odegrają istotną rolę przy dopasowywaniu systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, tak aby wspierać konkurencyjność i innowacje na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, przeciwdziałać niedoborowi wykwalifikowanych pracowników oraz umożliwiać absolwentom podejmowanie satysfakcjonującego zatrudnienia. Będą one miały również znaczenie dla funkcjonowania doradztwa zawodowego w szkołach, umożliwiając wykorzystywanie szczegółowych statystyk dotyczących sytuacji absolwentów szkół ponadpodstawowych na rynku pracy. 
Podjęcia konkretnych działań w tym zakresie wymaga również „Umowa partnerstwa” z dnia 21 maja 2014 r., która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2014–2020. O potrzebie ich podjęcia świadczą wymownie również lokalne i regionalne przedsięwzięcia organizowane przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego oraz wojewódzkie urzędy pracy. Należy przy tym pamiętać o uzgodnieniach przyjętych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach Rady Unii Europejskiej, odnoszących się do Zalecenia Rady z dnia 20 listopada 2017 r., dotyczącego monitoringu karier absolwentów3. Zgodnie z motywem 2 tego Zalecenia Rada Unii Europejskiej zaleca państwom członkowskim, aby we współpracy z partnerami społecznymi promowały wydajność i zatrudnialność poprzez udostępnianie możliwości zdobywania adekwatnej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest zbieranie wysokiej jakości informacji na temat karier absolwentów. Informacje te pozwolą na zrozumienie przyczyn problemów z zatrudnialnością absolwentów w poszczególnych regionach, sektorach gospodarki lub z poszczególnych dziedzin szkolnictwa wyższego lub kształcenia i szkolenia zawodowego, a także pozwolą na znalezienie rozwiązań tych problemów. 
Należy zauważyć, że obecnie w Polsce brakuje odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji na temat karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Chociaż 85% dyrektorów szkół branżowych również teraz bada i analizuje kariery absolwentów swoich szkół, to jednak blisko 80% z nich wykorzystuje w tym celu głównie nieformalne rozmowy z rodzinami lub znajomymi pracodawcami. Należy zauważyć, że szczegółowe informacje na temat sytuacji edukacyjno-zawodowej absolwentów są zbierane przez różnorodne instytucje (np. szkoły, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie obserwatoria rynku pracy) w zróżnicowanym zakresie i z wykorzystaniem rozmaitych metod. Sytuacja ta praktycznie uniemożliwia porównywanie zbieranych informacji i ich szersze wykorzystanie. Tymczasem braki w dostępie do informacji o karierach absolwentów szkół ponadpodstawowych w niektórych przypadkach ograniczają możliwości racjonalnego wyboru kierunków kształcenia przez uczniów i ich rodziców. Z kolei planowanie i monitorowanie edukacji i rynku pracy na różnych poziomach zarządzania wymaga bieżącego dostępu do aktualnych, szczegółowych, rzetelnych i udostępnianych cyklicznie informacji o dalszej edukacji i zatrudnieniu absolwentów szkół ponadpodstawowych. Od dostępności do takich danych zależy także efektywne realizowanie takich zadań, jak: ustalanie sieci szkół lub wypełnianie ustawowego obowiązku przedstawiania przez jednostki samorządu terytorialnego corocznej informacji o stanie zadań oświatowych, wynikającego z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe4. Także ewaluacja projektów mających na celu polepszenie sytuacji absolwentów na rynku pracy wymaga prowadzenia każdorazowo kosztownych i pracochłonnych badań. Tymczasem równie rzetelne i nieporównywalnie mniej kosztowne informacje może dostarczyć system monitorowania oparty na istniejących już danych administracyjnych. Potwierdzają to doświadczenia związane z wykorzystaniem systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych ELA. Obecnie na poziomie krajowym prowadzony jest wyłącznie właśnie systematyczny monitoring ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych, zapewniany przez system ELA5. Aby uzyskać kompletny obraz procesu przechodzenia z edukacji na rynek pracy, konieczne jest uzupełnienie tego systemu o rozwiązanie, które pozwalałoby monitorować kariery absolwentów szkół ponadpodstawowych: branżowych szkół I i II stopnia, techników i szkół policealnych, liceów ogólnokształcących oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy. 
Mając powyższe na uwadze, celem proponowanych rozwiązań jest wdrożenie monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych opartego właśnie na danych administracyjnych. Jednak dotychczas obowiązujące uregulowania nie stanowią wystarczającej podstawy prawnej dla realizacji takich działań. Umożliwią je dopiero proponowane nowe zadania, które wpiszą się w zakres spraw należących do właściwości Ministra Edukacji i Nauki. Z tego też względu zasadniczym elementem jest wprowadzenie w zakresie prawa oświatowego nowego zadania Ministra Edukacji i Nauki, które będzie polegało na monitorowaniu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Przygotowana regulacja zakłada przede wszystkim dodanie w ustawie Prawo oświatowe przepisu art. 26b, który w sposób kompleksowy reguluje sprawy monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Przygotowane rozwiązania wychodzą naprzeciw zaleceniom w zakresie wprowadzenia systemu regularnego monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, w tym szkół prowadzących kształcenie zawodowe, i są wzorowane na rozwiązaniach zawartych w art. 352 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce6, na podstawie którego funkcjonuje już wyżej wspomniany ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych karier absolwentów szkół wyższych – system ELA. Istotną częścią proponowanych rozwiązań jest możliwość poznania karier absolwentów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, tj. szkół przeznaczonych wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Monitorowanie karier absolwentów będzie wymagało w pierwszym etapie przekazywania i zestawiania danych osobowych z różnych źródeł administracyjnych. W drugim etapie dane te będą pseudonimizowane i analizowane w takiej postaci. Natomiast w trzecim etapie wyniki analiz będą mogły zostać udostępnione w formie zbiorczych zestawień zapewniających pełną anonimowość absolwentów objętych monitoringiem karier. W celu ochrony prywatności badanych absolwentów w raportach będą prezentowane tylko te wskaźniki, przy których obliczaniu można było uwzględnić co najmniej 10 osób. Wykorzystywane dane pozwolą na prowadzenie monitoringu karier po roku, dwóch latach oraz po pięciu latach od zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej. Harmonogram badań po roku, dwóch latach, a następnie po pięciu latach został opracowany w trakcie prowadzenia projektu „Monitorowanie losów absolwentów etap II” i jest modelem pozwalającym na uzyskanie najistotniejszych informacji przy uwzględnieniu dostępności danych. 
W świetle przepisów o ochronie danych osobowych RODO7 podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na potrzeby monitorowania karier absolwentów są:

POLECAMY

 • niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c); warunek ten zachodzi w przypadku, gdy istnieje przepis prawa, który nakłada na administratora danych obowiązek prawny, a przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji tego obowiązku prawnego;
 • niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e); zadania realizowane w interesie publicznym są powszechnie utożsamiane w nauce prawa z pojęciem zadań publicznych.

Z uwagi na dużą złożoność oraz wieloaspektowość przygotowane regulacje zakładają również nowelizację przepisów innych ustaw w zakresie umożliwiającym pozyskiwanie i przetwarzanie szczegółowych danych rejestrowych niezbędnych do monitorowania karier absolwentów. Zmiany innych ustaw objętych zakresem projektowanej regulacji w większości są konsekwencją zmian zaproponowanych w ustawie Prawo oświatowe. Dlatego planowane zmiany innych ustaw obejmują:

 1. ustawę o systemie informacji oświatowej8 – w zakresie uzupełnienia katalogu celów zbierania danych w SIO, umożliwiając ich wykorzystanie przez Ministra Edukacji i Nauki do prowadzenia monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych; ponadto, ze względu na prowadzenie monitoringu karier absolwentów w okresie do 5 lat po zakończeniu pierwszej szkoły ponadpodstawowej, wydłużony został okres, po którym dokonywana jest anonimizacja danych ucznia w bazie danych SIO z 5 lat od ostatniego dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji do 6 lat; wcześniejszy 5-letni okres przed anonimizacją uniemożliwiłby prowadzenie monitoringu karier wobec części absolwentów;
 2. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych9 – w zakresie informacji pozwalających na ocenę sytuacji absolwentów na rynku pracy, w szczególności ich zatrudnienia (w tym wysokości zarobków, wymiaru zatrudnienia, liczby pracodawców), bezrobocia i bierności zawodowej; informacje zawarte w systemach ZUS są niezbędne do określenia stanu zatrudnienia lub bezrobocia w kolejnych miesiącach monitorowanego okresu, ale również formy zatrudnienia, a w przypadku zatrudnionych na umowę o pracę także wysokości wynagrodzenia; możliwość pozyskania tych danych ma kluczowe znaczenie dla użyteczności systemu monitorowania karier absolwentów; wyszczególniony powyżej zakres zbieranych informacji pokrywa się z zakresem danych, który jest przekazywany przez ZUS również Ministrowi Edukacji i Nauki (wcześniej Ministrowi Szkolnictwa Wyższego i Nauki) w ramach monitoringu karier studentów i absolwentów studiów ELA10; pozwala on na tworzenie zarówno wskaźników charakteryzujących sytuację absolwentów w konkretnym momencie po ukończeniu szkoły (np. w 12. miesiącu po ukończeniu szkoły), jak i podsumowujących tę sytuację w dłuższym okresie (np. średnio przez tę część okresu 12 miesięcy od ukończenia szkoły, kiedy absolwenci posiadali zatrudnienie), pozwala też odnieść sytuację poszczególnych absolwentów do sytuacji na lokalnych rynkach pracy charakteryzowanych przez ich powiat zamieszkania (który nie musi być tożsamy z powiatem, w którym znajduje się szkoła, którą ukończyli).

Pozyskiwanie informacji z systemu szkolnictwa wyższego jest istotne z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej młodzieży. Jest to teraz dużo łatwiejsze z uwagi na połączenie resortów edukacji i nauki. Jednocześnie informacje te są niezbędne do adekwatnej oceny sytuacji absolwentów na rynku pracy. Niepodejmowanie pracy lub jej niestabilność, a także praca w tzw. elastycznych formach zatrudnienia, w niepełnym wymiarze lub na gorszych warunkach płacowych może być uzasadniona wymogami godzenia jej z jednoczesnym dalszym kształceniem. Kontrolowanie informacji o kontynuowaniu nauki umożliwi przygotowanie wskaźników, które w bardziej trafny sposób będą charakteryzowały szanse absolwentów na znalezienie dobrej pracy. 
Zaproponowane terminy przekazywania danych przez ich gestorów, tj. okręgowe komisje egzaminacyjne, ZUS i Ministra Edukacji i Nauki, ale w zakresie szkolnictwa wyższego, określone zostały w taki sposób, aby uzyskane dane pozwoliły na trafną identyfikację sytuacji absolwentów w okresie monitoringu. Ponadto termin eksportu danych egzaminacyjnych, tj. do końca maja każdego roku, został zharmonizowany z rocznym cyklem pracy ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych, które są obciążone licznymi obowiązkami związanymi z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych11. Późniejszy termin przekazywania danych przez ZUS oraz z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki pozwala z kolei zapewnić uzyskanie informacji o sytuacji absolwentów w okresie pełnych 12, 24 i 60 miesięcy (1 roku, 2 i 5 lat) od momentu ukończenia szkoły. Opracowany harmonogram monitoringu powinien zapewnić możliwość publikowania raportów z informacjami o karierach absolwentów na przełomie września i października. Pozwoli również na ich wykorzystanie na potrzeby przygotowania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych12, uwzględnienie zawartych w nich informacji w procesie kształtowania oferty edukacyjnej szkół w kolejnym roku szkolnym oraz przy opracowywaniu ogłaszanej corocznie przez Ministra Edukacji i Nauki w drodze obwieszczenia prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy13. 
Przygotowane przez resort edukacji i nauki rozwiązanie połączy praktycznie w jedną całość systemy funkcjonujące w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego, uzupełni istniejące mechanizmy zapewniania jakości kształcenia zawodowego oraz umożliwi lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ułatwi i usprawni też analizowanie rynku edukacyjno-zawodowego przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje rynku pracy. Monitoring będzie dostarczał cyklicznie, każdego roku, wystandaryzowaną rzetelną informację dotyczącą zarówno karier zawodowych (praca, wynagrodzenia), jak i edukacyjnych (kontynuowanie nauki w systemie oświaty lub w szkolnictwie wyższym) absolwentów szkolnictwa ponadpodstawowego, w tym szkolnictwa branżowego. Rozwiązanie będzie charakteryzować się wysokim poziomem bezpieczeństwa i automatyzacji przetwarzania danych, co stanowi rozwiązanie nie tylko efektywne kosztowo, ale również niegenerujące dodatkowego obciążenia po stronie szkół. Należy zauważyć, że dostępność szczegółowych, rzetelnych i porównywalnych w czasie wskaźników zapewni możliwość ewaluacji różnorodnych polityk publicznych mających na celu osiągnięcie lepszego dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, harmonizację oferty edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia czy wsparcie osób młodych na rynku pracy. Ponadto informacje o karierach absolwentów – zbierane corocznie w skali populacyjnej i prezentowane w ujednoliconej, porównywalnej w kolejnych latach formie – będą mogły zostać wykorzystane do ulepszenia metodologii prognozowania zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje oraz opiniowania decyzji dotyczących modyfikacji oferty kształcenia zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym lub sektorowym. W konsekwencji zostaną zapewnione warunki do kształtowania lepszego dopasowania systemu kształcenia do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Informacje o karierach zawodowych absolwentów zapewnią także możliwość pogłębienia diagnozy sytuacji na lokalnym rynku pracy, a w szczególności będą pomocne w identyfikowaniu barier napotykanych przez absolwentów szkół ponadpodstawowych. Powinno to umożliwić opracowanie i wdrożenie polityk wsparcia zatrudnienia dopasowanych do potrzeb i sytuacji tej grupy.
Należy zauważyć, że informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy absolwentów określonych typów szkół i zawodów mają również walor promocyjny i mogą zostać wykorzystane do zachęcania uczniów do kontynuowania edukacji w szkolnictwie branżowym. Ponadto system monitorowania karier absolwentów dostarczy rzetelne informacje dotyczące warunków zatrudnienia i płacy absolwentów w poszczególnych zawodach, branżach i regionach. Informacje takie w istotny sposób zmniejszają asymetrię informacyjną w relacjach między absolwentami podejmującymi pierwszą pracę a pracodawcami. Pracodawcy mogą wykorzystać te informacje do aktualizowania i lepszego dopasowywania zatrudnienia absolwentów do realiów rynku pracy. 
Zadanie prowadzenia monitoringu będzie realizowane centralnie z wykorzystaniem zasobów Ministra Edukacji i Nauki, dlatego za obsługę systemu będą odpowiadać instytucje publiczne bezpośrednio powiązane z Ministerstwem Edukacji i Nauki, natomiast Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie14 będzie odpowiedzialny za analizę i opracowanie wyników monitorowania karier absolwentów. Jednak do przetwarzania danych dotyczących absolwentów Minister Edukacji i Nauki może wyznaczyć również jednostkę organizacyjną jemu podległą lub przez niego nadzorowaną. Dane będą pseudonimizowane niezwłocznie, gdy będzie to możliwe, tzn. po połączeniu ze sobą informacji ze wszystkich źródeł danych. Następnie, już w formie spseudononimizowanego zbioru, dane będą przekazywane do Instytutu Badań Edukacyjnych w celu przygotowania na ich podstawie raportów zawierających wskaźniki charakteryzujące grupy absolwentów. 
Z uwagi na kontekstualny charakter prawa jednocześnie dokonywane są zmiany w zakresie art. 8 pkt 1 lit. e i g ustawy o systemie informacji oświatowej, doprecyzowujące wykazywanie uczniów korzystających z internatu w szkołach wchodzących w skład zespołu, którzy nie są uczniami szkoły, przy której jest utworzony internat. Dotychczas tacy uczniowie byli wykazywani w danych zbiorczych internatu w następnym roku szkolnym. Po zmianie informacja o korzystaniu z internatu będzie widoczna w bieżącym roku szkolnym, co ma też korzystny wpływ na naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w zakresie pochodnych kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami ma charakter ewidentnie doprecyzowujący. Z kolei w art. 93 ust. 4 wspomnianej ustawy wydłużeniu podlega termin anonimizacji danych dotyczących wynagrodzeń, którego zmiana pozwoli na zapewnienie integralności danych do długookresowych analiz niezbędnych do prowadzenia polityki oświatowej. Jednocześnie dane te są niezbędne do właściwego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi przez dyrektorów. Przygotowane rozwiązania mają na celu przechowywanie w bazie danych SIO informacji, które będą wykorzystywane do opracowania wieloletnich zestawień danych oraz prowadzenia kompleksowych analiz porównawczych, m.in. w zakresie oceny jakości kształcenia. W przypadku danych anonimizowanych już po jednym roku nie ma możliwości przeprowadzenia analizy porównawczej dla dłuższego okresu, co może utrudnić podejmowanie skutecznych decyzji na szczeblu centralnym na podstawie wiarygodnych danych. Należy zauważyć, że również dla dyrektora szkoły lub placówki dane dotyczące wynagrodzeń nauczycieli są użyteczne w okresie dłuższym niż jeden rok. Mogą one służyć np. do analizowania skuteczności systemu wynagradzania w szkole lub placówce. 
Ponadto w przygotowanych przepisach przejściowych uregulowano kwestię zastosowania monitoringu karier absolwentów także do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w latach szkolnych 2018/2019–2023/2024. Zaproponowane rozwiązania dotyczą przekazywania przez okręgowe komisje egzaminacyjne informacji o oznaczeniu kwalifikacji oraz dacie uzyskania świadectwa po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, a także o zawodzie oraz dacie uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego15. Przekazanie informacji następuje odpowiednio w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz do dnia 31 grudnia 2027 r., tj. z uwzględnieniem harmonogramu przeprowadzania dotychczasowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Jak można zauważyć, zmiany są bardzo istotne i trudno je szczegółowo omówić w tak ograniczonym materiale. Dlatego też wrócimy jeszcze do przedmiotowego zagadnienia po wejściu w życie omawianej regulacji ustawowej. 


Przypisy

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 22 maja 2020 r., poz. 910, t.j. z dnia 7 maja 2020 r. z późn. zm.).
 2. Zob. opis i analiza umiejętności kluczowych.
 3. Zalecenie Rady z dnia 20 listopada 2017 r. dotyczące monitoringu karier absolwentów (Dz. Urz. UE z dnia 9.12.2017 r., C 423/1).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 22 maja 2020 r., poz. 910, t.j. z dnia 7 maja 2020 r. z późn. zm.).
 5. Ekonomiczne Losy Absolwentów.
 6. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2020 r., poz. 85, t.j. z dnia 9 grudnia 2019 r. z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2).
 8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z dnia 11 października 2019 r., poz. 1942, t.j. z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z dnia 19 lutego 2020 r., poz. 266, t.j. z dnia 6 lutego 2020 r. z późn. zm.).
 10. Art. 352 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 11. Terminy te wynikają z art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 31 lipca 2020 r., poz. 1327, t.j. z dnia 18 czerwca 2020 r. z późn. zm.).
 12. W terminie do dnia 31 października, zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
 13. W terminie do dnia 1 lutego, zgodnie z art. 46b ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.
 14. Instytut Badań Edukacyjnych to interdyscyplinarny instytut badawczy prowadzący badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce.
 15. Określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. lub określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.

Przypisy