Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

22 maja 2018

NR 75 (Wrzesień 2017)

Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy

321

W związku ze zmianą ustroju szkolnego MEN opracował nowe rozporządzenie, które określa zasady przyjmowania (od dnia 1 września 2017 r.) do zreformowanych szkół uczniów będących zarówno cudzoziemcami, jak i polskimi obywatelami, którzy do tej pory uczyli się w innych państwach. Przepisy wykonawcze ustalą zasady analogiczne do dotychczasowych,z pewnymi zmianami.

Podstawę wydania rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1655) stanowi art. 165 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). W roku szkolnym 2017/2018 przepisy te będą stosowane w szkołach podstawowych, branżowych I stopnia, a także policealnych.

Szkoły podstawowe

Tak jak wcześniej, uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej będą do niej przyjmowani z urzędu, a w razie dysponowania wolnym miejscem – do szkoły pozaobwodowej, a ponadto na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, kandydat przybywający z zagranicy będzie mógł również uczestniczyć w rekrutacji na ogólnych zasadach.

Szkoły ponadpodstawowe

Do szkół ponadpodstawowych uczniowie będą przyjmowani w razie dysponowania przez dyrektora wolnym miejscem, chyba że z własnej inicjatywy wezmą udział w rekrutacji i uzyskają wynik wystarczający do zapisania do szkoły (§ 4 i § 6 rozporządzenia).

Jednocześnie do czasu zakończenia nauki w dotychczasowych gimnazjach i klasach gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu, trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia będzie równolegle obowiązywało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r., znowelizowane od dnia 1 września 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1453). Zakres stosowania przepisów wykonawczych z 2016 r. wynika z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).

Obydwa rozporządzenia dotyczą przyjmowania uczniów przybywających z zagranicy do publicznych szkół, zaś w niepublicznych szkołach zasady powinny zostać określone przez statuty (art. 172 ust. 2 pkt 7 PO).

Przyjmowanie do oddziałów dwujęzycznych i klas wstępnych

Z uwagi na przeniesienie na skutek reformy oświaty oddziałów dwujęzycznych z gimnazjów do VII i VIII klas szkoły podstawowej w § 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 rozporządzenia uregulowano zasady zapisywania do nich uczniów, którzy wcześniej uczyli się za granicą. Podstawą przyjęcia do takich klas (na wolne miejsca) ucznia, który nie brał udziału w rekrutacji, będą dokumenty (świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument, wydane przez szkołę za granicą) wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w tamtejszej szkole, w tym znajomość języków obcych, ewentualnie dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia złożone przez rodzica, a także pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, jeśli dyrektor postanowi go przeprowadzić, gdy stopień przygotowania ucznia do kształcenia w klasie dwujęzycznej nie wynika z dokumentów. Termin sprawdzianu i osoby prowadzące wyznaczy dyrektor szkoły.

W § 6 pkt 4 rozporządzenia przewidziano także nowe rozwiązania dotyczące przyjmowania uczniów przybywających z zagranicy do klas wstępnych w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, które przygotowują uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w tych liceach i technikach. Podstawę przyjęcia do klasy wstępnej stanowią dokumenty (świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument, wydane przez szkołę za granicą lub oświadczenie rodzica lub ucznia) poświadczające poziom edukacji ucznia, w tym znajomość języków obcych, ewentualnie także wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

MEN zrezygnował z określenia liczebności klas, która dotychczas wynosiła maksymalnie 15 osób. Przewidziano też możliwość kształcenia w klasach łączonych.

Zmiany dotyczące nauczania w oddziale przygotowawczym

Od roku szkolnego 2017/2018 tworzenie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy