Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

14 maja 2018

NR 77 (Listopad 2017)

Kompetencje rady rodziców. Co się zmienia po reformie oświaty?

0 214

Od 1 września 2017 r. organ składający się z przedstawicieli rodziców w publicznych szkołach nadal ma szerokie uprawnienia, zwłaszcza w zakresie opiniowania różnych spraw związanych z ich działalnością oraz występowania z wnioskami do innych szkolnych organów o podjęcie działań uznanych przez rodziców za istotne dla funkcjonowania poszczególnych placówek.

Szkolny organ reprezentujący rodziców

Reforma oświaty nie zniosła działania w szkołach rad rodziców jako społecznego organu w systemie oświaty. Nie działa on jedynie w szkołach: dla dorosłych, policealnych dla młodzieży, w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, przy zakładach karnych i aresztach śledczych, pomaturalnych, bibliotekarskich i animatorów kultury oraz policealnych kształcących w zawodach artystycznych.

Bez zmian pozostaje tryb wyłaniania rady rodziców na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W tajnych wyborach zebranie rodziców uczniów danego oddziału wyznacza radę oddziałową, z której następnie jeden przedstawiciel rady oddziałowej jest wyłaniany do rady rodziców, a w szkole artystycznej przedstawiciele rodziców są wyłaniani w liczbie określonej w statucie szkoły przez ogół rodziców szkoły w tajnych wyborach – art. 83 ust. 1–3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, dalej PO (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

Kompetencje stanowiące rady rodziców

Tak jak dotychczas, na podstawie art. 83 ust. 4 i art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności (a więc nie wyłącznie):

  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady – np. może przewidywać istnienie wewnętrznych organów oraz tryb wyłaniania: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej lub innych organów; prawa i obowiązki członków rady np. odnośnie stawiennictwa na zebranie i ewentualnych zasad usprawiedliwiania nieobecności; sposób oddawania głosu; obowiązek protokołowania zebrań rady lub także zasady udostępniania protokołów do wglądu; zasady zwoływania zebrań oraz podejmowania uchwał, w tym np. wymogi co do quorum itp.;
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do oddziałowej rady rodziców lub rady rodziców szkoły artystycznej oraz tryb wyboru przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły niebędącej placówką artystyczną;
  • zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady, z zachowaniem zasady dobrowolności wpłat dokonywanych przez rodziców uczniów i możliwością pozyskiwania środków z innych źródeł.

Ponadto, na podstawie art. 84 ust. 2 PO, rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obowiązujący od roku szkolnego 2017/2018 jako jeden dokument. Program ten obejmuje treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną w danej szkole diagnozę potrzeb i problemów występujących w konkretnej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (art. 26 ust. 1 PO).

Uprawnienia opiniodawcze oraz do składania wniosków

Zgodnie z art. 84 ust. 1 PO rada rodziców zachowuje ogólną kompetencję dotyczącą występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. W związku z tym praktycznie w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania szkoły rada rodziców może podjąć uchwałę opiniującą.

Niezależnie od tego, aby podejmowanie niektórych działań przez szkolne organy (przeważnie dyrektora szkoły) mogło nastąpić w sposób prawidłowy, musi zostać poprzedzone zasięgnięciem opinii rady rodziców w następujących przypadkach:

  • przed wystąpieniem przez dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (w przypadku szkoły artystycznej – do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu; dyrektor musi więc uzyskać przedmiotową opinię rady pedagogicznej najpóźniej 31 marca, jeśli w ostatnim dniu terminu składa w...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy