Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

14 maja 2018

NR 77 (Listopad 2017)

Kompetencje rady rodziców. Co się zmienia po reformie oświaty?

865

Od 1 września 2017 r. organ składający się z przedstawicieli rodziców w publicznych szkołach nadal ma szerokie uprawnienia, zwłaszcza w zakresie opiniowania różnych spraw związanych z ich działalnością oraz występowania z wnioskami do innych szkolnych organów o podjęcie działań uznanych przez rodziców za istotne dla funkcjonowania poszczególnych placówek.

Szkolny organ reprezentujący rodziców

Reforma oświaty nie zniosła działania w szkołach rad rodziców jako społecznego organu w systemie oświaty. Nie działa on jedynie w szkołach: dla dorosłych, policealnych dla młodzieży, w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, przy zakładach karnych i aresztach śledczych, pomaturalnych, bibliotekarskich i animatorów kultury oraz policealnych kształcących w zawodach artystycznych.

POLECAMY

Bez zmian pozostaje tryb wyłaniania rady rodziców na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W tajnych wyborach zebranie rodziców uczniów danego oddziału wyznacza radę oddziałową, z której następnie jeden przedstawiciel rady oddziałowej jest wyłaniany do rady rodziców, a w szkole artystycznej przedstawiciele rodziców są wyłaniani w liczbie określonej w statucie szkoły przez ogół rodziców szkoły w tajnych wyborach – art. 83 ust. 1–3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, dalej PO (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

Kompetencje stanowiące rady rodziców

Tak jak dotychczas, na podstawie art. 83 ust. 4 i art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności (a więc nie wyłącznie):

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady – np. może przewidywać istnienie wewnętrznych organów oraz tryb wyłaniania: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej lub innych organów; prawa i obowiązki członków rady np. odnośnie stawiennictwa na zebranie i ewentualnych zasad usprawiedliwiania nieobecności; sposób oddawania głosu; obowiązek protokołowania zebrań rady lub także zasady udostępniania protokołów do wglądu; zasady zwoływania zebrań oraz podejmowania uchwał, w tym np. wymogi co do quorum itp.;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do oddziałowej rady rodziców lub rady rodziców szkoły artystycznej oraz tryb wyboru przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły niebędącej placówką artystyczną;
 • zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady, z zachowaniem zasady dobrowolności wpłat dokonywanych przez rodziców uczniów i możliwością pozyskiwania środków z innych źródeł.

Ponadto, na podstawie art. 84 ust. 2 PO, rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obowiązujący od roku szkolnego 2017/2018 jako jeden dokument. Program ten obejmuje treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną w danej szkole diagnozę potrzeb i problemów występujących w konkretnej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (art. 26 ust. 1 PO).

Uprawnienia opiniodawcze oraz do składania wniosków

Zgodnie z art. 84 ust. 1 PO rada rodziców zachowuje ogólną kompetencję dotyczącą występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. W związku z tym praktycznie w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania szkoły rada rodziców może podjąć uchwałę opiniującą.

Niezależnie od tego, aby podejmowanie niektórych działań przez szkolne organy (przeważnie dyrektora szkoły) mogło nastąpić w sposób prawidłowy, musi zostać poprzedzone zasięgnięciem opinii rady rodziców w następujących przypadkach:

 • przed wystąpieniem przez dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (w przypadku szkoły artystycznej – do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu; dyrektor musi więc uzyskać przedmiotową opinię rady pedagogicznej najpóźniej 31 marca, jeśli w ostatnim dniu terminu składa wniosek do ministra (art. 45 ust. 9 PO);
 • przed wdrożeniem programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, opracowanym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym na polecenie kuratora oświaty w związku ze stwierdzeniem niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole (art. 84 ust. 2 pkt 2 PO);
 • przed złożeniem planu finansowego przez dyrektora do zaakceptowania organowi prowadzącemu (art. 84 ust. 2 pkt 3 PO);
 • przed wyrażeniem przez dyrektora szkoły zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację (np. harcerską) niebędącą partią lub organizacją polityczną, której celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły (art. 86 ust. 2 PO);
 • przed zorganizowaniem przez dyrektora dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania (art. 109 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 2 PO);

Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo profilaktyczny szkoły, obowiązujący od roku szkolnego 2017/2018 jako jeden dokument.

 • przed przedstawieniem uczniom przez dyrektora propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego – Dz. U. z 2017 r., poz. 1322);

 • przed ustaleniem przez dyrektora zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązującego we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, po zasięgnięciu również opinii rady pedagogicznej (art. 22ab ust. 4 UoSO);

 • przed ustaleniem przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, także tych wprowadzanych za zgodą organu prowadzącego z obowiązkiem odrobienia w soboty (§ 5
  ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017 r., poz. 1603);

 • przed ustaleniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu; rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, a nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania oceniającego (art. 9c ust. 6 i 7 KN).

Rada rodziców może składać m.in. następujące wnioski:

 • do dyrektora szkoły o powołanie rady szkoły (art. 81 ust. 13 PO),
 • do dyrektora szkoły o wprowadzenie tzw. mundurków oraz zniesienie obowiązku ich noszenia (art. 100 ust. 1 i 7 PO),
 • do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 pkt 4 KN),
 • do organu prowadzącego szkołę o nadanie imienia szkole – wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, gdy nie działa rada szkoły (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy