Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

22 maja 2018

NR 75 (Wrzesień 2017)

Imiona szkół w okresie reformy edukacji

360

Zmiana ustroju szkolnego może skutkować zmianą imienia reformowanej jednostki oświatowej. Nazwy publicznych szkół muszą odpowiadać obowiązującym przepisom, a przypadki zachowania dotychczasowego imienia wymienia rozporządzenie MEN. O wiele większa dowolność w zakresie zmiany patronatu dotyczy szkół niepublicznych.

Przepisy regulujące zagadnienie nazw szkół

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649), które zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej z art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), zamieszczonego w rozdziale 5 PO zatytułowanym „Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych”. Jednocześnie żaden z przepisów rozdziału 8 PO – „Szkoły i placówki niepubliczne” ani inne regulacje ustawy nie odsyłają do stosowania powołanego rozporządzenia w niepublicznych jednostkach oświatowych. W związku z tym, przepisy wykonawcze obowiązują tylko w szkołach publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na podstawie wydanych przez nie zezwoleń osobom prawnym, niebędącym jest i osobom fizycznym. Natomiast w niepublicznych jednostkach oświatowych rozporządzenie nie obowiązuje i może być stosowane na zasadzie dobrowolności, czyli przy nadawaniu nazwy szkole niepublicznej, organy prowadzące mogą wzorować się na zasadach obowiązujących w szkołach publicznych.

Zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania oraz opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty są podejmowane zgodnie z nowymi regulacjami – ustawy PO oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. W związku z tym zadania związane z nadaniem lub zmianą imienia szkoły publicznej, obowiązujące od dnia wejścia w życie reformy oświaty, mogły zostać dokonane także przed dniem 1 września 2017 r. w oparciu o nowe rozporządzenie.

Imię szkoły publicznej stanowi obligatoryjny element jej nazwy, o ile szkole zostało nadane imię (§ 1
ust. 1 pkt 3 rozporządzenia). Nie każda publiczna szkoła musi działać pod patronatem. Jeśli natomiast uzyska patronat, powinna się nim posługiwać w nazwie, a w konsekwencji również na tablicach, pieczęciach urzędowych i w dokumentacji.

Natomiast niepubliczna szkoła ma nazwę nadaną przez organ prowadzący i wymienioną w statucie szkoły. Jeśli organ prowadzący zdecydował o zamieszczeniu imienia szkoły w nazwie, obowiązkowe jest posługiwanie się nazwą szkoły wraz z patronatem (art. 172 ust. 2 pkt 1 PO).

Zachowanie imion szkół w związku z reformą oświaty

Większość publicznych szkół w okresie wdrażania nowego ustroju szkolnego zachowa dotychczasowe imię, bez konieczności podejmowania żadnych czynności przez organ prowadzący.

W szczególności zmianom nie ulegną nazwy – w tym nadane imiona – gimnazjów, które pozostaną samodzielnymi stopniowo wygaszanymi szkołami oraz nie zostaną włączone do innej szkoły lub przekształcone w szkołę innego typu (art. 127 ust. 3 PWuPO).

Przypadki zachowania imion publicznych szkół innego typu oraz zespołów szkół wymieniają przepisy § 21 ust. 1–6 i 8 rozporządzenia.

 1. Ośmioletnia szkoła podstawowa powstała z istniejącej szkoły podstawowej, będzie nosiła imię sześcioletniej szkoły podstawowej odpowiednio dla młodzieży lub dorosłych, w przypadku gdy:
  - szkoła sześcioletnia została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową (art. 117 ust. 1 PWuPO),
  - szkoła podstawowa obejmowała strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej i została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej (art. 117 ust. 2 PWuPO),
  - szkoła podstawowa dla dorosłych z klasą VI została przekształcona w szkołę podstawową dla dorosłych z klasami VII i VIII (art. 176 ust. 1 PWuPO).

  Jeśli organ prowadzący zdecydował o zamieszczeniu imienia szkoły w nazwie, obowiązkowe jest posługiwanie się nazwą szkoły wraz z patronatem (art. 172 ust. 2 pkt 1 PO).

 2. Szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, która przed reformą oświaty była podporządkowana szkole sześcioletniej (art. 117 ust. 3 PWuPO) będzie nosiła imię dotychczasowej szkoły filialnej organizacyjnie podporządkowanej szkole sześcioletniej

 3. Czteroletnie liceum ogólnokształcące, które z dniem 1 września 2019 r. powstanie z trzyletniego liceum ogólnokształcącego, będzie nosiło imię dotychczasowego liceum, w przypadku gdy:
  - ww. przekształceniu ulegnie liceum dla młodzieży (art. 146 ust. 1 PWuPO),
  - ww. przekształceniu ulegnie liceum dla dorosłych (art. 184 ust. 1 PWuPO).

 4. Pięcioletnie technikum, które z dniem 1 września 2019 r. powstanie z technikum czteroletniego (art. 152 ust. 1 PWuPO), będzie nosiło imię dotychczasowego technikum.

 5. Branżowa szkoła I stopnia, powstała z istniejącej zasadniczej szkoły zawodowej (art. 162 ust. 1 PWuPO), będzie nosiła imię dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
 6. Szkoły powstałe z przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w szkołę innego typu będą nosiły imię gimnazjum, w przypadku gdy na skutek reformy oświaty:
  • gimnazjum zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową (art. 129 ust. 1 pkt 1 PWuPO),

  • gimnazjum zostanie przekształcone w dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące (art. 129 ust. 3 pkt 1 PWuPO),

  • gimnazjum zostanie przekształcone w czteroletnie liceum ogólnokształcące (art. 129 ust. 3 pkt 5 PWuPO),

  • gimnazjum zostanie przekształcone w dotychczasowe czteroletnie technikum (art. 129 ust. 3 pkt 2 PWuPO),

  • gimnazjum zostanie przekształcone w pięcioletnie technikum (art. 129 ust. 3 pkt 6 PWuPO),

  • gimnazjum zostanie przekształcone w branżową szkołę I stopnia (art. 129 ust. 3 pkt 9 PWuPO),

  • gimnazjum dla dorosłych zostanie przekształcone w szkołę podstawową dla dorosłych (art. 182 ust. 1 pkt 1 PWuPO),

  • gimnazjum dla dorosłych zostanie przekształcone w liceum ogólnokształcące dla dorosłych (art. 182 ust. 1 pkt 3 PWuPO),

  • gimnazjum specjalne zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną obejmującą strukturą organizacyjną część klas tej szkoły (art. 200 ust. 1 PWuPO),

  • gimnazjum dwujęzyczne lub ogólnodostępne z oddziałami dwujęzycznymi zostanie przekształcone w:
   – ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi (art. 201 ust. 1 pkt 1 PWuPO),
   – liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dwujęzyczne lub liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi (art. 201 ust. 1 pkt 3 PWuPO),
   – technikum, technikum dwujęzyczne lub technikum z oddziałami dwujęzycznymi (art. 201 ust. 1 pkt 5 PWuPO),

  • gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami międzynarodowymi zostanie przekształcone w:
   – ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami międzynarodowymi (art. 201 ust. 2 pkt 1 PWuPO),
   – liceum ogólnokształcące albo liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi (art. 201 ust. 2 pkt 3 PWuPO),
   – technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi (art. 201 ust. 2 pkt 5 PWuPO)
   – branżową szkołę I stopnia albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami międzynarodowymi (art. 201 ust. 2 pkt 7 PWuPO),

  • gimnazjum sportowe, mistrzostwa sportowego lub ogólnodostępne z oddziałami sportowymi zostanie przekształcone w:
   – ośmioletnią szkołę podstawową, ośmioletnią szkołę podstawową sportową, ośmioletnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego (art. 201 ust. 3 pkt 1 PWuPO),
   – liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo z oddziałami mistrzostwa sportowego (art. 201 ust. 3 pkt 3 PWuPO),
   – technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo z oddziałami mistrzostwa sportowego (art. 201 ust. 3 pkt 5 PWuPO),
   – branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo z oddziałami mistrzostwa sportowego (art. 201 ust. 3 pkt 7 PWuPO).

 7. Szkoła, do której włączono dotychczasowe gimnazjum będzie nosiła swoje imię, w przypadkach: gdy:

  • gimnazjum zostanie włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 129 ust. 1 pkt 2 PWuPO),

  • gimnazjum zostanie włączone do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (art. 129 ust. 3 pkt 3 PWuPO),

  • gimnazjum zostanie włączone do czteroletniego liceum ogólnokształcącego (art. 129 ust. 3 pkt 7 PWuPO),

  • gimnazjum zostanie włączone do dotychczasowego czteroletniego technikum (art. 129 ust. 3 pkt 4 PWuPO),

  • gimnazjum zostanie włączone do pięcioletniego technikum (art. 129 ust. 3 pkt 8 PWuPO),

  • gimnazjum zostanie włączone do branżowej szkoły I stopnia (art. 129 ust. 3 pkt 10 PWuPO),

  • gimnazjum dla dorosłych zostanie włączone do szkoły podstawowej dla dorosłych (art. 182 ust. 1 pkt 2 PWuPO),

  • gimnazjum dla dorosłych zostanie włączone do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (art. 182 ust. 1 pkt 4 PWuPO),

  • gimnazjum dwujęzyczne lub gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi zostanie włączone do:
   – ośmioletniej szkoły podstawowej lub ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi (art. 201 ust. 1 pkt 2 PWuPO),
   – liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego lub liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi (art. 201 ust. 1 pkt 4 PWuPO),
   – technikum, technikum dwujęzycznego lub technikum z oddziałami dwujęzycznymi (art. 201 ust. 1 pkt 6 PWuPO), 

  • gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami międzynarodowymi zostanie włączone do:
   – ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami międzynarodowymi (art. 201 ust. 2 pkt 2 PWuPO), 
   – liceum ogólnokształcącego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi (art. 201 ust. 2 pkt 4 PWuPO), 
   – technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi (art. 201 ust. 2 pkt 6 PWuPO), 
   – branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi (art. 201 ust. 2 pkt 8 PWuPO), 

  • gimnazjum sportowe, mistrzostwa sportowego lub ogólnodostępne z oddziałami sportowymi zostanie włączone do:
   – ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, sportowej, mistrzostwa sportowego albo ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami sportowymi albo z oddziałami mistrzostwa sportowego (art. 201 ust. 3 pkt 2 PWuPO), 
   – liceum ogólnokształcącego ogólnodostępnego, sportowego, mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo z oddziałami mistrzostwa sportowego (art. 201 ust. 3 pkt 4 PWuPO), 
   – technikum ogólnodostępnego, sportowego, mistrzostwa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy