Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kadry i finanse

23 maja 2022

NR 121 (Maj 2022)

Finansowanie nagród dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w jednostkach oświatowych

0 214

Zarówno pracownik pedagogiczny, jak i administracyjny, za wyróżniającą pracę może otrzymać nagrodę pieniężną, wypłacaną ze specjalnie w tym celu tworzonego funduszu nagród.

Nagrody dla pracowników pedagogicznych

Podstawę tworzenia funduszu nagród dla pracowników pedagogicznych daje art. 49 ustawy Karta Nauczyciela.

POLECAMY

Fundusz nagród

Fundusz nagród dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w samorządowych jednostkach oświatowych tworzony jest w budżetach organów prowadzących szkoły i przedszkola, w budżetach wojewodów oraz budżecie ministra właściwego do spraw oświaty.

W budżetach organów prowadzących jednostki oświatowe fundusz nagród tworzony jest w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w danym samorządzie. Środki te pozostają do dyspozycji zarówno organu prowadzącego, jak i dyrektorów szkół i przedszkoli. Proporcje podziału puli środków na wypłaty nagród pomiędzy organ prowadzący a dyrektorów jednostek oświatowych ustalane są najczęściej w drodze uchwały organu prowadzącego.

W budżetach wojewodów fundusz tworzony jest łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty. Fundusz ten przeznaczany jest na wypłaty nauczycielom nagród przyznawanych przez kuratorów oświaty oraz organy sprawujące nadzór pedagogiczny. Natomiast w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania fundusz tworzony jest w wysokości stanowiącej równowartość 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty.

Kryteria przyznawania nagród

Kryteria przyznawania nagród przez organy prowadzące jednostki oświatowe i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz tryb zgłaszania kandydatów do tych nagród określają organy prowadzące, najczęściej w formie uchwały. Jeżeli organ prowadzący nie ustali jednolitych zasad przyznawania nagród aktem ogólnym dla całego samorządu, wówczas dyrektor szkoły lub przedszkola powinien wprowadzić regulamin przyznawania nagród w kierowanej przez siebie jednostce. Natomiast w drodze rozporządzenia ministra ustalane są zasady wypłacania nauczycielom nagród przyznawanych przez kuratorów oraz ministra.

Nauczyciel może otrzymać nagrodę dyrektora i burmistrza (prezydenta) po przepracowaniu w jednostce oświatowej co najmniej roku, a nagrodę kuratora i ministra – po przepracowaniu co najmniej dwóch lat.

Nagrody przyznawane są za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz za realizację innych zadań statutowych.

Kryteriami, które mogą być brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody, są:

  • zaangażowanie w projekty i programy służące uczniom w ich rozwoju i edukacji, np. występowanie o środki finansowe oraz realizacja projektów unijnych i Erasmus+,
  • przygotowywanie uroczystości szkolnych,
  • osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami uczniów w konkursach i olimpiadach,
  • wspieranie uczniów w ich rozwoju, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • stałe własne doskonalenie zawodowe,
  • poszerzanie wiedzy w zakresie innowacji pedagogicznych,
  • wspieranie dyrektora szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów,
  • zaangażowanie we wprowadzanych działaniach mających na celu doskonalenie procesu wychowania.

Nagrody z reguły wypłacane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jednak mogą być również wypłacane przy innych okazjach o charakterze oświatowym, np. na zakończenie roku szkolnego.

Wnioski o wypłatę nauczycielowi nagrody organu prowadzącego, kuratora lub m...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy