Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

24 maja 2018

NR 74 (Czerwiec 2017)

Eksperyment pedagogiczny w okresie przejściowym

0 168

Eksperyment pedagogiczny jest bardzo istotną formą praktycznej realizacji działań innowacyjnych, które są jednym z celów funkcjonowania szkoły. Jak go właściwie realizować w zgodzie ze stale ostatnio zmieniającym się prawem oświatowym?

Ustawa Prawo oświatowe określa eksperyment pedagogiczny jako modyfikację istniejących lub wdrożenie nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3−5 ustawy Prawo oświatowe. Zapisy te dotyczą szkoły publicznej, a konkretnie takich zagadnień, jak:

  • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami – oznacza to, że w ramach eksperymentu pedagogicznego mogą być zatrudniani również nauczyciele nieposiadający wymaganych kwalifikacji lub posiadający inne kwalifikacje;
  • realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w zawodach, co oznacza, że w ramach eksperymentu mogą być modyfikowane treści obowiązującej podstawy programowej, czyli realizacja treści wykraczających poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej jest dozwolona, należy jednak przy tym pamiętać, że szkoła musi umożliwić każdemu uczniowi uzyskanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz przystąpienia do egzaminów zewnętrznych;
  • realizacja ramowych planów nauczania – oznacza to, że w ramach eksperymentu pedagogicznego może być modyfikowany również wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych zajęć edukacyjnych;
  • zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów – oznacza to, że w ramach eksperymentu pedagogicznego mogą być modyfikowane lub przyjmowane również inne zasady ocenienia, klasyfikowania i promowania niż te, które są określone w ustawie o systemie oświaty i stosownym rozporządzeniu ministerialnym.

Cele eksperymentu pedagogicznego

Celem każdego eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce musi być zawsze rozwijanie kompetencji i wiedzy zarówno uczniów, jak i samych nauczycieli. Jednak realizacja eksperymentu pedagogicznego nigdy nie może prowadzić do zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki (np. szkoły podstawowej w szkołę ponadpodstawową).

Eksperyment pedagogiczny, sam w sobie, nie może w żadnym wypadku naruszać konstytucyjnych uprawnień pojedynczego ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki. Szkoła realizująca eksperyment pedagogiczny musi również umożliwić uczniowi uzyskanie wiadomości i umiejętności, jakie są mu niezbędne do ukończenia danego typu szkoły oraz przystąpienia do przewidzianych prawem egzaminów zewnętrznych, a wynikających z obowiązującej podstawy programowej. Dlatego też postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe1. Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce zawsze wymaga zgody Ministra Edukacji Narodowej2, a w przypadku szkoły artystycznej – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a minister, udzielając zgody na wspomniany eksperyment, może jednak wyrazić zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego niż powszechnie obowiązujące, a wynikające z prawa ogólnego.

Uwaga! Każdy eksperyment pedagogiczny może obejmować zarówno całą szkołę lub placówkę, jak i oddział, grupę lub wybrane zajęcia edukacyjne.

Uruchomienie eksperymentu pedagogicznego

...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy