Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

24 maja 2018

NR 74 (Czerwiec 2017)

Eksperyment pedagogiczny w okresie przejściowym

0 663

Eksperyment pedagogiczny jest bardzo istotną formą praktycznej realizacji działań innowacyjnych, które są jednym z celów funkcjonowania szkoły. Jak go właściwie realizować w zgodzie ze stale ostatnio zmieniającym się prawem oświatowym?

Ustawa Prawo oświatowe określa eksperyment pedagogiczny jako modyfikację istniejących lub wdrożenie nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3−5 ustawy Prawo oświatowe. Zapisy te dotyczą szkoły publicznej, a konkretnie takich zagadnień, jak:

POLECAMY

 • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami – oznacza to, że w ramach eksperymentu pedagogicznego mogą być zatrudniani również nauczyciele nieposiadający wymaganych kwalifikacji lub posiadający inne kwalifikacje;
 • realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w zawodach, co oznacza, że w ramach eksperymentu mogą być modyfikowane treści obowiązującej podstawy programowej, czyli realizacja treści wykraczających poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej jest dozwolona, należy jednak przy tym pamiętać, że szkoła musi umożliwić każdemu uczniowi uzyskanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz przystąpienia do egzaminów zewnętrznych;
 • realizacja ramowych planów nauczania – oznacza to, że w ramach eksperymentu pedagogicznego może być modyfikowany również wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 • zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów – oznacza to, że w ramach eksperymentu pedagogicznego mogą być modyfikowane lub przyjmowane również inne zasady ocenienia, klasyfikowania i promowania niż te, które są określone w ustawie o systemie oświaty i stosownym rozporządzeniu ministerialnym.

Cele eksperymentu pedagogicznego

Celem każdego eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce musi być zawsze rozwijanie kompetencji i wiedzy zarówno uczniów, jak i samych nauczycieli. Jednak realizacja eksperymentu pedagogicznego nigdy nie może prowadzić do zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki (np. szkoły podstawowej w szkołę ponadpodstawową).

Eksperyment pedagogiczny, sam w sobie, nie może w żadnym wypadku naruszać konstytucyjnych uprawnień pojedynczego ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki. Szkoła realizująca eksperyment pedagogiczny musi również umożliwić uczniowi uzyskanie wiadomości i umiejętności, jakie są mu niezbędne do ukończenia danego typu szkoły oraz przystąpienia do przewidzianych prawem egzaminów zewnętrznych, a wynikających z obowiązującej podstawy programowej. Dlatego też postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe1. Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce zawsze wymaga zgody Ministra Edukacji Narodowej2, a w przypadku szkoły artystycznej – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a minister, udzielając zgody na wspomniany eksperyment, może jednak wyrazić zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego niż powszechnie obowiązujące, a wynikające z prawa ogólnego.

Uwaga! Każdy eksperyment pedagogiczny może obejmować zarówno całą szkołę lub placówkę, jak i oddział, grupę lub wybrane zajęcia edukacyjne.

Uruchomienie eksperymentu pedagogicznego

Standardowa procedura postępowania przy uruchamianiu eksperymentu pedagogicznego zakłada, że dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie stosownej uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu
właściwej opinii rady rodziców, występuje do Ministra Edukacji Narodowej, a w przypadku szkoły artys-
tycznej − do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu. Jednak z uwagi na obecną sytuację, w przypadku eksperymentów, których realizacja miałaby się rozpocząć w roku szkolnym 2017/2018, ustawowy termin składania wniosków został wydłużony do dnia 31 maja
2017 r. Taki wniosek należy złożyć za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, które jest specjalistyczną jednostką nadzoru pedagogicznego utworzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te podmioty oświatowe mają obowiązek dołączenia do przedmiotowego wniosku swojej opinii dotyczącej proponowanego eksperymentu.

Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego powinien obejmować następujące elementy:

 1. cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego;
 2. opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu;
 3. zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, opinię rady szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców;
 4. w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami:
  - wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy,
  - wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,
  - organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu,
  - jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.

Należy przy tym pamiętać, że w sytuacji gdy planowany eksperyment pedagogiczny będzie wymagał przyznania szkole lub placówce dodatkowych środków budżetowych, to do wspomnianego wniosku dołącza się zawsze pisemną zgodę organu prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych w szkole działań.

Sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu

Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny bezpośrednio po jego zakończeniu jest zobowiązany do przekazania Ministrowi Edukacji Narodowej, a w przypadku szkoły artystycznej − Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dokładnego sprawozdania z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego wraz ze stosowną opinią jednostki naukowej, która sprawowała opiek...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy