Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Zarządzanie placówką szkolną

9 listopada 2020

NR 106 (Listopad 2020)

Dyrektor nowoczesnej placówki szkolnej w obliczu najnowszych wyzwań w roku szkolnym 2020/2021
Podsumowanie Ogólnopolskiego Kongresu dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli

0 173

Rok szkolny 2020/2021 polskie szkoły rozpoczęły w zupełnie nowych realiach. Zmieniona rzeczywistość oświatowa stawia dyrektorom szkół i placówek oświatowych całkiem nowe wyzwania. Temu, jak sobie z nimi radzić, poświęcony był Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów 
Szkół i Przedszkoli, który odbył się w Warszawie 24 września 2020 r. 

Wtrakcie kongresu szczegółowo omówiono aktualną sytuację prawną polskiej oświaty, co stało się bazą dla dalszych rozważań. W ostatnim czasie wprowadzono szereg zmian prawnych: zarówno tych dotyczących sytuacji pandemicznej (która ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie szkół), jak i typowo oświatowych, ale zmienionych w wyniku „covidowych” aktów prawnych. W tym kontekście dyrektor musi odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: Jak w aktualnej rzeczywistości wygląda konkretny obszar funkcjonowania szkoły lub konkretne zagadnienie merytoryczne? To z kolei umożliwi mu ustalenie, jakie podjąć działania, aby poprawić funkcjonowanie placówki. 

POLECAMY

W czasie kongresu omówiono następujące problemy:

 • Zapisy w dokumentacji szkolnej, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie placówki w sytuacji przejścia z nauczania stacjonarnego do nauczania na odległość.
 • Ustalanie siatki zajęć online oraz rozliczanie nadgodzin nauczyciela pracującego w trybie zdalnym.
 • Zapewnienie uczniom i nauczycielom odpowiedniego środowiska do pracy i nauki online w kontekście kwestii technicznych.
 • Interpretacja zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznych w kontekście organizacji pracy szkoły i przedszkola.
 • Awans nauczyciela w kontekście dłuższych nieobecności w pracy.

Dokumentacja szkolna

W sposób szczególny został potraktowany problem pierwszy, gdyż z aktualizacją dokumentacji szkolnej jest obecnie najwięcej problemów. Na podstawie omawianych kwestii sformułowane zostały następujące zadania zarówno dla dyrektorów szkół, jak i dla samych nauczycieli. 

Zadanie 1. Należy przeanalizować zapisy z zakresu bezpieczeństwa wynikające z zaleceń sanitarnych, dotyczące m.in.:

 • zabiegów sanitarnych,
 • warunków pracy i nauki,
 • uroczystości szkolnych,
 • zawieszania zajęć,
 • realizacji zajęć w formule hybrydowej,
 • bezpieczeństwa w sieci (np. tzw. cyberbezpieczeństwo),
 • postępowania z nieletnimi. 

Zadanie 2. Należy skorygować zapisy dotyczące postępowania z nieletnimi w różnych sytuacjach:

 • zachowania świadczące o przejawach demoralizacji,
 • spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków,
 • zachowania o charakterze czynu karalnego,
 • gdy uczeń jest ofiarą czynu karalnego. 

Zadanie 3. Należy wprowadzić zapisy dotyczące:

 • sposobów zwoływania zebrania,
 • potwierdzania obecności,
 • weryfikacji quorum,
 • zasad i sposobów głosowania,
 • zasad podejmowania decyzji,
 • przeprowadzania głosowania tajnego i jawnego protokołowania obrad.

Zadanie 4. Należy skorygować dotychczasowe zapisy dotyczące realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • w sytuacji pracy hybrydowej,
 • w sytuacji nauczania zdalnego.

Zadanie 5. Należy uzupełnić zapisy dotyczące reguł oceniania wewnątrzszkolnego:

 • w sytuacji pracy hybrydowej,
 • w sytuacji nauczania zdalnego, 
 • przeprowadzania egzaminów szkolnych w nowych warunkach funkcjonowania szkoły.

Zadanie 6. O jakie zapisy należy uzupełnić obecne programy nauczania, aby spełniały wymagania określone w nowych wytycznych MEN? 

Należy zwrócić uwagę na następującą kwestię: z uwagi na to, że zaproponowany przez nauczyciela program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony, to modyfikację można uzasadnić przede wszystkim właśnie koniecznością dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, bazy dydaktycznej szkoły oraz zmienionych warunków funkcjonowania szkoły i aktualnych względów sanitarnych. 

Zadanie 7. O jakie elementy należałoby uzupełnić schemat planu nauczania, aby umożliwiły jego realizację w zmiennych warunkach funkcjonowania szkoły? 

Analiza takiego planu nauczania powinna być przeprowadzona w trzech wymiarach:

 • Ilościowym: Ile godzin zajęła realizacji treści programowych? Czy odpowiada ona założeniom planu? Z jakich powodów i kiedy dokonano zmian? Jak to się ma do planu etapowego? Jakie to pociąga skutki dla planu na kolejny rok szkolny?
 • Treściowym: Czy wszystkie zaplanowane treści zostały zrealizowane? Z jakich powodów i kiedy dokonano zmian? Jak to się ma do planu etapowego? Jakie to pociąga skutki dla planu na kolejny rok szkolny?
 • Efektywnym: Czy realizacja tych treści w takiej ilości godzin pozwoliła na uzyskanie efektów opisanych w podstawie programowej? Jakie podejmowano decyzje w trakcie realizacji? Jak były monitorowane efekty? Jak to się ma do planu etapowego? Jakie to pociąga skutki dla planu na kolejny rok szkolny? 

Zadanie 8. Należy uzupełnić kryteria oceny pracy nauczyciela o zapisy wynikające ze zmienionych zasad funkcjonowania szkoły. 

Zadanie 9. O jakie zapisy należy uzupełnić kryteria oceny dorobku zawodowego, aby spełniały wymogi nowych warunków funkcjonowania szkoły? 

Dokonywana w oparciu o standardowe kryteria dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż ocena tego dorobku powinna:
uwzględniać stopień reali...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy