Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

6 czerwca 2019

NR 94 (Czerwiec 2019)

Zmiana wymagań stawianych kadrze kierowniczej szkół

0 39

Wymagania stawiane kadrze kierowniczej, a dokładnie kandydatom na stanowiska kierownicze, są obecnie sformułowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce[1]. Tymczasem od dnia 1 września 2018 r. na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2] wprowadzone zostały w Karcie Nauczyciela[3] zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole. 

Zmiany te polegały m.in. na wprowadzeniu obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli co 5 lat, rozszerzeniu skali oceny pracy z trzystopniowej na czterostopniową i powiązaniu takiej oceny z awansem zawodowym, a także na zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres odbywanego stażu normalna oceną pracy uwzględniającą jednak m.in. dorobek zawodowy nauczyciela uzyskany w okresie odbywanego stażu. W związku z powyższym okazało się, że w przedmiotowym rozporządzeniu niezbędne jest dokonanie zmian mających charakter dostosowujący przepisy do nowej sytuacji oświatowej. Takie właśnie zmiany są proponowane w projektowanej nowelizacji przedmiotowego
rozporządzenia. 


Planowane zmiany


Projektowane zmiany mają polegać na wprowadzeniu wymagania, aby osoby zajmujące stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole i placówce oraz ich zespołach posiadały co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat pracy, a nie – jak dotychczas – pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie ostatniego roku lub co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną:

  1. w przypadku dyrektora – w okresie ostatnich pięciu lat pracy,
  2. w przypadku wicedyrektora – w okresie ostatnich czterech lat pracy,
  3. w przypadku nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – w okresie ostatnich trzech lat pracy.

Jednocześnie w przedmiotowym rozporządzeniu zamierza się wprowadzić przepisy przejściowe umożliwiające osobom zajmującym w dniu wejścia w życie projektowanej nowelizacji rozporządzenia stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, szkole lub placówce oraz ich zespole oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, które przed przystąpieniem do konkursu albo przed powierzeniem tego stanowiska legitymowały się dobrą oceną pracy lub pozytywną oceną dorobku zawodowego, pozostawanie na dotychczasowym stanowisku do końca okresu, na jaki powierzono im to stanowisko1.

Z kolei w przypadku osób zajmujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia inne stanowisko kierownicze niż wymienione wcześniej, które przed powierzeniem stanowiska kierowniczego legitymowały się dobrą oceną pracy lub pozytywną oceną dorobku zawodowego, będą one mogły zajmować to stanowisko również do końca okresu, na który nastąpiło obecne powierzenie. Jednak w przypadku powierzenia tym osobom stanowiska na cza...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy