Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

6 czerwca 2019

NR 94 (Czerwiec 2019)

Zmiana wymagań stawianych kadrze kierowniczej szkół

408

Wymagania stawiane kadrze kierowniczej, a dokładnie kandydatom na stanowiska kierownicze, są obecnie sformułowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce[1]. Tymczasem od dnia 1 września 2018 r. na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2] wprowadzone zostały w Karcie Nauczyciela[3] zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole. 

Zmiany te polegały m.in. na wprowadzeniu obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli co 5 lat, rozszerzeniu skali oceny pracy z trzystopniowej na czterostopniową i powiązaniu takiej oceny z awansem zawodowym, a także na zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres odbywanego stażu normalna oceną pracy uwzględniającą jednak m.in. dorobek zawodowy nauczyciela uzyskany w okresie odbywanego stażu. W związku z powyższym okazało się, że w przedmiotowym rozporządzeniu niezbędne jest dokonanie zmian mających charakter dostosowujący przepisy do nowej sytuacji oświatowej. Takie właśnie zmiany są proponowane w projektowanej nowelizacji przedmiotowego
rozporządzenia. 

POLECAMY


Planowane zmiany


Projektowane zmiany mają polegać na wprowadzeniu wymagania, aby osoby zajmujące stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole i placówce oraz ich zespołach posiadały co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat pracy, a nie – jak dotychczas – pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie ostatniego roku lub co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną:

  1. w przypadku dyrektora – w okresie ostatnich pięciu lat pracy,
  2. w przypadku wicedyrektora – w okresie ostatnich czterech lat pracy,
  3. w przypadku nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – w okresie ostatnich trzech lat pracy.

Jednocześnie w przedmiotowym rozporządzeniu zamierza się wprowadzić przepisy przejściowe umożliwiające osobom zajmującym w dniu wejścia w życie projektowanej nowelizacji rozporządzenia stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, szkole lub placówce oraz ich zespole oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, które przed przystąpieniem do konkursu albo przed powierzeniem tego stanowiska legitymowały się dobrą oceną pracy lub pozytywną oceną dorobku zawodowego, pozostawanie na dotychczasowym stanowisku do końca okresu, na jaki powierzono im to stanowisko1.

Z kolei w przypadku osób zajmujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia inne stanowisko kierownicze niż wymienione wcześniej, które przed powierzeniem stanowiska kierowniczego legitymowały się dobrą oceną pracy lub pozytywną oceną dorobku zawodowego, będą one mogły zajmować to stanowisko również do końca okresu, na który nastąpiło obecne powierzenie. Jednak w przypadku powierzenia tym osobom stanowiska na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż pięć lat, będą one mogły pełnić swoje funkcje przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie nowelizowanego rozporządzenia. Mając na względzie fakt, że obowiązujące obecnie przepisy nie regulują kwestii, na jaki okres powierza się inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, szkole lub placówce oraz ich zespole, powierzenia tych stanowisk można dokonać zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Dlatego bezwzględnie należało przyjąć odpowiedni okres przejściowy, w którym osoby takie będą mogły jeszcze zajmować obecne stanowiska kierownicze, spełniając dotychczasowe wymaganie w zakresie posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego2.

Jednocześnie przewiduje się zachowanie dotychczasowego wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego względem osób, które zostały wyłonione w drodze konkursu, ale którym nie powierzono jeszcze tego stanowiska, oraz względem tych osób, które biorą udział w konkursach ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowelizowanego rozporządzenia. 

Dodatkowo w przygotowywanym projekcie rozporządzenia wprowadzona została możliwość zajmowania stanowiska dyrektora, wicedyrektora albo innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego zatrudnionego na stanowisku związanym z oświatą w urzędzie organu administracji rządowej, urzędzie organu administracji samorządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy. Jest to zupełnie nowa regulacja, która ewidentnie poszerza istniejący krąg nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, którzy nie są w stanie spełnić wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy ustalonej na podstawie Karty Nauczyciela tylko z uwagi na aktualne miejsce ich zatrudnienia. Jednak mogą oni również ubiegać się o zajmowanie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy