Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Norkowska Ewa

Zasady przechowywania i udostępniania prac pisemnych uczniów

Przepisy prawa oświatowego określają zasady, warunki i sposób oceniania, klasyfi kowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych. Zgodnie z wolą ustawodawcy ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć1.

Osiągnięcia uczniów można oceniać w różny sposób, w tym za pomocą testów, sprawdzianów i prac pisemnych. Prace pisemne uczniów – to także prace powstałe podczas pisemnej części egzaminów: klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia. Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane przez ucznia oceny są dla niego i jego rodziców...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 93% treści

  • Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia