Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

8 grudnia 2022

NR 125 (Grudzień 2022)

Zakres prawa do informacji publicznej w oświacie

0 126

Jaki jest zakres informacji publicznej w oświacie? Jakie jest jej znaczenie w kontekście realizacji edukacji publicznej – jednego z podstawowych zadań państwa i jego organów? Podejmijmy próbę odpowiedzi o charakter spraw publicznych w oświacie, udostępnianych na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Konstytucja RP a dostęp do informacji publicznej w oświacie

Dostęp do informacji publicznej zagwarantowany jest konstytucyjnie. Przepis art. 61 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Przy tym jednak Konstytucja bezpośrednio nie posługuje się pojęciem informacji publicznej, lecz mówi o informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
Ograniczenie tego prawa możliwe jest tylko ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
W nauce prawa konstytucyjnego wskazuje się, że informacja objęta wskazanym nakazem oznacza każdą informację wytworzoną, przetworzoną lub znajdującą się w posiadaniu władz publicznych bądź innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Treść informacji wchodzących w tym zakresie w grę można przy tym określić wskazując podmioty, z działalnością których jest ona związana[1].
Skoro Konstytucja zobowiązuje do przekazywania informacji o swojej działalności organy władzy publicznej, to obowiązek ten dotyczy nie tylko władzy państwowej, ale też władzy samorządowej. Potwierdza to zresztą Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie[2].
Osobę pełniącą funkcje publiczne definiuje w art. 115 § 19 Kodeks karny i do tego pojęcia należy odnieść prawo do informacji o działalności osób pełniących funkcje publiczne. Taką osobą jest zatem funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe. 
Nie można też zapomnieć, że wedle art. 115 § 13 KK funkcjonariuszem publicznym jest m.in. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych, a także osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.
Natomiast art. 63 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela postanawia, że nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym. Co więcej, organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
Z tego wynika, że naucz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy