Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

28 czerwca 2018

NR 81 (Marzec 2018)

Wygaszanie gimnazjów w praktyce

696

Gimnazja od 1999 roku stanowiły kolejny etap edukacji wszystkich uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło się wdrażanie reformy oświaty, a wraz z nim proces wygaszania gimnazjów. Przyjrzyjmy się temu, jak wygląda to w praktyce.

Zdniem 1 września 2017 r. szkoły podstawowe z sześcioletnich przekształciły się w ośmioletnie. Absolwenci klas VI podjęli naukę w klasach VII, a gimnazja nie przeprowadziły naboru nowych uczniów.

POLECAMY

Znikną zupełnie z systemu oświaty we wrześniu 2019 r. Wtedy to naukę w liceum i technikum rozpoczną dwa roczniki: jeden, który skończył gimnazjum, i drugi, który ukończył 8-letnią szkołę powszechną.

Tylko że ci, którzy ukończyli gimnazjum, będą się uczyli w trybie 3-letnim w liceum i 4-letnim w technikum, a ci, którzy ukończyli 8-letnią szkołę, będą się uczyli 4 lata w liceum lub 5 lat, jeśli wybiorą technikum.

Przepisy wprowadzające prawo oświatowe1 wiele decyzji w kwestii wygaszania gimnazjów pozostawiają w gestii rady gminy. To do niej należy wybór daty, w której gimnazjum zakończy działalność. Określa ją w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Jeśli decyduje się na włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, trzy- lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, cztero- lub pięcioletniego technikum albo do branżowej szkoły I stopnia, wskazuje termin 31 sierpnia: 2017 r., 2018 r. lub 2019 r. Ta sama data obowiązuje przy przekształceniu w jedną z wymienionych szkół, gdy wybór rady pada na ten tryb wygaszenia gimnazjum. Wówczas w uchwale wskazuje ona termin rozpoczęcia działalności nowej szkoły na 1 września: 2017 r., 2018 r. lub 2019 r.

Z upływem dnia poprzedzającego ten termin, tj.: 31 sierpnia 2017 r., 2018 r. lub 2019 r., gimnazjum przestaje istnieć.

Przekazanie dokumentacji

Po włączeniu gimnazjum do innej szkoły lub przekształceniu go w inną szkołę oddziały gimnazjum są częścią tej szkoły, działającą do czasu wygaszenia kształcenia w zakresie gimnazjum, w związku z tym po zakończeniu tego kształcenia dokumentacja przebiegu nauczania powinna pozostać w szkole, w której te oddziały funkcjonowały2. Sposób i termin przekazania dokumentacji wygaszanego gimnazjum (m.in. dokumentacja przebiegu nauczania, dokumentacja kadrowo-płacowa) szkole, do której zostało ono włączone lub w którą zostało przekształcone, mógł być przedmiotem wytycznych organu prowadzącego lub wynikiem porozumienia pomiędzy dyrektorami szkół. 

Dokumenty będące przedmiotem przekazania w związku z przekształceniem lub włączeniem gimnazjum powinny objąć następujący zakres spraw: 

  1. organizacja pracy szkoły: arkusz organizacji pracy szkoły, statut szkoły, plany i programy pracy szkoły, procedury obowiązujące w szkole, księga zarządzeń, rejestr decyzji dyrektora, inne rejestry prowadzone w szkole, dokumentacja nadzoru pedagogicznego, dokumentacja dotycząca stanu technicznego budynku (karta obiektu),
  2. dokumentacja przebiegu nauczania: księga ewidencji, księga uczniów, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, dzienniki innych zajęć, dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzienniki indywidualnych zajęć oraz inne rodzaje dokumentacji, 
  3. dokumentacja kadrowo-płacowa: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, akta osobowe, dokumentacja awansu zawodowego, 
  4. dokumentacja rady pedagogicznej: księga protokołów zebrań rady pedagogicznej, uchwały rady pedagogicznej, regulamin rady pedagogicznej,
  5. dokumentacja innych organów: regulamin rady rodziców, regulamin samorządu uczniowskiego, 
  6. dokumentacja finansowa: dokumentacja księgowa, księga inwentarzowa, druki ścisłego zarachowania.

Określenie warunków włączenia lub przekształcenia gimnazjum znajduje się w kompetencjach rady gminy. Dlatego też w tej samej uchwale może ona zdecydować (i zwykle decyduje) o przejęciu zobowiązań przez szkołę, której gimnazjum staje się częścią lub w którą się przekształca. 

Dotychczasowym dyrektorom włączonych lub przekształconych gimnazjów (wicedyrektorom w nowych szkołach) do czasu zakończenia przez nie działalności można pozostawić obowiązki w zakresie m.in.:

  1. nadzorowania właściwego prowadzenia i przechowywania całej dokumentacji przebiegu nauczania3
  2. przekazywania do nowego systemu informacji oświatowej danych w sposób ciągły, w terminach określonych w ustawie o systemie informacji oświatowej4 oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej5
  3. zarządzania powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

Konsekwencje prawne wygaszania gimnazjum

W związku z wygaszaniem gimnazjów zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, które posługują się pojęciami „wygaszanie” i „wygaszane” gimnazjum, nie określając ich konsekwencji. Ograniczają się do wskazania, do kiedy i w jaki sposób może to nastąpić. Mamy tu zatem do czynienia ze specjalną procedurą, która nie ma nic wspólnego ani z likwidacją pracodawcy, ani z przejściem zakładu pracy, o jakim mowa w art. 231 ustawy Kodeks pracy6. Powstaje jednak pytanie, co z dokumentacją kadrowo-płacową gimnazjum po zakończeniu jego działalności, czyli po 31 sier...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy