Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

17 kwietnia 2020

NR 102 (Kwiecień 2020)

Uprawnienia i obowiązki nauczyciela jako członka komisji wyborczej

198

Maj oznacza w szkolnictwie nie tylko okres matur, ale w tym roku również zwolnień nauczycieli od pracy na czas pełnienia przez nich obowiązków pełnienia funkcji członków komisji wyborczych.

Marszałek Sejmu ogłosiła, że w tym roku wybory prezydenckie odbędą się 10 maja, zaś druga tura została zaplanowana na 24 maja. Wielu nauczycieli będzie zasiadać w komisjach wyborczych. Oczywiście wybory zawsze zarządzane są na dzień wolny od pracy, a takim dniem ustawowo wolnym jest niedziela, jednak obowiązujący Kodeks wyborczy przewiduje zwolnienie pracownika/członka komisji do prac, które będą się odbywać w tygodniu. 
Zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

POLECAMY

Zwolnienie od pracy

W razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy w związku z wykonywaniem swoich zadań jako członka obwodowej komisji wyborczej nauczyciel jest zobowiązany co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzić dyrektora placówki oświatowej w formie pisemnej o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności. Natomiast nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy w związku z wykonywaniem zadań w komisji. Zaświadczenie wydawane jest przez komisję wyborczą, której członkiem był nauczyciel i powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji wyborczej,
  • wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy,
  • przyczynę i czas nieobecności w pracy.

Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący komisji wyborczej, a dla przewodniczącego komisji – jego zastępca.
Zaświadczenie należy umieścić w pozostałej części dokumentacji pracowniczej związanej z czasem pracy (zgodnie z § 6 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej). 

Pamiętaj!
Dyrektor ma obowiązek zwolnić nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego na czas prac komisji. Nie jest to urlop bezpłatny. W ewidencji czasu pracy, w części dotyczącej nieobecności (tylko w takim zakresie ewidencję prowadzimy dla nauczycieli), należy odnotować usprawiedliwioną nieobecność niepłatną. 

Czy nauczyciel będący na zwolnieniu lekarskim lub urlopie dla poratowania zdrowia może być członkiem komisji wyborczej?

„Z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynika, że ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnienia lekarskiego od pracy (niezgodnie z jego celem lub wykonywaniem pracy zarobkowej) może nastąpić nie tylko w wyniku przeprowadzenia kontroli, ale także wtedy, gdy pracodawca uzyska informacje wskazujące na niewłaściwe wykorzystywanie tego zwolnienia. Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy może podlegać każde zwolnienie, bez względu na wskazania lekarskie zamieszczone na zaświadczeniu lekarskim na druku ZUS ZLA „chory powinien leżeć” lub „chory może chodzić”.
(…) Pewną wskazówkę co do ewentualnego kierunku rozstrzygnięcia przedstawionej w zapytaniu kwestii może stanowić treść uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2015 r. (sygn. akt III Ua 9/15), w którym sąd ten rozstrzygał sporną kwestię, czy wykonywanie w okresie zwolnienia lekarskiego od pracy zadań członka komisji wyborczej związanych z przeprowadzaniem głosowania i ustalaniem jego wyników w obwodzie w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego i pobranie z tego tytułu jednorazowej zryczałtowanej diety miało charakter pracy zarobkowej lub było niezgodne z celem tego zwolnienia. Otóż w powołanym wyroku sąd ten stwierdził, że wykonywanie zadań członka komisji wyborczej nie może być w żaden sposób utożsamiane z zarobkowaniem. Funkcja ta ma charakter działalności społecznej, obywatelskiej, wykonywanej dla dobra społeczności lokalnej, wyborców, organów władz jednostek samorządu terytorialnego. Aktywność członka komisji wyborczej nie może być w jakikolwiek sposób uznana jako praca. Ma ona charakter ekwiwalentu za koszty dojazdu na czynności związane z przeprowadzaniem głosowania i ustalaniem jego wyników, koszty utraconego zarobku, straconego czasu. Nie ma ona jednakże wartości wymiernej w odniesieniu do wykonywanych przez taką osobę czynności. Dieta ta stanowi jedynie swoistą formę rekompensaty kosztów, jakie często może ponieść członek komisji wyborczej, aby wypełnić ciążące na nim zadania, obowiązki. Co więcej, sąd ten uznał również, że w tym konkretnym rozpatrywanym przez sąd przypadku udział pracownika w pracach wspomnianej komisji wyborczej nie mógł wpłynąć negatywnie na przebieg leczenia pracownika i stan jego zdrowia, bowiem, w ocenie sądu, zadania jakie pracownik wykonywał nie wiązały się „z przesadnym wysiłkiem oraz stresem”. Trzeba jednak pamię...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy