Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

8 lutego 2019

NR 90 (Luty 2019)

Udzielanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

0 24

Połowę roku szkolnego mamy już za sobą, należy zatem dokonać kilku dodatkowych wyjaśnień dotyczących zasad udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

 

Pierwszą kwestią, jaką należy przypomnieć, jest aktualna podstawa prawna udzielania tej formy pomocy. Stanowi ją rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych1. To właśnie w tym dokumencie określone zostały szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Materiały edukacyjne

Należy też wyjaśnić znaczenie pojęcia „materiały edukacyjne”. Otóż materiałami edukacyjnymi (dla uczniów, bo o nich mowa) są w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych właśnie uczniów. Należy jednak zaznaczyć, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, a także zakupu materiałów edukacyjnych, jest udzielana uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół dla dzieci i młodzieży. Należy przy tym jednoznacznie zaznaczyć, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest tylko jedną z dostępnych form realizacji zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. 

Kto może uzyskać pomoc?

Beneficjentami udzielanej pomocy są: 

  1. uczniowie klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–V, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX, ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego; 
  2. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – to dofinansowanie dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy III szkoły podstawowej jedynie w przypadku, gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, który zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

Mając jednak na względzie fakt, że zgodnie z w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Minister Edukacji Narodowej zapewniła podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej uczniom uczęszczającym do klasy III szkoły podstawowej, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, a także ze względu na zapewnienie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniom niepełnosprawnych uczęszczającym do odpowiednich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów (lub oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących jeszcze w ramach innych szkół lub zespołów szkół), uczniowie ci nie są odbiorcami pomocy przewidzianej w programie pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Wyjątek stanowią jedynie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy uczęszczając do klasy III szkoły podstawowej, mogą otrzymać dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie tych klas nie będą korzystać z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Termin składania przedmiotowych wniosków o przyznanie pomocy każdorazowo ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły. 

Natomiast w przypadku uczniów objętych programem istnieje możliwość zakupu podręczników do kształcenia specjalnego, ale bez podwyższenia kwoty dofinansowania. Z kolei uczniowie niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mają prawo do otrzymania dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach. Z uwagi na fakt, iż uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizują tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę programową kształcenia w zawodach co ich pełnosprawni rówieśnicy i mogą korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego i podręczników do kształcenia w zawodach dostępnych na rynku, należało stworzyć im możliwość otrzymania dofinansowania zakupu każdego podręcznika, który został dla nich wybrany, zgodnie z art. 22ab ustawy o systemie oświaty. Natomiast w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, realizując treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, nauczyciele mogą korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, oraz z materiałów edukacyjnych dostępnych na rynku.

...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy