Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

13 stycznia 2020

NR 99 (Styczeń 2020)

Szczególne zasady ustalania prawa do nagrody jubileuszowej dla nauczyciela

396

Nagroda jubileuszowa to szczególnego rodzaju wynagrodzenie, które zostało uregulowane w Karcie Nauczyciela. W praktyce uzależnione jest od dwóch przesłanek ustawowych, tj. ustalenia podstawy prawnej zatrudnienia nauczyciela, gdyż Kodeks pracy nie przewiduje w swoich postanowieniach takiej instytucji jak nagroda jubileuszowa, oraz stażu pracy nauczyciela.

Pomimo dość jasnych przepisów polskie orzecznictwo sądów pracy jest bogate w judykaty dotyczące terminu ustalania nagrody jubileuszowej i terminu jej wypłaty, zasad wypłaty odsetek oraz składników wynagrodzenia nauczycieli, które będą podstawą obliczenia tego szczególnego rodzaju świadczenia. 
Zgodnie z Kartą Nauczyciela (dalej KN, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215) za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

POLECAMY

  • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,
  • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,
  • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,
  • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,
  • za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Natomiast szczegółowe zasady ustalania i wypłaty nagrody jubileuszowej zostały uregulowane w osobnym rozporządzeniu (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 1428). 

Opóźnienia w przedstawianiu dokumentów potwierdzających staż pracy

Najczęstszym problemem praktycznym, z jakim zmagają się dyrektorzy placówek oświatowych, jest fakt, że często nauczyciele uprawnieni do nagrody jubileuszowej z opóźnieniem dołączają dokumenty potwierdzające staż pracy. W szczególności zdarza się to w sytuacji, gdy zapomnieli przedstawić odpowiednie dokumenty (zwłaszcza świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenia wydawane przez powiatowe urzędy pracy czy zaświadczenia wydane przez odpowiednie władze gminy dotyczące potwierdzenia wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym). Niestety w przeważającej mierze nauczyciele nie znają postanowień przywołanego wyżej rozporządzenia i nie zdają sobie sprawy z tego, że to na nich ciąży obowiązek udokumentowania swojego prawa do nagrody, jeśli w ich aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej w późniejszym terminie, nawet jeśli za zaistniałą sytuację ponosi odpowiedzialność nauczyciel, który nie przedstawił w odpowiednim czasie niezbędnych dokumentów, wiąże się z koniecznością wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 sierpnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 189/99, OSNP 2000/22, poz. 819): „nagroda jubileuszowa jest wymagalna niezwłocznie po nabyciu do niej prawa i od tej chwili należą się odsetki, choćby pracownik później wykazał okoliczności stanowiące przesłanki uprawniające do nagrody, a pracodawcy nie można było przypisać winy w opóźnieniu”.

Kwestionariusz osobowy zawierający pouczenie 

W dniu 4 maja 2019 r., z uwagi na kompleksowe dostosowanie polskiego ustawodawstwa do wymogów RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zmienił się także znacząco Kodeks pracy (dalej k.p., ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). W związku z tym zmieniły się również zasady żądania danych osobowych od kandydata do pracy i pracownika. Pojawił się również przepis, który dał możliwość żądania dokumentów na potwierdzenie oświadczenia złożonego przez danego pracownika – nauczyciela. 
Zgodnie z art. 221 § 5 udos...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy