Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

6 lutego 2020

NR 100 (Luty 2020)

Ostatni dzwonek na przygotowanie do opracowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020

315

Wraz z nowym semestrem dyrektorzy wszystkich szkół i placówek powinni przygotować się do opracowywania sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego w minionym semestrze roku szkolnego, tak aby czas ten został maksymalnie wykorzystany, a proces sprawozdawczy był przemyślany i przebiegał bez niespodzianek.

Obecny rok szkolny wprowadził szkoły, zwłaszcza ponadpodstawowe, w zupełnie nową rzeczywistość oświatową zakładającą zmienioną sytuację szkół i placówek oświatowych. Istotą problemu jest, aby przy tak licznych i daleko idących zmianach organizacyjnych nie zgubić w szkole człowieka, jakim jest nauczyciel.
Przystępując do opracowywania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, dyrektor szkoły musi zgromadzić określone informacje, które będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia niezbędnych analiz. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, że sprawozdanie musi bezwzględnie odnosić się do tych samych elementów, które ujęte zostały w planie. Ponieważ dyrektor w procesie planowania usiłuje odpowiedzieć na pytania typu:

POLECAMY

 • Co muszę wiedzieć (do planowania)?
 • Co chcę uzyskać w procesie nadzoru (co się zmieni w placówce) – po co ja to robię (czemu to ma służyć)?
 • Co chcę zrobić (obszar, zakres, zagadnienie itp.)?
 • Jak to zrobię (rodzaj działań, przydział zadań)?
 • Kiedy i kto to zrobi (wykonawca)?

to również przy opracowywaniu sprawozdania z tegoż planu musi się odnieść do tych samych kwestii. 

Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie?

Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi dyrektor szkoły nie jest zobowiązany składać radzie pedagogicznej sprawozdania ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a jedynie przedstawić jego wyniki i wynikające z nich wnioski. Jednak gdy dyrektor zdecyduje się na formę sprawozdania, to powinno ono zawierać: 

 • przedmiot ewaluacji wewnętrznej, termin jej przeprowadzania, uzyskane wyniki, wnioski i rekomendacje;
 • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności szkoły, wyniki i rekomendacje; 
 • zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, podejmowane działania w ramach wspomagania, opis ich efektywności, wnioski i rekomendacje; 
 • opis przeprowadzonych obserwacji, ich zwięzłą ocenę, wnioski z nich wynikajce oraz rekomendacje;
 • zakres monitorowania, podejmowane działania monitorujące, ich wyniki, wnioski i rekomendacje.

Ramowa struktura sprawozdania

Ponieważ sprawozdanie odnosi się bezpośrednio do planu nadzoru, to z tego względu należy zadbać, aby został on zbudowany w oparciu o określoną strukturę. Zatem typowa ramowa struktura planu nadzoru pedagogicznego (a więc i sprawozdania z jego realizacji), opracowanego w oparciu o wskazania wynikające z aktualnego rozporządzenia MEN, wygląda następująco:

 • Główne zadania do wykonania wynikające z wniosków z podsumowania pracy w roku ubiegłym;
 • Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
 • Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;
 • Zakres wspomagania nauczycieli szkoły w realizacji ich zadań;
 • Zakres monitorowania pracy szkoły;
 • Plan obserwacji pracy nauczycieli.

To jest oczywiście tylko struktura ramowa, ale w przypadku sprawozdania musi być uzupełniona o opis realizacji zadań nadzorczych, ocenę ich efektywności, wnioski z nadzoru oraz stosowne rekomendacje. Sprawozdanie musi zawierać również opis funkcjonowania szkoły lub placówki po zrealizowaniu zadań z nadzoru pedagogicznego. W tym opisie należy wskazać, jak zmieniła się szkoła oraz jakie wymierne efekty można zauważyć po zakończeniu zadań nadzorczych. Jest to odniesienie do opisu deklaratywnego zawartego w planie nadzoru. Ten opis deklaratywny powinien zawierać przewidywany „obraz szkoły” uzyskany po zrealizowaniu zadań z nadzoru pedagogicznego. W sprawozdaniu jest miejsce do porównania tego opisu deklaratywnego z opisem stanu rzeczywistego. Wyniki takiego porównania muszą być uwzględnione w szczegółach planu nadzoru oraz w planie pracy szkoły na nowy rok szkolny. 

Formułowanie wniosków

Istotne jest, aby sformułowane wnioski były pogrupowane w odpowiedni sposób, np.:

 • zadowalające, czyli takie, które w określonej sytuacji są optymalne,
 • niezłe, ale wymagające jeszcze poprawy,
 • niezadowalające, czyli takie, które wymagają działań naprawczych.

Informacje będące podstawą do formułowania zapisów sprawozdania powinny być zbierane (uzyskiwane) z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi. Jednak nie istnieją tzw. narzędzia uniwersalne. Za każdym razem dyrektor powinien skonstruować nowe narzędzie do zebrania informacji z konkretnego zakresu pracy szkoły w danym czasie. Podstawowym błędem popełnianym przez dyrektorów jest kopiowanie „gotowców” z internetu. Niestety jest to droga do nikąd. A skonstruowanie narzędzia badawczego do zbierania danych nie jest wcale takie trudne. Wymaga jednak rozsądku i zastanowienia. 

Pamiętaj!

 • W sprawozdaniu należy opisać, na ile sytuacja powstała w szkole po zrealizowaniu planu jest zgodna z przyjetymi założeniami. To właśnie przyjęte założenia stanowią w sprawozdaniu istotne kryterium sukcesu i oceny realizacji planu nadzoru w kontekście jego efektywności. 
   
 • Opisana w sprawozdaniu ocena realizacji planu nadzoru pedagogicznego nie może sprowadzać się do wyliczanki zrealizowanych działań, czy też nawet konkretnych zadań. W przedmiotowej ocenie należy zawsze odnieść się do efektywności poprzez pryzmat osiągnięcia (lub też nie) zakładanego w planie stanu docelowego. 
   
 • W sprawozdaniu każdy dyrektor szkoły powinien przeanalizować, co konkretnego przyniósł taki, a nie inny sposób realizowania...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy