Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

6 czerwca 2019

NR 94 (Czerwiec 2019)

Nowe zasady ewidencjonowania czasu pracy

341

Na początku roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369). Wskazane rozporządzenie uregulowało nie tylko sposób prowadzenia akt osobowych, ale także pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, do której zalicza się także ewidencję czasu pracy. 

Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917) pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie. Karta ewidencji czasu pracy powinna być prowadzona odrębnie dla każdego pracownika. Pracodawca nie ma prawa uzależniać udostępnienia karty ewidencji czasu pracy czy jej kopii od przedstawienia przez pracownika powodów, dla których żąda udostępnienia mu karty.

POLECAMY


Pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy w stosunku do pracowników:
objętych zadaniowym czasem pracy, zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.


Warto jednak pamiętać, że zawsze należy ewidencjonować w szczególności okresy urlopów wypoczynkowych, urlopów bezpłatnych, niezdolności do pracy z powodu choroby oraz opieki nad chorym członkiem rodziny także w przypadku pracowników, w stosunku do których wyłączony został obowiązek ewidencjonowania godzin pracy.

Pamiętać należy, że dokumentacja powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika.

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy wynikają z § 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Imienna karta ewidencji czasu pracy pracownika powinna umożliwiać rejestrowanie w szczególności:

 • liczby przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczby godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczby godzin nadliczbowych,
 • dni wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczby godzin dyżuru oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
 • rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy,
 • rodzaju i wymiaru innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiaru nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • czasu pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

W ewidencji czasu pracy należy także umieścić listę wniosków pracowniczych, które dotyczą:

 • zwolnień z pracy udzielanych po to, by pracownik mógł załatwić sprawy osobiste,
 • ustaleń związanych z indywidualnym rozkładem czasu pracy,
 • faktu stosowania skróconego tygodnia pracy albo systemu, gdy pracę świadczy się wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta albo stosowania czasu pracy, który przewiduje różne godziny, w których rozpoczyna się pracę.

W ewidencji czasu pracy należy także zawrzeć dokumentację związaną ze zgodą pracownika, który opiekuje się...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy