Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

26 listopada 2018

NR 87 (Listopad 2018)

Jesienne przygotowania do wiosennych egzaminów

0 684

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała w sierpniu daty przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Są to terminy wiosenne, ale przygotowania z nimi związane trzeba rozpocząć już teraz. W artykule omawiamy wszystkie jesienne terminy i obowiązki dyrektora placówki niepublicznej dotyczące egzaminów.

Pomimo obowiązywania ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe aktem regulującym zasady przeprowadzania szkolnych egzaminów jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Co ciekawe, chociaż z treści art. 19 ustawy Prawo oświatowe wynika obowiązek przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to zasady jego przeprowadzania określa ustawa o systemie oświaty i akt wykonawczy do tej ustawy – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określa również akt wykonawczy do ustawy o systemie oświaty, czyli rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów gimnazjalnego i maturalnego. 

POLECAMY

Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna. Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r., egzamin ósmoklasisty:

 • z języka polskiego odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. w terminie głównym, 
 • z matematyki – 16 kwietnia, 
 • z języka obcego nowożytnego – 17 kwietnia 2019 r.

Mimo że egzaminy będą przeprowadzane dopiero w nowym roku kalendarzowym, dyrektor musi jeszcze w 2018 r. wypełnić pewne obowiązki związane z ich przeprowadzeniem.
Pierwszy z nich wynika z § 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zgodnie z zapisem dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, jest obowiązany nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, zgłosić szkołę do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor szkoły podaje w zgłoszeniu numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
Również we wrześniu, zgodnie z art. 44zy ustawy o systemie oświaty, dyrektor szkoły przyjmuje od rodziców następujące deklaracje:

 • wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
 • wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, czyli: biologię, chemię, fizykę, geografię lub historię;
 • informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (przedmiotów) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

Nie później niż na trzy miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o:

 • zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
 • zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji;
 • rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

Ważne!

Na podstawie złożonych deklaracji i informacji dyrektor sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Wykaz ten jest przekazywany dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora OKE, jednak nie później niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

Zwrócić również należy uwagę na treść art. 44zw. ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z ust. 1 tej regulacji uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Żeby jednak takie zwolnienie było skuteczne, rodzice muszą dostarczyć odpowiednie orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
Istotny obowiązek dyrektora szkoły wynika również z ust. 2 przywołanej regulacji, zgodnie z którym uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora. 

Ważne!

Dyrektor OKE nie ma obowiązku zwolnienia ucznia z egzaminu w takim wypadku, natomiast, co istotne, dyrektor szkoły jest zobowiązany do zaopiniowania wniosku rodziców. Oczywiście nie musi to być opinia pozytywna, a tylko taka daje podstawy do zwolnienia ucznia z egzaminu, niemniej niezależnie od jej treści dyrektor jest obowiązany wniosek rodziców zaopiniować.

Jeżeli uczeń niepełnosprawny lub niedostosowany społecznie nie zostanie zwolniony z egzaminu ósmoklasisty, jego egzamin należy przeprowadzić w sposób przewidziany w art. 44zzr ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z ust. 1 tej regulacji uczeń mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia. Zgodnie natomiast z ust. 2 uczeń mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia. 
Nie są to jedyne obowiązki związane z dostosowaniem formuły egzaminu do potrzeb ucznia. Zgodnie z kolejnymi przepisami art. 44zzr ustawy o systemie oświaty:

 • uczeń chory lub czasowo niesprawny może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. Zaświadczenie o stanie zdrowia przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty;
 • uczeń mający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii. Zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Z treści art. 44zzr ust. 6 wynika kolejny obowiązek dyrektora, gdyż na podstawie tej regulacji uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
O ile zatem wszystkie wcześniejsze dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty wynikały z orzeczeń i opinii podmiotów zewnętrznych (lekarza, poradni psychologiczno-pedagogicznej), o tyle tutaj potrzebna jest uchwała rady pedagogicznej, oczywiście zwołanej przez dyrektora, który proponuje jednocześnie odpowiednią uchwałę w tej sprawie. Podobny obowiązek wynika z art. 44zzr ust. 7 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem uczeń, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

Ważne!

Dyrektor ma obowiązek poinformować rodziców ucznia nie późnie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy