Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

26 listopada 2018

NR 87 (Listopad 2018)

Jesienne przygotowania do wiosennych egzaminów

0 851

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała w sierpniu daty przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Są to terminy wiosenne, ale przygotowania z nimi związane trzeba rozpocząć już teraz. W artykule omawiamy wszystkie jesienne terminy i obowiązki dyrektora placówki niepublicznej dotyczące egzaminów.

Pomimo obowiązywania ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe aktem regulującym zasady przeprowadzania szkolnych egzaminów jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Co ciekawe, chociaż z treści art. 19 ustawy Prawo oświatowe wynika obowiązek przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to zasady jego przeprowadzania określa ustawa o systemie oświaty i akt wykonawczy do tej ustawy – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określa również akt wykonawczy do ustawy o systemie oświaty, czyli rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów gimnazjalnego i maturalnego. 

Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna. Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r., egzamin ósmoklasisty:

  • z języka polskiego odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. w terminie głównym, 
  • z matematyki – 16 kwietnia, 
  • z języka obcego nowożytnego – 17 kwietnia 2019 r.

Mimo że egzaminy będą przeprowadzane dopiero w nowym roku kalendarzowym, dyrektor musi jeszcze w 2018 r. wypełnić pewne obowiązki związane z ich przeprowadzeniem.
Pierwszy z nich wynika z § 2 rozpo...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy