Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

17 października 2018

NR 86 (Październik 2018)

Co trzeba wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty?

649

Egzamin ósmoklasisty będzie po raz pierwszy przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Jest on obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Ustawodawca nie określił minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego też nie można tego egzaminu nie zdać. W artykule opisujemy szczegóły jego organizacji i harmonogram.

Egzamin jest konsekwencją zmian systemowych w oświacie i nawiązuje do art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przystąpią do niego uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, oraz słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. 

POLECAMY

Egzamin ósmoklasisty ma do spełniania dwie kluczowe funkcje:

 • określi poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia,
 • zastąpi egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 każdy ósmoklasista przystąpi do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Natomiast od roku 2022 każdy ósmoklasista przystąpi do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Ósmoklasista będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego, przy czym uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego w wersji II.1.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w każdym roku szkolnym przez trzy kolejne dni: 

 • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który potrwa 120 minut,
 • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który potrwa 100 minut,
 • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy będzie trwał po 90 minut. 

W obecnym roku szkolnym pierwszy dzień egzaminu wyznaczono na poniedziałek 15 kwietnia 2018 r. 
Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów będzie mógł być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie będzie wliczany czas przeznaczony na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – na tę czynność przewidziano 5 minut.
Egzamin z każdego przedmiotu rozpocznie się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, który corocznie będzie ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym będzie przeprowadzany egzamin. 
W czasie trwania egzaminu uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań. Egzamin z każdego przedmiotu będzie oparty konstrukcyjnie na zadaniach otwartych i zamkniętych różnego typu. Egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej będą sprawdzać rozwiązania zadań otwartych i przyznawać punkty. Mają oni obowiązek stosować jednolite dla całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych będą sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych – czytników kart odpowiedzi. Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu będzie przedstawiany w procentach i na skali centylowej. Wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w procentach ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, a wynik na skali centylowej zostanie opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wynik ustalony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie będzie mógł być podważony na drodze sądowej. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma wynik: egzaminu z języka polskiego, egzaminu z matematyki, egzaminu z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 – egzaminu z przedmiotu do wyboru.
Egzamin z każdego przedmiotu będzie przeprowadzał zespół nadzorujący. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający będzie siedział przy osobnym stoliku, na którym mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. Do sali egzaminacyjnej nie będzie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefon komórkowy, odtwarzacz mp3, smartwatch) ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu. W czasie egzaminu zdający będą mogli opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej. Członkowie zespołu nadzorującego nie będą mogli udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych, jak również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu, lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego będzie mógł zostać unieważniony. Decyzję o unieważnieniu podejmie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podczas egzaminu.
Natomiast unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na: udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi; korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia; korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej; skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. Decyzję o unieważnieniu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej podejmie dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie głównym będzie skutkować uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu i koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym.
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, będzie zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo (odpowiednio) „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej). Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego, albo – od roku 2022 – z przedmiotu dodatkowego innego niż wskazany w deklaracji złożonej do 30 września, może zmienić przedmioty wskazane w deklaracji na przedmioty, z których został laureatem konkursu/laureatem lub finalistą olimpiady. Informację o takiej zmianie dyrektor szkoły będzie zobowiązany przekazać do okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Język obcy nowożytny będzie mógł zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystąpią do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb, na podstawie dostarczonych do szkoły stosownych dokumentów:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – uczniowie słabosłyszący i niesłyszący, słabowidzący i niewidomi, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza – uczniowie z czasową niesprawnością rąk, z przewlekłymi chorobami, chorzy lub niesprawni czasowo;
 • opinia rady pedagogicznej – uczniowie, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, z zaburzeniami komunikacji językowej, uczniowie cudzoziemcy; zaś-
 • wiadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października, a jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu;
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – uczniowie z chorobami przewlekłymi.

Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia ustali rada pedagogiczna, wybierając odpowiednie spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE, który będzie opublikowany corocznie do 10 września roku szkolnego, w którym będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel będzie miał obowiązek do 30 września poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekaże też rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpi po 20 listopada, dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadomi rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy