Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacyjne inspiracje

15 grudnia 2021

NR 116 (Grudzień 2021)

Jak zorganizować zajęcia doradztwa zawodowego w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnego rynku pracy?

0 708

Poszukując optymalnych rozwiązań pozwalających na organizację efektywnych zajęć z doradztwa zawodowego w szkole, należy mocno osadzić je w warunkach, które stwarza współczesny postpandemiczny rynek pracy. Dlatego tak istotne jest, aby nowoczesna szkoła podjęła wyzwanie kształtowania zintegrowanych działań doradczych.

Nowoczesna szkoła to przestrzeń, w której uczniowie mają możliwość nabywania, rozwijania i doskonalenia kompetencji kluczowych na wszystkich etapach edukacji. Oznacza to między innymi, że w czasie edukacji i wychowania kształtują oni w szkole nie tylko umiejętności ogólnoprzedmiotowe, lecz także umiejętności osobiste, społeczne i zawodowe. W obecnej sytuacji kompetencje te również pozwalają im na samodzielne radzenie sobie z nieoczywistą rzeczywistością kształtowaną od miesięcy przez pandemię. 
Budowanie współczesnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej w cieniu COVID-19 wymaga dużej elastyczności – zarówno ze strony uczniów, czyli potencjalnych pracowników i ich rodziców, jak i przyszłych pracodawców oraz organizacji związanych z rynkiem pracy. Szkoła musi zatem optymalnie dopasowywać swoje działania oraz narzędzia, którymi dysponuje, do bieżących realiów społeczno-gospodarczych.
Obecnie to nie uczniowie i ich rodzice muszą dopasować się do szkolnych programów, lecz programy i ich autorzy powinni dostosować się do młodych ludzi i ich potrzeb rozwojowych w obszarze zawodowym. Poradnictwo zawodowe powinno cechować się holistycznym podejściem i obejmować różne sfery oddziaływania przy równoczesnym zaangażowaniu całej kadry pedagogicznej szkoły, nie tylko doradcy zawodowego. 
Przyjęło się, że cała odpowiedzialność za doradztwo zawodowe w szkole spoczywa na barkach jednego specjalisty. Tymczasem o sukcesie doradztwa decyduje współpraca całego zespołu kadry pedagogicznej, podejmującego przemyślane, celowe, długofalowe działania. Powinny one wynikać bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów, ich najbliższego środowiska, a następnie trendów na rynku pracy. 
Korelacja tak wielu różnorodnych elementów wymaga zaangażowania oraz znacznego nakładu pracy, dlatego może demotywować. Jednak szyte na miarę potrzeb konkretnej szkoły, a nie powielane z krążących w sieci gotowców, autorskie programy doradztwa zawodowego przyczyniają się do podniesienia jakości pracy szk...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy