Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

15 lutego 2023

NR 127 (Luty 2023)

Udostępnianie sprawdzianów i kartkówek

0 150

Statut musi określać szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów zarówno w szkołach publicznych i niepublicznych. O tym, że uczeń może zapoznać się z wykonaną przez siebie pracą, decydują postanowienia art. 44e ust. 4 Ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

Udostępnianie sprawdzianów i kartkówek

Statut musi określać szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów zarówno w szkołach publicznych i niepublicznych. O tym, że uczeń może zapoznać się w wykonaną przez siebie pracą, decydują postanowienia art. 44e ust. 4 Ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
Wymagania dotyczące treści statutu szkoły publicznej zostały określone w art. 98 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Przepis ten wymaga, aby statut szkoły wskazywał m.in.:

  • nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku, gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół – także nazwę tego zespołu,
  • imię szkoły, o ile zostało nadane,
  • nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę,
  • cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
  • organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy