Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

25 maja 2023

NR 130 (Maj 2023)

Tworzenie oddziałów integracyjnych w szkołach

0 16

Oddziały integracyjne pozwalają na wspólne nauczanie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów nieposiadających takich orzeczeń. Rozwiązanie takie z pewnością stanowi dobrą lekcję tolerancji oraz wpływa na zwiększenie wrażliwości i empatii względem osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Zaletą toddziałów jest ich liczebność – z reguły zdecydowanie mniejsza niż oddziałów ogólnodostępnych. Poniżej wskazano najważniejsze informacje dotyczące tworzenia i funkcjonowania oddziałów integracyjnych w szkołach.

Pojęcie oddziału integracyjnego

Oddział integracyjny to nie tylko potoczne określenie oddziału, w którym uczą się jednocześnie uczniowie posiadający oraz nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, bowiem na potrzeby przepisów oświatowych w art. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe sformułowana została definicja legalna tego pojęcia. Jako oddział integracyjny należy rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, tj. rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, zarówno podstawowe, jak i ponadpodstawowe, wchodzą w skład systemu oświaty. Dzięki wyodrębnieniu oddziałów przygotowawczych w strukturze systemu oświaty przepisy prawa oświatowego mogą zawierać regulacje prawne dedykowane tworzeniu oraz funkcjonowaniu tego typu formy kształcenia specjalnego.

Czy do utworzenia oddziału integracyjnego konieczne jest przekształcenie szkoły?

Przepisy prawa oświatowego, a dokładnie § 1 ust. 13 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie s...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy