Dołącz do czytelników
Brak wyników

Case study

15 grudnia 2021

NR 116 (Grudzień 2021)

Ruchy kadrowe w oświacie cz. 1

0 28

Ruchy kadrowe w oświacie to temat niezwykle nurtujący dyrektorów placówek zarówno publicznych, jak i niepublicznych. W kolejnej odsłonie cyklu Case study rozwiewamy wątpliwości związane z sytuacją kadrową nauczycieli.

1. Przypadek

Pytanie: Nauczyciel szkoły zatrudniony jest na czas określony. Zawarto z nim kolejną umowę o pracę na czas określony (pierwsza umowa od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r., druga od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r.; i trzecia – od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.). Czy i kiedy muszę zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony?
Odpowiedź: 

POLECAMY

  • Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela
    Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 36 miesięcy.
    Zatem z dniem 1 września 2022 r. należy zawrzeć umowę na czas nieokreślony. W przypadku zawarcia kolejnej umowy na czas określony z mocy prawa przekształca się ona w umowę na czas nieokreślony (nauczyciel kontraktowy) lub na podstawie mianowania (nauczyciele mianowany i dyplomowany spełniający warunki wymagane w przypadku zatrudnienia na podstawie mianowania).
  • Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Kodeksu pracy (głównie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych)
    Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech lat.
    Zatem z dniem 31 maja 2022 r. umowa na czas określony z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

2. Przypadek

Pytanie: Osoba fizyczna jest organem prowadzącym trzech jednostek niepublicznych (szkoły, przedszkola, placówki), w których pracuje ten sam terapeuta pedagogiczny. Czy w każdej z tych jednostek ma on prawo pracować do 4 godzin na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Odpowiedź: Wymiar maksymalnie 4 godzin tygodniowo, umożliwiający nawiązanie umowy cywilnoprawnej, dotyczy pracy terapeuty pedagogicznego na rzecz konkretnej szkoły, przedszkola albo placówki, a nie na rzecz organu prowadzącego (który nie jest dla nauczycieli pracodawcą). Pracodawcą jest dyrektor każdej jednostki, ponieważ kompetencja organu prowadzącego sprowadza się do wyłonienia osoby pełniącej funkcję dyrektora w jednostce, który będzie dokonywał czynności z zakresu prawa pracy. 

3. Przypadek

Pytanie: Czy nauczycielowi szkoły publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zatrudnionemu na podstawie mianowania, który został przeniesiony w stan nieczynny 1 września danego roku, po jego zakończeniu, tj. po 28 lutego kolejnego roku, i po rozwiązaniu z nim stosunku pracy należy wypłacić 6-miesięczną odprawę?

Odpowiedź: Nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasł na skutek upływu 6-miesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym, nie przysługuje prawo do odprawy, ponieważ jego stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu, lecz wygasa na skutek upływu okresu pozostawania w stanie nieczynnym. Nauczyciel otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz inne świadczenia pracownicze do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.

4. Przypadek

Pytanie: Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok skazujący nauczyciela za umyślne przestępstwo, wydany przez sąd okręgowy. Z sądu apelacyjnego dyrektor nie otrzymał dotąd żadnej oficjalnej informacji. W jakim terminie stosunek pracy z nauczycielem wygaśnie z mocy prawa?
Odpowiedź: Wygaśnięcie stosunku pracy w jednostce publicznej i niepublicznej (szkole, przedszkolu, placówce bez względu na organ prowadzący) następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego. 
Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza dyrektor jednostki.
Sąd Najwyższy przyjął, że stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa w razie prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, nawet jeśli jego stwierdzenie przez dyrektora szkoły nastąpiłoby z opóźnieniem. 
Dyrektor jednostki może stwierdzić wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela, gdy uzyska informację o prawomocnym zakończeniu sprawy.

5. Przypadek

Pytanie: Nauczycielka pracowała w prywatnym przedszkolu i nie miała stażu na poszczególne stopnie awansu. Następnie została zatrudniona w oddziale przedszkolnym szkoły publicznej. Posiada wykształcenie wyższe mag...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy