Dołącz do czytelników
Brak wyników

Case study

12 września 2022

Zatrudnianie pedagoga specjalnego - pytania i odpowiedzi

0 181

Pytanie: Czy nauczycielka z wykształceniem magisterskim z przygotowania pedagogicznego, która ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności resocjalizacja może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniami z zespołem Aspergera lub z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

Odpowiedź: Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 z późn. zm.) kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w przedszkolach, szkołach i placówkach posiada osoba, która:

  • ukończyła studia lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w d...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy