Dołącz do czytelników
Brak wyników

Twarzą w twarz

23 maja 2022

NR 121 (Maj 2022)

Ocenianie uczniów

0 711

Miesiące maj i czerwiec to co roku czas na podsumowanie pracy uczniów i słuchaczy, przygotowanie klasyfikacji rocznej oraz klasyfikacji końcowej, a także ustalenie, kto uzyska promocję, a kto ukończy szkołę. To wszystko wiąże się z ocenianiem uczniów i słuchaczy. Poniżej próbujemy rozwiać trudności i wątpliwości związane z ocenianiem, klasyfikowaniem, promowaniem i kończeniem szkoły w 2022 roku.

1. Przypadek

Pytanie: Na jakiej podstawie powinien być klasyfikowany i oceniany uczeń klasy III szkoły podstawowej, który realizuje indywidualny tok nauki? Czy w klasie III szkoły podstawowej również powinien on mieć egzaminy klasyfikacyjne? Co z ocenianiem bieżącym?

POLECAMY

Odpowiedź: Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły, czyli także na etapie edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej.
Przepisy określają, że uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, a uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. 
Z uwagi na to, że uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, uznajemy, że uczeń realizujący indywidualny tok nauki nie podlega ocenianiu bieżącemu.

2 Przypadek

Pytanie: Na ile dni przed zebraniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej należy wystawić uczniom oceny roczne?

Odpowiedź: Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
Zgodnie z art. 44 h ustawy o systemie oświaty termin ustalenia wymienionych ocen określa statut szkoły.

3 Przypadek

Pytanie: Czy można używać w ocenianiu znaków typu: „+” czy „–”? Na przykład, za 5 plusów ocena bardzo dobra, za 5 minusów ocena niedostateczna itp.

Odpowiedź: Ocena bieżąca w skali 1–6 może być również ustalona na podstawie plusów i minusów wystawianych przez nauczyciela, jeżeli przewidują to szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określone w statucie szkoły (art. 44b ust. 10 ustawy o systemie oświaty).

4 Przypadek

Pytanie: Czy uczeń szkoły podstawowej w ciągu roku może powrócić do nauczania w szkole po edukacji domowej? Jeśli jest możliwość powrotu, to co z egzaminami klasyfikacyjnymi?

Odpowiedź: Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą (tzw. edukacja domowa) uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców może dojść do cofnięcia zezwolenia na edukację domową także w trakcie trwania roku szkolnego. Od momentu cofnięcia zezwolenia uczeń podlega ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu na zasadach dotyczących uczniów spełniających obowiązek szkolny w szkole podstawowej.

5 Przypadek

Pytanie: W jakiej sytuacji dyrektor może wystawić ocenę roczną? Jaka jest podstawa prawna?

Odpowiedź: Od kwietnia 2019 r., na podstawie art. 44zra ustawy o systemie oświaty, w przypadku niewystawienia przez nauczyciela oceny rocznej (np. z powodu choroby lub innej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie powyższego) ocenę roczną ustala dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel. 
Na podstawie art. 44h ustawy o systemie oświaty należy stwierdzić, że:

  • Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
  • Roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu (w technikum i branżowej szkole I stopnia) ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu.
  • Roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w szkole lub oddziale integracyjnym.
  • Roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w szkole lub oddziale ogólnodostępnym, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

6 Przypadek

Pytanie: Jaką ocenę – śródroczną czy roczną – wystawia się uczniowi klasy I szkoły podstawowej, którego promuje się w trakcie roku szkolnego?

Odpowiedź: Promocji ucznia klasy I szkoły podstawowej do klasy II w ciągu roku szkolnego dokonuje się na podstawie klasyfikacji rocznej (która zostanie dokonana w ciągu roku szkolnego przed promowaniem ucznia) – tylko taka klasyfikacja daje możliwość promocji. Uczniowi klasy I szkoły podstawowej promowanemu do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego należy także wydać świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji do klasy II.
Na podstawie art. 44o ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

7 Przypadek

Pytanie: Rodzice ucznia klasy III szkoły podstawowej chcieliby, by ich dziecko powtarzało klasę III. Dziecko to rozpoczęło naukę w klasie I w wieku sześciu lat i zdaniem rodziców nie poradzi sobie z nauką w klasie IV. Czy istnieje możliwość pozostawienia dziecka w klasie III na wniosek rodziców?

Odpowiedź: W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy III szkoły podstawowej na wniosek rodziców ucznia i po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
Aby podjąć taką decyzję, rada pedagogiczna musi zastanowić się, czy obawy rodziców pokrywają się z faktycznym brakiem osiągnięć ucznia w szkole, czy przypadek jest wyjątkowy. Jeżeli rada pedagogiczna uzna przypadek za wyjątkowy, to postanowi o powtarzaniu klasy przez ucznia.
Na podstawie art. 44o ust. 2 ustawy o systemie oświaty w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych:

  • poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub 
  • stanem zdrowia ucznia, 

rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek:

  • wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub 
  • rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 
ucznia w danym roku szkolnym rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I szkoły podstawowej na wniosek rodziców ucznia i po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

8 Przypadek

Pytanie: Czy uczeń klasy VI szkoły podstawowej posiadający decyzję o przedłużeniu okresu nauki (uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną) może nie uzyskać promocji do klasy VII, mimo że w klasie VI uczył się dwa lata?

Odpowiedź: Uczeń, który miał przedłużony okres nauki, może w kolejnym roku szkolnym (w tej samej klasie) nie uzyskać promocji do klasy VII.
Zasady przedłużania okresu nauki oraz zasady promowania i ukończenia szkoły przez ucznia regulują odrębne akty prawne. Uzyskanie promocji lub nieuzyskanie promocji nie jest uzależnione od tego, czy uczeń miał przedłużony okres nauki. W związku z tym uczeń, który miał przedłużony w klasie VI szkoły podstawowej okres nauki, może także w kolejnym roku szkolnym nie uzyskać promocji do klasy VII i kolejny rok być uczniem klasy VI szkoły podstawowej. 
Na podstawie 44o ust. 5 ustawy o systemie oświaty o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

9 Przypadek

Pytanie: Dziecko uczy się w klasie I szkoły podstawowej – rodzice i nauczyciel klasy I uważają, że nie radzi sobie ono z obowiązkami szkolnymi. Uczeń nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. Czy można cofnąć dziecko z I klasy szkoły podstawowej do zerówki?

Odpowiedź: Brak przepisów, które pozwalałyby na możliwość powrotu dziecka objętego już obowiązkiem szkolnym do przedszkola. Natomiast w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym, dziecko...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy